na skraju ciszy

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 757 tek­stów.

* * *

w ot­wartych oczach
po­wieki skrzypią
obi­jając się o ściany rzęs

po­między spoj­rze­niami chłód

owi­nięte żalem
ciepłe uczu­cia marzną

i już nie wi­dać jut­ra ub­ra­nego w nadzieję spełnienia 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 21 lipca 2018, 18:51

w ramionach

coś chro­ni mnie przed twoją dłonią

- czym otacza co szep­cze we śnie
kłamie czy budzi niepokój
by po­zos­ta­wić mnie
sobie
- słowo bez ust

w bez­mier­nym naczyniu
wy­pełnionym kroplą
miłości 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 5 lipca 2018, 18:17

Ulot­na jak sen
wa­bi lekką suk­nią mgieł
noc - za życia śmierć 

haiku
zebrał 8 fiszek • 23 czerwca 2018, 20:15

Czas się ukłonił
przykląkł - os­tatni już raz
pod sze­les­tem gwiazd. 

haiku
zebrał 11 fiszek • 3 lipca 2018, 21:17

Po drugiej stronie Sekwany

chciałem ci wy­biec naprzeciw
nie znając gra­nic wszechświata
lecz oto przyklękam

bo mnie cze­ka dro­ga daleka

nie myśl że zapomnę
że nie jes­teś ze mną

a choć imię mo­je mówić będziesz
głosem ściszonym
niczym zby­teczne słowo

gdy spoj­rzysz na Pa­ryż
i dalej

na cienie skrzydeł
na chmu­ry nieba

ku moim oczom

pa­miętaj że są na­dal
jak dwie noce

pro­meteu­sze słońc 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 21 marca 2018, 07:41

pierwiosnki

tej no­cy nie mogłam zasnąć
widziałam jaskółki w ogrodzie
budzę się
i wszys­tko już jasne

przy­marzły do ziemi astry
których nie zga­sił wiatr

ból można ja­koś oszukać
zagłuszyć
jak ka­mień w wodzie

oca­lić jed­no serce
nim przyj­dzie ko­lej­na zima
i za­sypie nasz świat 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 9 lutego 2018, 09:57

Powroty

Kiedy wra­cam niepom­na na urazy
i ludzkie obłud­ne i gorzkie słowa
za­mieram z obawą w sercu
czy pa­mięć co złe wy­mazać zdoła...

Czy ścieżki tu naznaczone 
i śla­dy tak wielu serc tu spisane 
ochro­nią to wszys­tko co dziś 
we [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 9 fiszek • 8 marca 2018, 14:35

* * *

nim się schowam
daj pew­ność że jestem

cichym mrugnięciem
nim całkiem zniknę
og­rzej me serce

za­pom­niałam jak mam kochać
jak płakać
zapomniałam

wy­bacz mi
bo nie jes­tem taka
jaką bym chciała

są ta­kie bezwarunkowe
miłości
i mil­cze­nia które nie muszą
uwierać

wśród fałszy­wych spojrzeń
ust zakłama­nych
brud­nych serc

po­za Bogiem
tyl­ko To­bie ufam

dziękuję za wszystko


dla Taty 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 19 lutego 2018, 22:41

* * *

samotnych
także ktoś
całuje
pieści
dotyka

to wiatr
sa­mot­nych scala 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 15 marca 2014, 11:48

do zobaczenia

myśli jak zbyt wczes­ne jaskółki
przek­reśliły ki­rem przedwiośnie
między nocą a dniem jest granica
której żywi przek­roczyć nie mogą

two­je słowa składam w dłoni kopertę
tes­ta­ment w nieza­pisa­nych linijkach

ty już wiesz
że nie umiera na zawsze
ten kto nie bał się żyć naprawdę

przez łez sza­robłękit­ny nieboskłon
po­syłam ci słaby uśmiech
po­zos­tał mi cień twej radości
i kil­ka ciepłych wierszy
których nie zab­rałeś ze sobą

Rom­ko­wi, niech spoczy­wa w po­koju [*] 

wiersz dnia z 17 marca 2017 roku
zebrał 27 fiszek • 16 marca 2017, 08:25
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

giulietka

Użytkownicy
L M N
Aktywność

28 lipca 2018, 08:24kati75 sko­men­to­wał tek­st tylko marzy­ciel w łzach [...]

24 lipca 2018, 21:39marka sko­men­to­wał tek­st nieświadome ocze­kiwa­nie

24 lipca 2018, 18:11yestem sko­men­to­wał tek­st nieświadome ocze­kiwa­nie

24 lipca 2018, 12:11fyrfle sko­men­to­wał tek­st nieświadome ocze­kiwa­nie

24 lipca 2018, 09:16motylek96 sko­men­to­wał tek­st nieświadome ocze­kiwa­nie

24 lipca 2018, 08:15finezja sko­men­to­wał tek­st nieświadome ocze­kiwa­nie

24 lipca 2018, 06:22motylek96 sko­men­to­wał tek­st tylko marzy­ciel w łzach [...]

24 lipca 2018, 06:19motylek96 do­dał no­wy tek­st nieświadome ocze­kiwa­nie

23 lipca 2018, 23:17Naja sko­men­to­wał tek­st tylko marzy­ciel w łzach [...]

22 lipca 2018, 04:20yestem sko­men­to­wał tek­st tylko marzy­ciel w łzach [...]