Wiersze

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 30 tek­stów.

Internet

Na www lub na http

wszys­tkie stro­ny w for­ma­cie html

mi­liony pik­se­li,poczy­taj o tym na forum

pełne znaków,li­ter i kolorów

poszu­kaj cze­goś na wp,one­cie lub google

jak cze­goś tam nie ma to nie ma te­go wogle

a i [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 14 fiszek • 4 maja 2010, 08:19

Moja Oaza

Wy­ruszam na spot­ka­nie z przyrodą
Ze wzgórza­mi i płynącą niczym mo­je myśli sreb­rzystą wodą.
Na spot­ka­nie ze śpiewem słowi­ka.
Co śpiewa, a gdy pat­rzysz na niego cichnie i znika.
Wy­ruszam na spot­ka­nie z łąką [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 10 kwietnia 2010, 10:23

Amerykański adapter

Alic­ja - aser­tywna al­pi­nis­tka,ano­nimo­wa alkoholiczka

ab­solwen­tka ama­tor­skiej aka­demii aktorskiej

adap­to­wała alu­miniowy ame­rykański adapter

ak­tual­ny ado­rator abażur al­bi­nos abdykował

ab­so­lut­nie adek­watny ab­surd - afera

anon­so­wał ag­re­syw­nie auto­rytal­ny abażurek

akom­pa­niowała abażuro­wi am­bi­walen­tna agrafka

auto­rytet ag­rafki - aka­demic­kiego ar­cy­mis­trza aikido

ad­mi­nis­tra­cyj­nie abor­cjo­wał ak­re­dytac­je adaptera

ak­ty­wował ago­nie aklimatyzacyjną

al­je­nację, apa­tie adap­te­ra

amo­ral­na anar­chia ana­logii adresów

adap­ter al­bo abażur?

al­terna­tywa Alic­ji? am­nestia ambarasu

ak­tual­nie an­gażuje antydepresyjne

ak­sa­mit­ne aero­dyna­miczne adidasy 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 2 kwietnia 2010, 12:23

Wizja..

Ciało ma­terial­na do­mena człowieka.
Pat­rzysz - przed tobą pal­ce ot­wartych dłoni.
Od­wra­casz je, na­bierasz światła. Powieka
zam­knięta. Za­mykasz dostęp do skroni,

które myśla­mi zajęte. Two­je oczy
la­su ok­reślają li­nię poszarpaną
za­pachem po­wiet­rza. Jeszcze zdążysz zoczyć
nierucho­mość pól, od­da­loną, nieznaną,

ot­wieraną zielo­nością, jaśniejącą.
Masz wizję, jak­by na­malo­waną w duszy,
a prze­cież nap­rawdę tu­taj istniejącą.
Nic w to­bie te­go ob­ra­zu nie naruszy. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 14 marca 2010, 10:06

Wystarczy..

Wys­tar­czy mieć to co niezbędnie potrzebne.
Zma­gać się ze sobą - bo­gac­two czy nędza.
W ubóstwie by­towa­nia rozsądnie spędzać
czas, spoglądać na lo­ty ptaków podniebne.

Złoto za­mykać w mil­cze­niu, sreb­rną mową
dzielić się z przy­jacielem. Prze­bywać blisko
błąkających się, co za­gubi­li wszystko,
oprócz włas­nej god­ności. Wciąż na nowo

od­kry­wać na­turę, trwać w po­god­nej myśli.
Zwątpienie za­mieniać na ra­dość istnienia.
Doz­nać przy­naj­mniej raz uczu­cia stworzenia
swo­jego marze­nia, co we śnie się przyśni. 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 16 marca 2010, 05:50

Rumieniec..

Ru­mieniec na po­liczkach bos­ki podarunek.
Kłaść czer­wień na li­cu mogą tyl­ko wybrani.
Z niewin­nością spoj­rze­nia, czys­tością usłani.
Wyk­racza nies­fornie za wsze­laki frasunek

Nie kieru­je nim ro­zum, sam z siebie rozkwita.
Ma­luje się nieśmiało w chwi­li przebudzenia.
Cza­sami bez [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 17 marca 2010, 09:29

***

Czer­wo­ne kwiaty zwiędły w wazonie,
W świe­czni­ku jeszcze oga­rek płonie,
Wi­no czer­wo­ne już nie smakuje…
Jak mam opi­sać to, co dziś czuję?
Miałeś być przy mnie, tu­lić miłośnie,
Cze­kałam długo, dziś jest żałośnie.
Nie ma nicze­go, co mi mówiłeś,
Miało być pięknie, gdzieś się zgubiłeś.
Lecz gwiaz­dy świecą tak jak świeciły,
Nie będę wal­czyć! Nie mam już siły.

/Joanna/ 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 16 marca 2010, 07:00

Ona.

Spoj­rzy zalotnie,
lecz nie dotknie,
Poczu­jesz jej zapach,
lecz [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 15 marca 2010, 16:19

Bóg dał mi ser­ce, dał mi też duszę
Lecz bez miłości cier­pią katusze
Bo ser­ce młode jak ziemia czarna;
Nie wy­da plo­nu, gdy nie ma ziarna

Choć na mym po­lu często deszcz leje
Nic nie wy­rośnie, gdy ktoś nie zasieje
Po­mimo prób moich i lat starania
Nie dała więc ziemia nic do zebrania

Mą glebą jest ser­ce, ko­bieta zasianiem
miłość jest plo­nem, a żni­wa rozstaniem 

myśl
zebrała 3 fiszki

* * *

Śpiewałam moją pieśń syrenią,
Wie­rzyłam, że sny two­je się zmienią.
Marzyłam ja­koś tak nies­krom­nie,
Że każdej no­cy śnisz tyl­ko o mnie.

Pragnęłam twoich ciepłych słów,
Chciałam usłyszeć: ciebie wyśniłem znów.
Wie­działam, że kiedy oczy masz otwarte,
Twe życie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 8 fiszek • 12 marca 2010, 08:55
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Nutka67

Użytkownicy
R S T
Aktywność