Whatever

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 30 tek­stów.

Szczęśli­wy ten co śmier­ci może po­wie­dzieć - w samą porę. 

myśl
zebrała 126 fiszek • 13 kwietnia 2011, 21:51

Przy dziele­niu się ra­dością, nie pat­rzmy na różnicę wieku. 

aforyzm dnia z 3 września 2013 roku
zebrał 162 fiszki • 2 sierpnia 2011, 14:21

W życiu każde­go człowieka są ta­kie da­ty, które za­wierają w so­bie jed­nocześnie ty­le miłości, jak i cierpienia. 

aforyzm
zebrał 174 fiszki • 9 czerwca 2011, 18:58

Je­zeli jes­tes go­tow przy­jac od ludzi bez­wzgled­nie wszys­tko, to oni bez­wied­nie od­dadza Ci to co ma­ja najlepsze 

aforyzm
zebrał 31 fiszek • 11 maja 2011, 09:52

Prze­ciętny człowiek ro­bi to, na co mu poz­wo­lono,
mądry to, cze­go mu nie zabroniono. 

aforyzm
zebrał 95 fiszek • 12 maja 2011, 19:46

Swo­jej his­to­rii się nie ogląda, swoją his­to­rię się tworzy. 

aforyzm
zebrał 101 fiszek • 14 maja 2011, 21:19

Kiedy czy­tasz, że bo­hater książki nie wie, co po­wie­dzieć, co myśleć, jak postąpić, czy wreszcie za­myka się w swym po­koju i szlocha, wiedz, że autor, pisząc to, przeszedł przez wszys­tkie wy­mienione stany. 

aforyzm
zebrał 83 fiszki • 20 maja 2011, 03:29

Cza­sem od mądrości ważniej­sza od­ro­bina szczęścia. 

aforyzm
zebrał 81 fiszek • 20 maja 2011, 08:17

Głupie po­mysły naj­le­piej przeczekać. 

aforyzm dnia z 4 października 2014 roku
zebrał 116 fiszek • 24 maja 2011, 22:37

Nie przej­muj się zbyt­nio kry­tyką…Pat­rz raczej na do­kona­nia oso­by, od której ona wypływa…Często oka­zuje się, że je­dyną rzeczą, jaką pot­ra­fi ro­bić le­piej od ciebie jest właśnie kry­tyko­wanie innych… 

aforyzm
zebrał 304 fiszki • 25 maja 2011, 11:30
Pozostałe zeszyty

Użytkownik prowadzi wyłącznie jeden zeszyt — ten, który właśnie przeglądasz.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
B C D
Aktywność