Warte uwagi

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 44 tek­sty.

Cały czas mam nadzieję, że wrócisz i na no­wo mnie poukładasz... 

myśl
zebrała 114 fiszek • 6 lipca 2010, 11:43

Wys­pa nadziei w morzu nieja­kości . . . 

myśl
zebrała 50 fiszek • 17 marca 2010, 19:19

I skończył się cały teatr.
Teatr zwa­ny życiem. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 12 kwietnia 2010, 16:03

Hi­pok­ryzja w ta­kiej mie­rze, że to wszys­tko zaczy­na być nies­to­sow­nie za­baw­ne.

Rac­ja, Narodzie? 

myśl
zebrała 19 fiszek • 10 kwietnia 2010, 20:19

To był nieświado­my wybór. Ale czy nieświado­my wybór to wybór? 

myśl
zebrała 48 fiszek • 9 kwietnia 2010, 14:54

- Dlacze­go mnie unikasz?
- Wy­daje Ci się...
- To dlacze­go na­wet te­raz nie spoj­rzysz mi w oczy?
- Bo boję się, że wte­dy całkiem się od Ciebie nie uwolnię... 

myśl
zebrała 46 fiszek • 9 kwietnia 2010, 14:47

Bo cza­sem tak nies­podziewa­nie na pal­cach cichut­ko skra­da się ona, pod­chodzi niczym lek­ki po­wiew wiat­ru po czym z czułością Cię do­tyka i mówi: Wi­taj. Już przy­byłam. Sa­mot­ność się nazywam.. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 7 kwietnia 2010, 21:26

jeśli ktoś płacze nie oz­nacza to, że jest słaby,
lecz że w je­go życiu spot­kało go wiele złego i przykrego.


* myśl ta jest całko­witym prze­ciwieństwem mo­jej pop­rzed­niej, również o te­maty­ce łez i płaczu - adek­watnie do sy­tuac­ji tłumaczę so­bie prob­le­my na różne spo­soby ;) 

myśl
zebrała 38 fiszek • 7 kwietnia 2010, 21:28

Cza­sem wys­tar­czy jed­no zda­nie , jed­na myśl, jed­na chwi­la by od­na­leźć drogę włas­nej legendy. 

myśl
zebrała 45 fiszek • 6 kwietnia 2010, 08:41

"Każdy po­kazu­je inaczej swo­je cierpienie,
ja za­mykam je w po­koju i ni­kogo tam nie wpuszczam.
Za­pomi­nam, że jest jeszcze okno." 

myśl
zebrała 58 fiszek • 5 kwietnia 2010, 22:27
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Siem.

Użytkownicy
K L M
Aktywność