Cytaty.

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 441 tek­stów.

"Może wszys­cy jes­teśmy tyl­ko his­to­riami, które właśnie ktoś czyta" 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 5 września 2017, 07:20

Od ko­goś kto zab­rał coś dru­giemu, nie chcę niczego.

Oj­ciec Pa­pieża Be­nedyk­ta XVI 

myśl
zebrała 6 fiszek • 10 marca 2017, 11:20

Nie trze­ba wie­rzyć w Bo­ga, żeby być dob­rym człowiekiem...

Pa­pież Franciszek 

myśl
zebrała 6 fiszek • 28 marca 2016, 17:34

,,Mówią, że świat poszedł nap­rzód. No tak! Poszedł nap­rzód, poszedł nap­rzód, i to bar­dzo... zawędro­wał po drodze do piekła. "

Stephen King
Mroczna Wieża Czar­noksiężnik i Kryształ
 

myśl
zebrała 6 fiszek • 6 października 2015, 19:08

,, ...niebo jest wy­mysłem, a piekło ludzie tworzą so­bie sami."

Stephen King ,,Ludzie Godzi­ny Dziesiątej"
 

myśl
zebrała 4 fiszki • 23 sierpnia 2015, 12:06

Uśmiech kosztu­je mniej od elek­tryczności i da­je więcej światła. 

cytat dnia z 12 kwietnia 2015 roku
zebrał 36 fiszek

Wszys­cy chcą nasze­go dob­ra. Nie daj­cie go so­bie zabrać. 

cytat dnia z 23 marca 2009 roku
zebrał 128 fiszek

Pier­wsza książka, po­całunek, ucie­czka z do­mu są zaw­sze najlepsze. 

cytat dnia z 10 stycznia 2015 roku
zebrał 26 fiszek

Gdy­by ludzie mówi­li tyl­ko mądre rzeczy, wielu za­pom­niałoby mówić. 

cytat dnia z 23 listopada 2014 roku
zebrał 38 fiszek

"-Czy uważasz, że brak mi piątej klepki?
-Tak, na to wygląda. Od­biło ci, zbzi­kowałaś, dos­tałaś fioła. Ale coś ci po­wiem w sek­re­cie. Tyl­ko wa­riaci są coś war­ci." Alic­ja w krainie czarów 

myśl
zebrała 7 fiszek • 2 listopada 2014, 14:29
Pozostałe zeszyty
 • Dotknęło mnie.  – I mo­je ka­mien­ne ser­ce. ;) 

 • Głębia wyjątkowości. – Każda myśl ma głębie. Zmierz ją.

 • Gra słów. – Nie sztuką w słowa zag­rać, kun­sztem z ni­mi wyg­rać.

 • Haiku. – ;) 

 • Inteligencja ponadczasowa. – Być in­te­ligen­tnym, to bar­dzo męczące.

 • Jesiennie. – O szy­by deszcz dzwo­ni, deszcz dzwo­ni je­sien­ny i pluszcze jed­na­ki, miaro­wy, niez­mien­ny.

 • Marzenia. – Marze­nia ból za­dały, marze­nia się zes­tarzały.

 • Miłość. – Miłość cier­pli­wa jest, łas­ka­wa jest. Miłość nie zaz­drości, nie szu­ka pok­las­ku, nie uno­si się pychą; nie jest bez­wstyd­na, nie szu­ka swe­go, nie uno­si się gniewem, nie pa­mięta złego; nie cie­szy się z nies­pra­wied­li­wości, lecz współwe­se­li się z prawdą.

 • My, kobiety. – Nig­dy nie można oz­naczyć z pew­nością, gdzie się w ko­biecie anioł kończy, a diabeł poczy­na.

 • Myśli. – Każda myśl ma swoją war­tość.

 • Nadzieja. – Marze­nie o czymś niep­raw­do­po­dob­nym ma swoją nazwę. Na­zy­wa­my je nadzieją.

 • Napiszcie coś sami. – Pla­giaty itp.

 • Nieobliczalność matematyczna. – Te­mu, kto nie zna ma­tema­tyki, trud­no spos­trzec głębo­kie piękno przy­rody.

 • Piękno nieskomplikowane. – Gdy ktoś zaczy­na żyć co­raz głębiej, wewnątrz siebie sa­mego, żyje też prościej na zewnątrz. Nies­te­ty, pros­te życie nie zaw­sze niesie ze sobą głębię.

 • Prawdy życia. – Te cieka­we.

 • Przyjaźń. – Nie skar­by są przy­ja­ciółmi, ale przy­ja­ciel skar­bem

 • Ta inna płeć. – To my rodzi­my mężczyzn o moc­nych dłoniach nie z uśmie­chu lecz z bólu i ziemi...

 • Tak... po prostu. – Ważne słowa.

 • Wiersze. – Poez­ja - wzrusze­nie i po­wiew, który w trzech krop­kach mie­szka za prze­cin­kiem.

 • Wiosennie. – Gdzie kwit­nie kwiat- mu­si być wios­na, a gdzie jest wios­na - wszys­tko wkrótce zak­witnie.

 • Zabawne doskonałości. – Dos­ko­nałość osiąga się nie wte­dy, kiedy nie można już nic do­dać, ale kiedy nie można nic ująć.

 • Zimowo. – Śnieg jest tak cichy, miękki i zim­ny, jak obojętność ludzi.

 • Życie. – W życiu bo­wiem is­tnieją rzeczy, o które war­to wal­czyć do sa­mego końca.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Lila02

Użytkownicy
K L M
Aktywność

przedwczoraj, 16:10LiaMort sko­men­to­wał tek­st Gdy nie ma się [...]

przedwczoraj, 10:41CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Gdy nie ma się [...]

15 stycznia 2019, 16:13LiaMort sko­men­to­wał tek­st Gdy nie ma się [...]

15 stycznia 2019, 09:04onejka sko­men­to­wał tek­st Gdy nie ma się [...]

15 stycznia 2019, 06:52giulietka sko­men­to­wał tek­st Gdy nie ma się [...]

14 stycznia 2019, 21:21LiaMort sko­men­to­wał tek­st Gdy nie ma się [...]

14 stycznia 2019, 21:02Logos sko­men­to­wał tek­st Gdy nie ma się [...]

14 stycznia 2019, 19:55LiaMort sko­men­to­wał tek­st Gdy nie ma się [...]

14 stycznia 2019, 19:54danioł sko­men­to­wał tek­st Gdy nie ma się [...]

14 stycznia 2019, 19:39yestem sko­men­to­wał tek­st Gdy nie ma się [...]