Schronienie...

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 99 tek­stów.

Słowa, który­mi z małos­tko­wości czy z ig­no­ran­cji zat­ru­wa się ser­ce włas­ne­go dziec­ka, zos­tają na zaw­sze w pa­mięci i prędzej czy później spo­pielą mu duszę. 

cytat dnia z 24 października 2013 roku
zebrał 54 fiszki

Życie nau­czyło mnie nie tra­cić nadziei, ale też się do niej zbyt­nio nie przy­wiązy­wać. Jest ok­rutna i próżna, wol­na od skrupułów. 

cytat
zebrał 55 fiszek

Is­tnieją ta­kie miej­sca, które trze­ba i można oglądać je­dynie w ciemnościach. 

cytat
zebrał 90 fiszek

Przez­nacze­nie zaz­wyczaj cze­ka tuż za ro­giem. Jak­by było kie­szon­kowcem, dziwką al­bo sprze­dawcą losów na lo­terię: to je­go naj­częstsze wciele­nia. Do drzwi nasze­go do­mu nig­dy nie za­puka. Trze­ba za nim ruszyć. 

cytat dnia z 16 sierpnia 2012 roku
zebrał 97 fiszek

Is­tnieje­my, póki ktoś o nas pamięta. 

cytat dnia z 14 stycznia 2013 roku
zebrał 205 fiszek

Ludzie lu­bią kom­pli­kować so­bie życie, jak­by już sa­mo w so­bie nie było wys­tar­czająco skomplikowane. 

cytat dnia z 21 stycznia 2013 roku
zebrał 217 fiszek

Książki są lus­trem: widzisz w nich tyl­ko to, co już masz w sobie. 

cytat dnia z 30 lipca 2010 roku
zebrał 269 fiszek

W chwi­li, kiedy zaczy­nasz zas­ta­nawiać się, czy kochasz ko­goś, przes­tałeś go już kochać na zawsze. 

cytat dnia z 31 stycznia 2010 roku
zebrał 476 fiszek

Wol­nym bo­wiem jest człowiek tyl­ko wte­dy, gdy jest samotny. 

cytat
zebrał 42 fiszki

Cze­go twój wróg nie po­winien wie­dzieć, nie mów przyjacielowi. 

cytat dnia z 10 czerwca 2017 roku
zebrał 43 fiszki
Pozostałe zeszyty

Użytkownik prowadzi wyłącznie jeden zeszyt — ten, który właśnie przeglądasz.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Arthur Schopenhauer

Użytkownicy
L M N
Aktywność

12 września 2015, 18:03fyrfle sko­men­to­wał tek­st Sens życia leży w [...]

8 sierpnia 2015, 13:08natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Każdy z nas ma [...]

8 sierpnia 2015, 13:04maxmilian do­dał no­wy tek­st Każdy z nas ma [...]

6 sierpnia 2015, 16:03maxmilian sko­men­to­wał tek­st Sens życia leży w [...]

6 sierpnia 2015, 15:29fyrfle sko­men­to­wał tek­st Sens życia leży w [...]

6 sierpnia 2015, 15:07maxmilian do­dał no­wy tek­st Sens życia leży w [...]

5 sierpnia 2015, 21:24nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Wiek to nie su­ma [...]

5 sierpnia 2015, 14:38maxmilian do­dał no­wy tek­st Wiek to nie su­ma [...]