Ulubione

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 51 tek­stów.

Cier­pli­wość w miłości? A kto zmu­si piorun do po­wol­ne­go uderzenia? 

cytat dnia z 12 lipca 2014 roku
zebrał 36 fiszek

Ci, których naj­trud­niej kochać, naj­bar­dziej pot­rze­bują naszej miłości. 

cytat
zebrał 47 fiszek

Kochać jest łat­wo. To, można po­wie­dzieć, jak z sa­mocho­dem: wys­tar­czy włączyć sil­nik, do­dać ga­zu i wyz­naczyć so­bie cel podróży. Ale być kochaną to tak jak prze­jażdżka z kimś in­nym, je­go sa­mocho­dem. Nawet, [...] — czytaj całość

cytat dnia z 4 stycznia 2012 roku
zebrał 212 fiszek

Je­dyna miłość, która nas nig­dy nie zdradzi, to miłość własna. 

cytat dnia z 3 czerwca 2015 roku
zebrał 29 fiszek

Być przed­miotem czyichś nadziei - zaw­sze to le­piej, niż nie budzić ich wcale. 

cytat
zebrał 15 fiszek

Ani różni­ca poglądów, ani różni­ca wieku, nic w ogóle nie może być po­wodem zer­wa­nia wiel­kiej miłości. Nic, prócz jej braku. 

cytat dnia z 28 lutego 2009 roku
zebrał 141 fiszek

Sa­mot­ny człowiek, to sil­ny człowiek, jed­nak nie wys­tar­czy być sil­nym, aby osiągnąć szczęście. Do te­go nies­te­ty pot­rze­ba dru­giego człowieka.." 

myśl
zebrała 44 fiszki • 10 maja 2010, 00:30

Naj­bar­dziej od­czu­wasz sa­mot­ność, kiedy zaczy­nasz się nudzić. Próbując za­bić czas szu­kasz po­mocy u in­nych. Wte­dy oka­zuję się, że oni nie mają cza­su dla sa­mot­nych. Nag­le zauważasz, że wszys­cy są zajęci, tyl­ko nie Ty. 

myśl
zebrała 50 fiszek • 26 września 2009, 16:15

Bo tak nap­rawdę to, ta za­baw­na op­ty­mis­tka jest tyl­ko przyk­rywką dla smut­nej sa­mot­nej dziew­czy­ny, którą jest naprawdę. 

myśl
zebrała 52 fiszki • 22 lutego 2011, 14:13

Sa­mot­ny często wal­czy o dru­giego człowieka jak głod­ny o je­den ok­ruch chleba... 

myśl
zebrała 54 fiszki • 18 lutego 2012, 17:52
Pozostałe zeszyty

Użytkownik prowadzi wyłącznie jeden zeszyt — ten, który właśnie przeglądasz.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność