Uczuciem pięknie zapisane

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 178 tek­stów.

Tęcza...

Dzi­siaj jes­tem słońcem
które stało się przewagą
upal­nych skraj­nie dni
pa­nujących między nami

Tworzy­my niebezpieczny
pożar dla zgrza­nych ciał
gdzie je­dynym ukojeniem
jest prze­lot­ny deszcz

Spływający w moim sercu
bo nicze­go więcej nie pragnę
niż podzi­wiania wspólnie
tak ko­loro­wej tęczy...


11.06.2018 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 11 czerwca 2018, 18:05

* * *

nim się schowam
daj pew­ność że jestem

cichym mrugnięciem
nim całkiem zniknę
og­rzej me serce

za­pom­niałam jak mam kochać
jak płakać
zapomniałam

wy­bacz mi
bo nie jes­tem taka
jaką bym chciała

są ta­kie bezwarunkowe
miłości
i mil­cze­nia które nie muszą
uwierać

wśród fałszy­wych spojrzeń
ust zakłama­nych
brud­nych serc

po­za Bogiem
tyl­ko To­bie ufam

dziękuję za wszystko


dla Taty 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 19 lutego 2018, 22:41

***

Niebo sta­je się bliższe
od kiedy od­dech
poczuła ma skóra
już mniej drżące serce
gdy dłonie z uścisków
nie wy­puszczasz
ta pew­ność ,że jes­teś
kochasz i będziesz
w spo­koju do­tykam gwiazd

o jed­no bym śmiała
pro­sić po cichu
zat­rzy­maj dla nas
czas ...

Kocha­nemu ...N .ღ

20.12.2017
Malusia_035


Odtwórz  

wiersz
zebrał 12 fiszek • 20 grudnia 2017, 11:51

...Zgasłe świece

zas­tygłe myśli
za­wie­szo­ne w próżni
wy­palo­ne słowa
zim­ne dreszcze
noszo­ne na dłoniach
jest burza, która sza­leje wewnątrz mnie

Czy jest ja­kiś sposób, żeby cofnąć zegar?

czas wy­rył w kamieniach
naszych Serc
nu­ty szkla­nych łez

...Dziękuję ,że zais­tniałeś w Moim życiu ,Niech Anioły Cię chro­nią .

Te­mu co od­szedł zbyt szyb­ko ... [*] ;(

25.07.2017
Malusia_035


http://reduction-image.com/mpeg-creation2/temp/6aa6fb5e8b71342efbfb5c16bbd21e36/indexweb.htm

Odtwórz

Odtwórz  

wiersz
zebrał 6 fiszek • 13 września 2017, 10:07

La photographie

na fo­tog­ra­fii zaw­sze nas było
sześcioro roześmianych

a uśmiech trwoniąc
wyście da­li mi wszystko
co dać można uścis­kiem dłoni

i czekaniem

na powroty

ser­ce drgnęło
pojaśniało

bo choć pa­miątki po zmarłych
w dro­go­cen­nych szka­tułach się chowa

zimą wciąż noszę szalik
którym się z wa­mi dzielił
w chłodzie rąk

a błękitu
po­nad ten błękit

nie było 

wiersz
zebrał 24 fiszki • 31 sierpnia 2017, 19:59

***

Kiedyś rozdarci
dziś zszy­ci w całość
tworzy­my ręka­wy do pa­ry

De­dyko­wany N ღ

26.05.2017
Malusia_035


Odtwórz  

wiersz
zebrał 8 fiszek • 26 maja 2017, 11:51

***powietrze drży

Two­je słowa jak pochodnia
roz­pa­lają mo­je ciało
do­tyk jak ogień
zaz­nacza śla­dy namiętności
wil­gotne us­ta
wędrują po szyi
od­dechy co­raz głębsze
roz­kosz zniewala
jak roz­grza­ne
ziaren­ka piasku
na pustyni
prze­lewa­my się
przez siebie

usy­pani w całość

Kocha­nemu N ღ

7.4.2017
Malusia_035


Odtwórz  

wiersz
zebrał 11 fiszek • 10 kwietnia 2017, 09:20

Serce nie umie zapomnieć

przyjdź do mnie pow­rotną drogą
i spójrz na mnie
błęki­tem ukocha­nych oczu

nim w sen za­padnę
jak w ciszę

w gar­dle więźnie mi zdławione słowo
by krzy­ku duszy
nie słyszało serce

a na­wet w pus­tce po nim
jesteś 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 7 lutego 2017, 10:22

* * *

Pew­ne­go dnia po­wiem Ci,
że znaczysz dla mnie więcej niż piękno świata
Pew­ne­go dnia po­wiem Ci,
że bez Ciebie czu­je się jak roz­to­piony płatek śniegu...
Kiedy na­dej­dzie tej od­wa­gi dzień Ty będziesz gdzieś daleko,
a ja skry­wając łzy ucieknę w marzeń szczyty,
byś trwał tam przy mnie cały czas
I zos­tał moim og­niem, mro­zem, sercem... 

wiersz
zebrał 18 fiszek • 4 lutego 2012, 21:24

woń lat

upaja
pachnie szczęściem
zaw­sze nim będzie

wiatr rozwiał
w różne stro­ny świata
o ciebie jes­tem bogatsza

choć przeminęły
ut­rwa­liły w nas
piękny czas


Krys­ty­na A.Sz.  09.12.2016r. 

wiersz
zebrał 20 fiszek • 18 grudnia 2016, 22:03
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Cris

Użytkownicy
M N O
Aktywność

wczoraj, 22:08Naja wy­powie­dział się w wątku Zapytam, od­po­wiem szczerze

wczoraj, 21:59Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

wczoraj, 21:51Naja sko­men­to­wał tek­st jeśli

wczoraj, 21:49Naja sko­men­to­wał tek­st Walentynki

wczoraj, 21:24Naja sko­men­to­wał tek­st F63,9 dotkniętym tą jed­nos­tką cho­robową [...]

wczoraj, 21:06Naja sko­men­to­wał tek­st Myśl dnia: Kochaj się z [...]

wczoraj, 21:03Naja sko­men­to­wał tek­st F63,9 dotkniętym tą jed­nos­tką cho­robową [...]

wczoraj, 20:53Naja sko­men­to­wał tek­st Jak do sta­rej, doj­dzie [...]

wczoraj, 20:52Naja wy­powie­dział się w wątku Ulubione Zda­nia Pos­ta­ci Fik­cyjnych.  

wczoraj, 20:49Naja wy­powie­dział się w wątku Ulubione Zda­nia Pos­ta­ci Fik­cyjnych.