trochę o miłości

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 9 tek­stów.

W chwi­li, kiedy zaczy­nasz zas­ta­nawiać się, czy kochasz ko­goś, przes­tałeś go już kochać na zawsze. 

cytat dnia z 31 stycznia 2010 roku
zebrał 476 fiszek

Naj­gor­szą zbrod­nią, jaką możesz po­pełnić w miłości to roz­kaz od­dziela­nia "mo­jego" od "nasze­go" i wyodrębniania "ja" z "my". 

myśl
zebrała 61 fiszek • 24 lutego 2011, 13:52

A kiedy ona cię kochać przes­ta­nie, zo­baczysz noc w środ­ku dnia, czar­ne niebo za­miast gwiazd, zo­baczysz wszys­tko to sa­mo, co ja. 

cytat dnia z 29 stycznia 2010 roku
zebrał 532 fiszki

Bo um­rzeć to zbyt mały powód, żeby przes­tać kochać. 

cytat dnia z 3 lutego 2010 roku
zebrał 312 fiszek

Mówiłeś mi, że jes­tem kłująca jak kak­tus.
Tyl­ko, że na­wet kak­tu­sy cza­sem zakwitają.
Pot­rzeb­ny jest tyl­ko człowiek, który będzie go od­po­wied­nio pielęgnował. 

myśl
zebrała 63 fiszki • 11 listopada 2010, 16:05

Mo­ja kot­ka jest dziw­nym stworze­niem. Gdy się do niej przy­tulam, od­pycha moją rękę, lecz gdy sa­ma ją za­biorę, pat­rzy na mnie ze zdzi­wieniem swoimi pias­ko­wymi oczka­mi i z pow­ro­tem tu­li się do [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 24 fiszki • 22 czerwca 2010, 00:09

Z pot­rze­by by­cia kochaną, ciągle my­liła zwykłe zaurocze­nie z wiel­ka miłośćią. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 23 lutego 2011, 17:54

.. i nie ma co marzyć o miłości po­mimo wszys­tko . w dzi­siej­szym świecie nor­malna dziew­czy­na przeg­ry­wa z dziwką . 

myśl
zebrała 16 fiszek • 24 lutego 2011, 15:09

Zas­ta­nawiam się czy miłość nap­rawdę is­tnieje... ?
Bo wokół dos­trze­gam tyl­ko zaurocze­nie, za­kocha­nie i przyzwyczajenie... 

myśl
zebrała 25 fiszek • 24 lutego 2011, 15:18
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

iIdealna

Użytkownicy
G H I
Aktywność