Trafnie

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 19 tek­stów.

Społeczność jest dziw­na. Ni­by ty­le ludzi, a większość sama. 

myśl
zebrała 42 fiszki • 17 września 2010, 20:23

Nie niszczą mnie te wiel­kie rzeczy z który­mi się zma­gam, tyl­ko niszczą mnie rzeczy małe, z po­zoru nie­szkod­li­we, których nie zauważam. 

myśl
zebrała 44 fiszki • 1 kwietnia 2010, 20:57

Każde­go ran­ka budzi się o 6:58 tracąc wszys­tkie siły do życia. Wal­czy ze łza­mi, bez­silnością i to­talną rezygnacją.
Mi­mo to znaj­du­je w so­bie resztki sił, ma­luje twarz, us­ta, oczy. Dok­le­ja so­bie uśmiech i wma­wia so­bie że jest dob­rze, że z jej oczu nie płyną łzy, że ten dzień bedzie dob­ry a ona ma ideal­ne życie..

Mo­je życie to jed­no wiel­kie kłamstwo. 

myśl
zebrała 27 fiszek • 27 marca 2010, 21:00

'przyjdź do mnie te­raz, al­bo zadzwoń.. pot­rze­buje Cie'

5 mi­nut później zadzow­nił, 10 mi­nut później był u mo­jego bo­ku. Pat­rzył na to jak ze złości tłukę ta­lerze, jak krzycze z bez­silności. Pościelił mi łóżko i leżał przez 4 godzi­ny obok mnie, od­garniał włosy z mo­jej mok­rej od łez, twarzy. Był wszys­tkim cze­go pot­rze­bowałam tej no­cy. Był przy­jacielem które­go tak bar­dzo wte­dy potrzebowałam. 

myśl
zebrała 78 fiszek • 21 marca 2010, 19:30

Ludzie się nie zmieniają, to in­ni zmieniają ludzi. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 21 marca 2010, 12:19

W miarę upływu cza­su spos­trze­gam, że ludzie, których ro­zumiem najmniej,
to Ci, których znam naj­le­piej. Moi przy­jaciele są zagadkami... 

myśl
zebrała 38 fiszek • 19 marca 2010, 17:25

Wol­ność to nie stan, ani miej­sce. To nie poglądy ani pra­wa. To cho­ler­ny wrzask pełen niena­wiści lub ra­dości, w który wkłada­my całe swo­je ser­ce i płuca i nie ob­chodzi nas, że wezmą nas za idiotę. 

aforyzm dnia z 5 listopada 2010 roku
zebrał 163 fiszki • 16 marca 2010, 12:20

Chcę zno­wu mieć tą roz­pierającą ener­gię,
chcę krzyczeć ze szczęścia,
tańczyć,
śmiać się z by­le czego,
śmiać z sa­mej siebie,
móc od­wrócić to cho­ler­ne lus­tro,
w którym te­raz przegląda się ściana
i spoj­rzeć na siebie
tak po prostu.
Chcę żyć. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 13 marca 2010, 11:43

Ro­bisz z siebie ty­powe­go se­rialo­wego bo­hate­ra, który jest wiel­ce nie­szczęśli­wy, a po­tem się dzi­wisz, że in­ni nie zwra­cają na Ciebie uwa­gi, jak mają zwra­cać sko­ro ty­le się już te­go naogląda­li w te­lewiz­ji ? Nie uda­waj ko­goś kim nie jes­tes tyl­ko po to by zys­kać czyjąś li­tość, skończ grać czyjąś ro­le zaj­mij się swoją. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 13 marca 2010, 12:07

Mam nadzieję, że nig­dy już nie będę mu­siała przeżyć po­dob­nej no­cy. Leżałam z za­ciśnięty­mi dłońmi, zag­ry­zając war­gi, by nie krzyczeć głośno. Nie mogłam zna­leźć ul­gi w łzach. 

myśl
zebrała 69 fiszek • 13 marca 2010, 18:12
Pozostałe zeszyty

Użytkownik prowadzi wyłącznie jeden zeszyt — ten, który właśnie przeglądasz.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Uczuciowa

Użytkownicy
L M N
Aktywność