the best

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 26 tek­stów.

(u)rodzaj

nie jes­tem ewą
choć tak jak ona chciałam być pierwszą
dla której wyrzekł się włas­ne­go żebra
skuszo­ny drugą połówką
niekom­plet­ny człowiek

mam w so­bie ty­le nazw
które się w głowie nie mieszczą

nieod­gadniętą naturę
sta­ram się po­mieścić w wersach
w których o poezję nie ocieram się nawet
ścierając śla­dy wzruszeń
zewnętrzną stroną dłoni
tuż koło twoich powiek 

wiersz
zebrał 21 fiszek • 8 marca 2016, 07:53

tutuł*

*"z ta­kim głosem to się by­le kto nie rodzi" więc cho­wam się w ko­biecie, ze strachu przed światem


jestem
całkiem w so­bie opuszczony
jak rzym­skie chorągwie
pośród żydow­skich świątyń
w których nikt by mnie nie ochrzcił

i żadna [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 14 fiszek • 30 stycznia 2016, 00:18

z tru­dem się pisze, gdy wszys­tko oczywiste,
a nicze­go nie da się już odkryć... 

aforyzm
zebrał 140 fiszek • 25 lutego 2012, 12:34

Taniec żywiołów

Ciężki­mi go­ryczy kroplami
prze­lewa się w nas samotność

Wy­myka­my się ze swych ramion
jak wo­da nieokiełznana
z naczyń połączo­nych obręczy

Idziemy w tym sa­mym kierunku
pros­ty­mi równoległymi

Płyniemy z sza­leństwa prądem
i nic nas nie powstrzyma
choć wiemy
że się nig­dy nie zejdą
dwa brze­gi jed­nej tęczy 

wiersz
zebrał 31 fiszek • 5 października 2011, 16:38

przy dnie jest tak sa­mo blis­ko lus­tra wo­dy jak chwi­le przed za­nurze­niem, ty­le że wilgotniej
z rozmów z .R 

myśl
zebrała 30 fiszek • 25 sierpnia 2011, 08:54

nie gu­bi nas wątpli­wość, lecz jej pewność 

myśl
zebrała 33 fiszki • 30 lipca 2011, 19:43

I by­wa , że w doj­rzałej korze mózgo­wej mędrca ,
kor­ni­ki nie cier­pią na bezrobocie.


in­spi­rac­ja Galicjusz 

aforyzm dnia z 4 października 2011 roku
zebrał 159 fiszek • 26 lipca 2011, 17:14

Z każdą chwilą od­da­lamy się od pier­wsze­go krzy­ku, przyb­liżając do os­tatniego westchnienia. 

aforyzm dnia z 11 sierpnia 2011 roku
zebrał 148 fiszek • 17 lipca 2011, 21:39

Widzieć, to coś wiecej niż mieć... 

myśl dnia z 27 lutego 2013 roku
zebrała 56 fiszek • 20 lipca 2009, 07:44

Pod­czas gdy wy wy­lewa­cie gorzkie żale za ut­ra­coną miłością, ten starzec pro­si o jeszcze je­den oddech. 

aforyzm dnia z 24 stycznia 2011 roku
zebrał 187 fiszek • 25 lipca 2010, 11:38
Pozostałe zeszyty
 • alles – Prze­pisałam, prze­pisuję, będę prze­pisy­wać.

 • coś dłuższego – Tyl­ko to, co opo­wie­dziane, jest je­dyną możliwą wie­cznością. Żyje­my tym, co opo­wie­dziane. Dla­tego co­raz ciężej żyć. ~Wiesław Myśliw­ski (Trak­tat o łus­ka­niu fa­soli)

 • cry – ...

 • cytaty – Autor przez duże A 

 • Do poprawy – Dob­re, a z błędem.

 • dodane "K" – 12.2016

 • EoS – By nie za­pom­nieć.

 • I am – Za­bij mnie za łzy, w których uto­pię swoją auto­biog­ra­fię.

 • inne – Skla­syfi­kowa­ne inaczej.

 • labirynt – Jeśli mo­ja poez­ja ma ja­kiś cel, to jest nim oca­lenie ludzi od pos­trze­gania i czu­cia w og­ra­niczo­ny sposób. ~Jim Mor­ri­son

 • ostatni list – Jes­tem tyl­ko białym wier­szem pełnym czar­nych li­ter. ~Skor 

 • pamiętliwy nonsens – Pomóż mi uciec.

 • stróż w przedziale – Czy­li Anioł i spółka.

 • wrócę tu – Roz­myślam...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

majowywiatr.

Użytkownicy
D E F
Aktywność

7 stycznia 2019, 13:41eyesOFsoul wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

7 stycznia 2019, 08:45eyesOFsoul wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

4 stycznia 2019, 21:02yestem sko­men­to­wał tek­st ***(4 z 365)

4 stycznia 2019, 20:47eyesOFsoul wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

4 stycznia 2019, 20:27eyesOFsoul wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

4 stycznia 2019, 20:01eyesOFsoul wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

4 stycznia 2019, 19:59eyesOFsoul wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

4 stycznia 2019, 13:29eyesOFsoul do­dał no­wy tek­st ***(4 z 365)

14 grudnia 2018, 18:41eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st wiem

14 grudnia 2018, 18:39eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st jesteś je­dyna w moim rodza­ju zbyt [...]