Takie tam...

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 73 tek­sty.

Widzieliście go? Ry­cerz chędożony! Trzy lwy w tar­czy! Dwa srają, a trze­ci warczy! 

cytat
zebrał 36 fiszek

Niebez­pie­czeństwo jest ciche. Nie usłyszysz gdy nad­le­ci na sza­rych piórach. 

cytat
zebrał 41 fiszek

Zaw­sze. Na­wet w cza­sach po­gar­dy, w których niena­wiść pot­ra­fi zemścić się w na­jok­rutniej­szy sposób, nie można stra­cić wszystkiego. 

cytat
zebrał 43 fiszki

To było za nimi.
A przed ni­mi było wszystko. 

cytat
zebrał 44 fiszki

- Moją og­romną przy­warą - wy­jaśnił - jest niepo­hamo­wana dob­roć. Ja po pros­tu muszę czy­nić dob­ro. Jes­tem jed­nak rozsądnym kras­no­ludem i wiem, że wszys­tkim wyświad­czyć dob­ra nie zdołam. Gdy­bym próbo­wał być dobry [...] — czytaj całość

cytat
zebrał 45 fiszek

Na tym po­lega ro­la poez­ji: mówić o tym, o czym in­ni milczą. 

cytat
zebrał 50 fiszek

Każdy szer­mierz du­pa, kiedy wrogów kupa. 

cytat
zebrał 51 fiszek

Niewie­dza nie sta­nowi us­pra­wied­li­wienia dla niep­rze­myśla­nych działań. Gdy się nie wie, gdy ma się wątpli­wości, dob­rze jest za­sięgnąć porady. 

cytat dnia z 7 października 2013 roku
zebrał 57 fiszek

Uczyła się. Także te­go, by nie dzi­wić się za dużo i za dużo nie ocze­kiwać - bo wte­dy roz­cza­rowa­nie by­wa mniej dotkliwe. 

cytat dnia z 21 lutego 2014 roku
zebrał 78 fiszek

Jak się nie obrócisz, tak rzyć z tyłu. 

cytat dnia z 16 kwietnia 2011 roku
zebrał 86 fiszek
Pozostałe zeszyty

Użytkownik prowadzi wyłącznie jeden zeszyt — ten, który właśnie przeglądasz.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
J K L
Aktywność