stróż w przedziale

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 13 tek­stów.

Jak wiel­ka to mu­si być sa­mot­ność, gdy człowiek jest w sta­nie oder­wać skrzydła włas­ne­mu aniołowi stróżowi z oba­wy by i on go nie opuścił… 

myśl
zebrała 3 fiszki • 20 maja 2012, 10:55

Nie stworzo­no mnie Aniołem, dla­tego też tak strasznie cier­piałem jak wy­ras­tały mi skrzydła. 

aforyzm dnia z 14 lipca 2011 roku
zebrał 205 fiszek • 11 października 2010, 19:36

Do Nieba naj­bliżej przez Piekło 

myśl
zebrała 38 fiszek • 4 maja 2011, 14:41

Piekło pełne jest tych, którzy ocze­kiwa­li nag­ro­dy za wiarę. 

myśl
zebrała 48 fiszek • 10 czerwca 2011, 00:19

Na złość dob­ru pójdę w diabły... 

aforyzm dnia z 1 grudnia 2013 roku
zebrał 201 fiszek • 9 czerwca 2011, 18:05

Kiedyś tam pop­roszę Bo­ga żeby zab­rał mnie na spa­cer do Ciebie... 

myśl
zebrała 48 fiszek • 23 października 2009, 19:25

przek­li­nam wszys­tkich, którzy znając drogę do nieba nie pro­wadzą tam innych. 

myśl
zebrała 104 fiszki • 29 stycznia 2010, 16:08

I proszę Cie aniele stróżu mój, nie mru­gaj bo wte­dy sy­pie mi się życie... 

myśl
zebrała 86 fiszek • 9 kwietnia 2010, 19:46

A jeśli mój Anioł Stróż ma na imię Lucyfer? 

myśl
zebrała 76 fiszek • 16 lutego 2010, 11:25

Diabeł często za­miast być zwykłym sta­tystą anioła, gra główną rolę. 

myśl
zebrała 77 fiszek • 12 stycznia 2011, 21:10
Pozostałe zeszyty
 • alles – Prze­pisałam, prze­pisuję, będę prze­pisy­wać.

 • coś dłuższego – Tyl­ko to, co opo­wie­dziane, jest je­dyną możliwą wie­cznością. Żyje­my tym, co opo­wie­dziane. Dla­tego co­raz ciężej żyć. ~Wiesław Myśliw­ski (Trak­tat o łus­ka­niu fa­soli)

 • cry – ...

 • cytaty – Autor przez duże A 

 • Do poprawy – Dob­re, a z błędem.

 • dodane "K" – 12.2016

 • EoS – By nie za­pom­nieć.

 • I am – Za­bij mnie za łzy, w których uto­pię swoją auto­biog­ra­fię.

 • inne – Skla­syfi­kowa­ne inaczej.

 • labirynt – Jeśli mo­ja poez­ja ma ja­kiś cel, to jest nim oca­lenie ludzi od pos­trze­gania i czu­cia w og­ra­niczo­ny sposób. ~Jim Mor­ri­son

 • ostatni list – Jes­tem tyl­ko białym wier­szem pełnym czar­nych li­ter. ~Skor 

 • pamiętliwy nonsens – Pomóż mi uciec.

 • projekt eyesOFsoul – (za­pisa­ne, opub­li­kowa­ne)

 • the best – Naj­lep­szy sposób na to, aby nie dać łopo­tać sobą jak chorągwią - być wiat­rem. ~Radziem © 

 • wrócę tu – Roz­myślam...

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
D E F
Aktywność

przedwczoraj, 12:11eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Każdy ma swo­jego An­drze­ja.  

przedwczoraj, 12:10eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st 3 mi­nuty

przedwczoraj, 12:08eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st poeta współczes­ny

przedwczoraj, 11:48eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st *** (weź ze sobą [...]

17 czerwca 2019, 19:26yestem sko­men­to­wał tek­st *** (weź ze sobą [...]

17 czerwca 2019, 08:30eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Zuzka

17 czerwca 2019, 08:29eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st *** (weź ze sobą [...]

16 czerwca 2019, 23:57Salomon sko­men­to­wał tek­st *** (weź ze sobą [...]

16 czerwca 2019, 23:53Salomon sko­men­to­wał tek­st Zuzka

16 czerwca 2019, 19:56eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st poecie nie wróży sięz [...]