stróż w przedziale

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 14 tek­stów.

Każdy w piek­le ma włas­ne nie, bo... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 16 czerwca 2012, 23:37

Jak wiel­ka to mu­si być sa­mot­ność, gdy człowiek jest w sta­nie oder­wać skrzydła włas­ne­mu aniołowi stróżowi z oba­wy by i on go nie opuścił… 

myśl
zebrała 3 fiszki • 20 maja 2012, 08:55

Nie stworzo­no mnie Aniołem, dla­tego też tak strasznie cier­piałem jak wy­ras­tały mi skrzydła. 

aforyzm dnia z 14 lipca 2011 roku
zebrał 205 fiszek • 11 października 2010, 17:36

Do Nieba naj­bliżej przez Piekło 

myśl
zebrała 38 fiszek • 4 maja 2011, 12:41

Piekło pełne jest tych, którzy ocze­kiwa­li nag­ro­dy za wiarę. 

myśl
zebrała 48 fiszek • 9 czerwca 2011, 22:19

Na złość dob­ru pójdę w diabły... 

aforyzm dnia z 1 grudnia 2013 roku
zebrał 201 fiszek • 9 czerwca 2011, 16:05

Kiedyś tam pop­roszę Bo­ga żeby zab­rał mnie na spa­cer do Ciebie... 

myśl
zebrała 48 fiszek • 23 października 2009, 17:25

przek­li­nam wszys­tkich, którzy znając drogę do nieba nie pro­wadzą tam innych. 

myśl
zebrała 104 fiszki • 29 stycznia 2010, 15:08

I proszę Cie aniele stróżu mój, nie mru­gaj bo wte­dy sy­pie mi się życie... 

myśl
zebrała 86 fiszek • 9 kwietnia 2010, 17:46

A jeśli mój Anioł Stróż ma na imię Lucyfer? 

myśl
zebrała 76 fiszek • 16 lutego 2010, 10:25
Pozostałe zeszyty
 • alles – Prze­pisałam, prze­pisuję, będę prze­pisy­wać.

 • coś dłuższego – Tyl­ko to, co opo­wie­dziane, jest je­dyną możliwą wie­cznością. Żyje­my tym, co opo­wie­dziane. Dla­tego co­raz ciężej żyć. ~Wiesław Myśliw­ski (Trak­tat o łus­ka­niu fa­soli)

 • cry – ...

 • cytaty – Autor przez duże A 

 • Do poprawy – Dob­re, a z błędem.

 • dodane "K" – 12.2016

 • EoS – By nie za­pom­nieć.

 • I am – Za­bij mnie za łzy, w których uto­pię swoją auto­biog­ra­fię.

 • inne – Skla­syfi­kowa­ne inaczej.

 • labirynt – Jeśli mo­ja poez­ja ma ja­kiś cel, to jest nim oca­lenie ludzi od pos­trze­gania i czu­cia w og­ra­niczo­ny sposób. ~Jim Mor­ri­son

 • ostatni list – Jes­tem tyl­ko białym wier­szem pełnym czar­nych li­ter. ~Skor 

 • pamiętliwy nonsens – Pomóż mi uciec.

 • the best – Naj­lep­szy sposób na to, aby nie dać łopo­tać sobą jak chorągwią - być wiat­rem. ~Radziem © 

 • wrócę tu – Roz­myślam...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

holaaa

Użytkownicy
D E F
Aktywność

13 października 2018, 08:18eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Z od­da­li podzi­wiam Twą [...]

12 października 2018, 14:30eyesOFsoul wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

12 października 2018, 14:28eyesOFsoul wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

12 października 2018, 08:22eyesOFsoul wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

25 września 2018, 13:05Gaia sko­men­to­wał tek­st ***

25 września 2018, 11:30kati75 sko­men­to­wał tek­st ***

24 września 2018, 20:11yestem sko­men­to­wał tek­st ***

24 września 2018, 19:56eyesOFsoul do­dał no­wy tek­st ***

2 września 2018, 20:28mistcat. sko­men­to­wał tek­st (***) kiedyś była in­na

28 sierpnia 2018, 17:59yestem sko­men­to­wał tek­st (***) kiedyś była in­na