ღ smutne ღ

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 82 tek­sty.

Wyznanie

na pro­gu  śmierci
nic już nie jest ważne
żal ani smu­tek  -
złama­nych serc wyima­gino­waną miłością
zbieram z za siebie ślad  po którym wrócę tu 
gdzie ludzie go­tują so­bie pieko
a po­tem wierzą w [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 28 października 2018, 23:57

Życie tak kruche niczym naj­droższy kryształ
w ułam­ku se­kun­dy rozbłys­ka mi­lionem światełek
by po­tem zgasnąć nim zdążyło Cię zachwy­cić


[*] Filipowi 

aforyzm
zebrał 7 fiszek • 4 kwietnia 2018, 11:39

J.

Gdy­bym mog­la cof­nac czas,
juz daw­no sie­dziala­bym z tar­cza, co­fajac wska­zow­ki zegara..
Nu­mer bym wybrala..
Pojechala..
Byc mo­ze uratowala..
Prze­ciez "pe­rel­ka" Two­ja bylam.
Dlacze­go nic nie zauwazylam.?
Pop­rzez poez­je o po­moc wolales,
Wszys­tkim ja czytales
.. tyl­ko cze­mu wprost nie powiedziales?!
Ta­ki ko­niec so­bie wybrales.
Two­ja stra­ta bar­dzo wszys­tkich dot­kne­la, miej­my nadzieje ze tra­fisz do up­ragnione­go ducho­wego nieba.
[*] 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 26 lutego 2018, 20:08

Zbyt długi wiersz o nie(złym)małżeństwie

Zło w twych rękach
Od­bi­ja się na mej twarzy
Musze umierać w mękach
Zaw­sze ro­bisz to dwa ra­zy

Odtwórz  

wiersz
zebrał 5 fiszek • 22 września 2016, 07:00

SEN

Miałam sen , śniłam..
Cier­niste krze­wy op­la­tały me na­gie ciało

Miałam wiele ran, krwawiłam...
lecz to nie bolało

Nie mogłam nic po­wie­dzieć
choć wszys­tko we mnie krzyczało

I po­mimo , że człowiekiem to nie było,
ser­ce mi oka­zało,
swe szpo­ny rozluźniło..
i spo­koj­nie um­rzeć mi dało. 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 22 grudnia 2015, 10:15

* * *

Wczo­raj pełna życia,
radosna,
szczęśliwa.

Dziś była inna,
cier­piąca w smutku,
Ta­ka niewinna. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 1 grudnia 2015, 00:11

* * *

mam ta­ki rodzaj smutku
co nie boli
lecz nie chcę dotykać

bo zwias­tu­je deszcze w sa­mym środku
niejas­ności, nieba

wo­lałabym spoj­rzeć z boku
jak dojrzewam
o ile to nie znaczy cierpieć

w tym smutku
milczenie
mam najpiękniejsze 

wiersz
zebrał 42 fiszki • 27 listopada 2015, 21:52

Krzyk serca

Swo­je bez­bron­ne, kruche ser­ce Ci oddałam
Pros­to w kochające dłonie je ofiarowałam
Tyl­ko To­bie zaufałam
Tyl­ko w To­bie pokładałam nadzieje
A mo­je zbłąka­ne ser­ce nie miało jej zbyt wiele

Poz­wo­liłeś mu znów bić
Bym mogła z upo­rem osła dla Ciebie żyć
Tyl­ko w Ciebie wierzyłam
Miałam nadzieję, że dzięki To­bie będę szczęśliwa

Tyl­ko To­bie we­sołym pro­mieniem byłam
Tyl­ko To­bie drogę wskazałam
a Ty bez­bron­ne ser­ce moje
Pok­roiłeś na drob­ne ka­wałki
Dla swo­jego upodobania... 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 18 października 2015, 12:44

Zmierzch

chłod­ny wiatr
strąca liście z drzew
ma­lując je­sien­ny wiersz

nikt nie słyszy
ka­piących łez
nad­chodzi zmierzch

w do­mu smutków
pal­ce stu­kają w klawisze
układając słowa w cmen­tarną ciszę

nikt nie wie
że każde wys­tu­kane na kla­wiaturze słowo
to wołanie wi­siel­ca o pomoc 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 22 października 2015, 08:59

Samotność płynie

nikt nie usłyszy
krzy­ku mej ciszy

tonę w tym morzu
szu­kam po­moc­nej dłoni
ser­ce nadzieją karmię

oczu roz­paczą prze­pełnionych
mias­to ślepców
nie dostrzega.. 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 9 października 2015, 12:18
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

jedna_łza

Użytkownicy
L M N
Aktywność

15 lutego 2019, 17:41yestem sko­men­to­wał tek­st *** Na Dobrą Noc

14 lutego 2019, 14:54carolyna sko­men­to­wał tek­st *** Na Dobrą Noc

14 lutego 2019, 13:53kati75 sko­men­to­wał tek­st *** Na Dobrą Noc

15 stycznia 2019, 19:50Malusia_035 do­dał no­wy tek­st *** Na Dobrą Noc

14 stycznia 2019, 19:42yestem sko­men­to­wał tek­st *** Lśnienie

14 stycznia 2019, 12:28kati75 sko­men­to­wał tek­st *** Lśnienie

14 stycznia 2019, 12:04giulietka sko­men­to­wał tek­st *** Lśnienie

14 stycznia 2019, 11:54Adnachiel sko­men­to­wał tek­st *** Lśnienie