Słowa (nie)rzucane na wiatr.

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 360 tek­stów.

Nie proś o więcej jeśli ktoś da­je Ci całego siebie. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 13 listopada 2017, 09:14

nie umiem pisać kołysanek

wiesz - poezję włożyłem między bajki
tam gdzie światło ogląda się
w po­toku skrzy­deł ptasich
a dob­roć w ludzkich rękach była aniołem
klęczącym jed­nym skrzydłem
u dziecięcych po­wiek drżących barwą chleba

i może tyl­ko ty­le zostało
(choć ty­le by żyć)
zalśnić pod roz­wianym pom­ni­kiem
człowie­czej łzy
i żalem jak spa­lona róża spłynąć
do jas­nych dłoni sple­cionych w sen
które­go nie scałuje żaden ból
i żad­na miłość 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 20 czerwca 2017, 10:28

Poszu­kuj­my niez­wykłych war­tości tam, gdzie in­ni jeszcze nie zaczęli szukać… 

myśl dnia z 4 października 2017 roku
zebrała 51 fiszek • 25 września 2010, 22:57

Pod­sta­wo­wym pra­wem człowieka jest wol­ność de­cy­do­wa­nia o sa­mym sobie.
A człowie­czeństwo kończy się tam, gdzie zaczy­na­my de­cy­do­wać o wol­ności in­nych.


insp.Irracja 

myśl dnia z 16 sierpnia 2017 roku
zebrała 16 fiszek • 11 sierpnia 2017, 14:09

Człowiek zbyt często za­miast być posłańcem szczęścia, sta­je się pro­rokiem smutku. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 8 sierpnia 2017, 20:08

Prześpij się ze swoją nadzieją raz jeszcze, nim ją stracisz.. 

myśl dnia z 5 lipca 2017 roku
zebrała 17 fiszek • 3 lipca 2017, 21:04

Kiedyś świat w naszych oczach był bar­dzo ko­loro­wym miej­scem, dziś wszys­tko chce­my widzieć czar­no na białym. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 29 czerwca 2017, 11:32

In­ternauci częściej toną, niż surfują. 

myśl dnia z 14 czerwca 2017 roku
zebrała 9 fiszek • 13 czerwca 2017, 17:06

Jed­ni pat­rzą w niebo szu­kając na nim gwiazd, drudzy widząc gwiaz­dy roz­glądają się za pro­mykiem nadziei. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 4 maja 2017, 22:48

By­liby dos­ko­nali, lecz wad im zabrakło. 

cytat dnia z 29 kwietnia 2017 roku
zebrał 179 fiszek
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Jan Twardowski

Użytkownicy
F G H
Aktywność

wczoraj, 21:41.Rodia sko­men­to­wał tek­st zimowe jabłka

wczoraj, 12:49carolyna sko­men­to­wał tek­st zimowe jabłka

wczoraj, 12:07Naja sko­men­to­wał tek­st adventus

wczoraj, 11:42giulietka sko­men­to­wał tek­st errata

wczoraj, 10:02Adnachiel sko­men­to­wał tek­st adventus

wczoraj, 09:50giulietka sko­men­to­wał tek­st adventus

wczoraj, 09:31I.Anna sko­men­to­wał tek­st adventus

wczoraj, 09:17Adnachiel sko­men­to­wał tek­st adventus

wczoraj, 09:05giulietka sko­men­to­wał tek­st Wiem, że to głupie, [...]

wczoraj, 09:03giulietka sko­men­to­wał tek­st adventus