śliczne.

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 843 tek­sty.

Nie muszę z Nim być, nie muszę Go wi­dywać, nie mu­si być mój.. A mi­mo to, jeśli za­pyta­cie mnie choćby za pół wieku, czy Go kocham, od­po­wiem :
Był częścią mo­jego życia, krótką, ale piękną. Nig­dy nie przes­tałam Go kochać. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 22 grudnia 2011, 13:02

Wy­daje mi się, że można kochać za mocno.
Wy­nosisz so­bie ko­goś na piedes­tał i z tej per­spek­ty­wy nag­le dos­trze­gasz, że coś jest nie tak. Poświęcasz cały swój czas i ener­gię, żeby to nap­ra­wić, a tym­cza­sem sa­ma po­woli ob­ra­casz się w ruinę. I na­wet nie zauważasz jak bar­dzo się za­nied­bałaś, bo nie widzisz siebie tyl­ko tę kochaną osobę. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 25 listopada 2012, 11:59

Two­je szczęście- pa­cior­kiem na różańcu w mo­jej ręce. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 12 marca 2013, 22:03

I boję się że pew­ne­go dnia stanę się tak sil­na, że gen po­ten­cjal­ne­go sa­mobójcy, który gdzieś tam we mnie drze­mie, nie będzie je­dynie potencjalny. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 2 października 2012, 22:03

* * *

podchodzisz.
choc po­wieki na mych oczach spia
wiem, ze jes­tes
ko­lo mnie.
nie musze Cie widziec
wys­tar­czy,
ze czuje.
czuje
Twą obec­nosc, bi­cie serca,
Two­je spojrzenie.
i choc jes­tes
o set­ki ki­lomet­row ode mnie
czuje.
gdzies gleboko
w sobie.
Ciebie skry­tego we mnie 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 26 września 2012, 02:05

Mam dziewiętnaście lat. Dzi­siej­szy dzień nau­czył mnie, że mi­mo iż coś jest białe to w prze­ciągu mi­nuty oka­zać może się czar­ne. Nig­dy do końca nie jes­teśmy pew­ni swoich praw­dzi­wych uczuć; te­go co [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 11 fiszek • 26 września 2012, 02:09

Mówiłeś, że na Ciebie mogę zaw­sze liczyć. Prob­lem w tym, że jes­teś nieobliczalny. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 26 września 2012, 11:41

z płaczem co noc się zma­gam , w głowie co­raz większy mam bałagan 

myśl
zebrała 7 fiszek • 29 września 2012, 10:15

Złóż ręce do mod­litwy. Proś, dziękuj, prze­bacz, zaufaj... 

myśl
zebrała 17 fiszek • 29 września 2012, 10:22

Miłość jest od­ruchem bez­wa­run­ko­wym, jak od­dycha­nie. Przyk­re, jak ktoś usil­nie chce "wstrzy­mać oddech".. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 26 września 2012, 00:21

niereformowalna

Użytkownicy
L M N
Aktywność