Samotność - myśli.

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 9 tek­stów.

Na aka­pitach ludzkich myśli, nasze słowa na­bierają znaczenia 

myśl
zebrała 23 fiszki • 7 stycznia 2013, 14:00

Niektóre marze­nia można za­bić tyl­ko raz..... prze­cinając wątłą nic słowem niepewności 

myśl
zebrała 39 fiszek • 17 maja 2011, 21:54

Ludzkie dusze jak kwiaty - usychają, by nie gnić. 

aforyzm dnia z 21 listopada 2011 roku
zebrał 138 fiszek • 29 grudnia 2010, 13:10

A gdy nad­chodzi ciem­ność w duszy, zos­ta­jesz sam jak ptak, który złamał skrzydło i nie może le­cieć w stadzie. 

myśl
zebrała 33 fiszki • 25 kwietnia 2010, 18:36

I Ty mówisz mi, że wszys­tko jest w porządku, tak? Jas­ne, może dla Ciebie... bo nie narzu­cam się, rzad­ko się os­tatnio odzy­wam i mało roz­ma­wiamy. To­bie jest te­raz wy­god­niej, bo prze­cież tylko [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 34 fiszki • 8 marca 2010, 19:42

... jest na­dal... i będzie... uk­ry­ty i cier­piący...
... ska­zany za jedną je­dyną "zadrę na jej ser­cu"...
... bo czymże jest, po pięćdziesięciok­roć os­trzy w je­go duszy...
... przy jed­nym, je­dynym i ma­lut­kim, kol­cu w jej ser­cu...


... zwykła pro­za "rachun­ku krzywd"...


[Copyright] 

myśl
zebrała 67 fiszek • 17 lutego 2010, 01:01

Sa­mot­ności- ja­kaś Ty przeludniona. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 23 października 2015, 03:05

Zdarza się,że życie nadzieją bo­li bar­dziej niż świado­mość, że to cze­go chce­my nig­dy się nie wydarzy. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 20 grudnia 2009, 17:20

Są dwie stro­ny medalu.
Piękna to ta kiedy wyz­na­jemy swo­je uczu­cia i zos­ta­jemy od­rzu­ceni. Porzu­camy wszelką nadzieję, ale po pew­nym cza­sie oka­zuje się, że uczu­cia te zos­tały od­wza­jem­nione.
Smut­ne na­tomiast jest to, że w międzycza­sie zdążyliśmy od­dać swo­je ser­ce ko­muś in­ne­mu lub zu­pełnie zwątpić w miłość... 

myśl
zebrała 11 fiszek • 19 grudnia 2009, 18:22
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Sidka

Użytkownicy
H I J
Aktywność

19 maja 2019, 16:35PetroBlues sko­men­to­wał tek­st ... sądzę, że wszel­kie [...]

19 maja 2019, 14:05szpiek sko­men­to­wał tek­st ... sądzę, że wszel­kie [...]

19 maja 2019, 10:51MyArczi sko­men­to­wał tek­st ... sądzę, że wszel­kie [...]

19 maja 2019, 08:41marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st ... sądzę, że wszel­kie [...]

19 maja 2019, 07:26Irracja do­dał no­wy tek­st ... sądzę, że wszel­kie [...]

19 maja 2019, 07:17Irracja sko­men­to­wał tek­st Komunistów nie szu­kam w [...]

12 kwietnia 2019, 21:16knutschkugel sko­men­to­wał tek­st ... a jed­nak człowiek [...]

3 marca 2019, 13:37Irracja do­dał no­wy tek­st Mojemu po­wodo­wi do życia...  

3 marca 2019, 13:19Irracja sko­men­to­wał tek­st Komunistów nie szu­kam w [...]

11 grudnia 2018, 23:37silvershadow sko­men­to­wał tek­st ... nieje­den, szu­kając człowieka [...]