Religia - myśli

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 13 tek­stów.

Szpiekując so­bie po świecie wir­tual­nym i real­nym poz­nałem niewierzących i wierzących w Bo­ga i ich ar­gu­men­ty. I tak so­bie po­myślałem, że można ich podzielić na kil­ka typów.
Ty­py ludzi wierzących:
1. Kreac­jo­nis­ta - "życie [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 5 fiszek • 9 sierpnia 2017, 21:51

Smut­ne jest to, że re­ligia za­miast łączyć z Bo­giem, dzieli nas z dru­gim człowiekiem. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 8 sierpnia 2017, 01:14

Dro­ga do ra­ju jest cza­sem piekłem. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 19 lipca 2017, 00:26

Jeżeli za­mie­rzasz wycho­wać swo­je dziec­ko w duchu chrześci­jaństwa zas­tanów się czy nap­rawdę chcesz by wie­rzyło, że przyszło na świat w grzechu, że by­cie in­nym, światłym, dob­rym czy miłującym człowiekiem wiąże się z [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 2 fiszki • 20 lipca 2016, 22:42

Wie­rzysz w Bo­ga? Ja nie wie­rze, że twój Bóg każe mnie krzyżować. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 14 października 2012, 02:37

Nauka od Re­ligi nie jest ani lep­sza ani gorsza.
Po pros­tu są zu­pełnie inne.. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 2 października 2012, 22:07

Wiara to je­den z owych głosów, które - gdy raz usłyszysz - nig­dy nie za­pom­nisz... Osadza się w ser­cu, pośród za­mie­szkujących go potęg. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 9 maja 2012, 10:52

Nie każdy teocen­trys­ta ut­knął w średniowieczu. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 20 grudnia 2010, 17:34

Lek­cja re­ligii.Ksiądz ka­zał nam na­pisać spraw­dzian z wiary.Wyszłam trzas­kając drzwiami.Już nig­dy po­tem tam nie wróciłam.


Bo wiara to Nasza in­dy­widual­na spra­wa...niepod­le­gająca oceny.... 

myśl
zebrała 30 fiszek • 7 listopada 2010, 11:53

Klęską człowieka jest łza bliźniego. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 27 listopada 2010, 00:00
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Yeti

Użytkownicy
H I J
Aktywność

19 maja 2019, 16:35PetroBlues sko­men­to­wał tek­st ... sądzę, że wszel­kie [...]

19 maja 2019, 14:05szpiek sko­men­to­wał tek­st ... sądzę, że wszel­kie [...]

19 maja 2019, 10:51MyArczi sko­men­to­wał tek­st ... sądzę, że wszel­kie [...]

19 maja 2019, 08:41marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st ... sądzę, że wszel­kie [...]

19 maja 2019, 07:26Irracja do­dał no­wy tek­st ... sądzę, że wszel­kie [...]

19 maja 2019, 07:17Irracja sko­men­to­wał tek­st Komunistów nie szu­kam w [...]

12 kwietnia 2019, 21:16knutschkugel sko­men­to­wał tek­st ... a jed­nak człowiek [...]

3 marca 2019, 13:37Irracja do­dał no­wy tek­st Mojemu po­wodo­wi do życia...  

3 marca 2019, 13:19Irracja sko­men­to­wał tek­st Komunistów nie szu­kam w [...]

11 grudnia 2018, 23:37silvershadow sko­men­to­wał tek­st ... nieje­den, szu­kając człowieka [...]