\"T\"

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 575 tek­stów.

Cza­sami ma­my ochotę zawrócić, ale pro­wadzi nas dro­ga jednokierunkowa. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 4 lutego 2013, 09:54

Im człowiek star­szy, tym bar­dziej zda­je so­bie sprawę z te­go, co jest w życiu ważne. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 19 lutego 2013, 14:21

Przez­nacze­nie is­tnieje tyl­ko dla tych, którzy doświad­czy­li miłości. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 17 lutego 2013, 14:39

Gdzieś ma cza­sem człowiek siebie, później nie wie na­wet gdzie. 

myśl dnia z 18 czerwca 2012 roku
zebrała 89 fiszek • 29 lutego 2012, 02:36

Bo naj­bar­dziej po­ciągają nas ci, których mieć nig­dy nie będziemy lub z który­mi za cho­lere nie chcieli­byśmy być. 

myśl
zebrała 34 fiszki • 9 lutego 2012, 17:06

Im więcej kłam­stw w miłości,tym szyb­ciej ona wy­gasa.Każde kłam­stwo niczym krop­la wo­dy du­si płomień,aż w końcu zu­pełnie gaśnie 

myśl
zebrała 104 fiszki • 7 lipca 2010, 00:17

Praw­da jest pros­ta, kłam­stwo łatwe. 

aforyzm dnia z 30 czerwca 2011 roku
zebrał 259 fiszek • 21 czerwca 2011, 19:08

Coś zat­rzy­mać się mu­si, by stać się mogło coś... 

myśl
zebrała 70 fiszek • 15 września 2010, 09:38

To, jak długo będę wal­czył o Ciebie nie ma znaczenia,
gdy wiem, że to w To­bie tkwi sens me­go istnienia. 

myśl
zebrała 183 fiszki • 12 listopada 2010, 10:22

Co ro­bię gdy o To­bie nie myślę? Za­pew­ne śnię.

Z dedykacją. 

myśl
zebrała 174 fiszki • 24 listopada 2010, 22:40
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Żelek

Użytkownicy
S T U
Aktywność

18 sierpnia 2017, 17:15fyrfle sko­men­to­wał tek­st To nie ma znacze­nia [...]

18 sierpnia 2017, 16:45Whitename sko­men­to­wał tek­st To nie ma znacze­nia [...]

18 sierpnia 2017, 15:57.Rodia sko­men­to­wał tek­st To nie ma znacze­nia [...]

18 sierpnia 2017, 02:41MyArczi sko­men­to­wał tek­st To nie ma znacze­nia [...]

29 maja 2016, 21:00Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Przyjaźń jest jak związek. [...] 

29 maja 2016, 13:52teee sko­men­to­wał tek­st Przyjaźń jest jak związek. [...] 

29 maja 2016, 11:11M44G sko­men­to­wał tek­st Przyjaźń jest jak związek. [...] 

29 maja 2016, 11:08Niusza sko­men­to­wał tek­st Przyjaźń jest jak związek. [...]