...pustynia

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 317 tek­stów.

minia[tura]

ze wszys­tkich kaw
uwiel­biam tę białą

co roz­jaśnia myśli 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 16 listopada 2016, 21:03

W bra­ku sił, czerp wolę z powietrza
gdy pa­dasz z bra­ku tchu, po­zys­kuj tlen z piasku. 

aforyzm
zebrał 10 fiszek • 30 maja 2015, 01:26

do obrzezanej

milczysz
jest w tym Af­ry­ka i Azja
smak, które­go nie znam
dźwięk niez­nośny i dziw­nie niecierpliwy

zbyt duszno
ktoś łapie mnie za łokieć
wachlu­je ga­zetą wy­miętą od rozkoszy

widzę pustynię
piasek wy­sypu­je mi się z oczu
ot­wieram us­ta by się udławić

milczysz
każde­go dnia
w mo­jej wyobraźni
liczyłam two­je słowa

zbierałam krop­le na słoną falę

na sa­mym początku
za­padłam się po pas
wyd­my wy­ginały o mnie grzbiety

milczysz
cze­kałam na tę burzę
pod­pi­sałam ho­norową umowę:

przy­niosę deszcz
który zmy­je twój grzech
al­bo za­bie­rze mnie morze piasku


wilczetesknoty.blogspot.com 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 11 maja 2015, 13:29

Muszelka znaleziona przypadkiem

Gdzieś
ja­kiś pun­kt na plaży
syl­wetka prze­tar­ta mgłą
szu­mem fal
wzruszających ramionami

Na wodzie
czar­nym plackiem
osiadło ptactwo
niosąc zmęcze­nie w skrzydłach

Ko­lej­na sylwetka
po­deszła do morza
i patrzy
fa­le łaszą się do jej stóp
tańczy wiatr w roz­wianych włosach

Czar­ne łabędzie zabłądziły łza­mi w oczach 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 14 kwietnia 2015, 23:54

Na­wet naj­większe pus­ty­nie mają swoją wiosnę, choćby naj­krótszą i niedostrzegalną. 

cytat dnia z 14 kwietnia 2015 roku
zebrał 28 fiszek

bar­dziej od cudzej nieobec­ności może nie być tyl­ko ko­goś, kto jej nie czuje 

myśl
zebrała 12 fiszek • 5 kwietnia 2015, 05:04

... z wdzięcznością jest jak z po­kar­mem... też ma swój "ter­min przydatności"... 

myśl dnia z 14 czerwca 2014 roku
zebrała 104 fiszki • 30 marca 2011, 02:03

Bo­je się tyl­ko przyszłości, bo w niej odejdą ludzie, których mogę potrzebować. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 14 czerwca 2014, 00:34

Jed­ne­go dnia mi­jają ty­god­nie, miesiące, la­ta. Nag­le przes­ta­je się mieć 18 lat. Jed­ne­go dnia. Nies­podziewa­nie nie idzie się do szkoły. Tyl­ko pra­ca, dom, pra­ca... Jed­ne­go dnia. To niesamowite. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 6 czerwca 2014, 11:40

Do­rosłe Stru­myki (czy­li Pra­wie Małe Rzeczki) wiedzą bar­dzo dob­rze, że nie ma pośpie­chu. Które­goś dnia i tak dos­taną się tam, gdzie trzeba. 

cytat dnia z 3 maja 2014 roku
zebrał 50 fiszek
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Alan Alexander Milne

Użytkownicy
R S T
Aktywność

25 kwietnia 2019, 17:11sand wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]

7 września 2018, 17:36sand sko­men­to­wał tek­st Wypalasz się jak nic, [...]

27 sierpnia 2018, 22:21mistcat. sko­men­to­wał tek­st Wypalasz się jak nic, [...]

18 grudnia 2017, 12:21Oskar Wi­zard sko­men­to­wał tek­st Wypalasz się jak nic, [...]

18 grudnia 2017, 01:01sand sko­men­to­wał tek­st Wypalasz się jak nic, [...]

16 grudnia 2017, 18:50yestem sko­men­to­wał tek­st Wypalasz się jak nic, [...]

16 grudnia 2017, 02:03sand sko­men­to­wał tek­st ... od daw­na zas­ta­nawiałem [...]

16 grudnia 2017, 01:21sand do­dał no­wy tek­st Wypalasz się jak nic, [...]

15 marca 2017, 19:41sand sko­men­to­wał tek­st **********************************

27 listopada 2016, 17:01sand sko­men­to­wał tek­st Starość