Port

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 133 tek­sty.

przytul(m)nie

ko­lej­ny świt
nie tyl­ko we mnie jeszcze słońce nie wzeszło
od­bi­jam się wzro­kiem od luster
roz­my­wa się w ok­nach świat

coś tam tli się
jak wie­czna lam­pka w ołtarzu
ale drżę o nią
z każdym podmuchem

gdy­byś tyl­ko mógł wejść tam na palcach
dom­knąć cichut­ko drzwi
byłoby ciep­lej i jaśniej
i ucichłby we mnie ten wiatr 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 5 stycznia 2018, 09:05

* * *

nie słyszę już
swoich myśli

pro­sić o nic
nie mogę

przekleństwa
z ust odczytuję

resztę ges­ta­mi
wyjaśniasz

mil­cząca zgo­da
na życie

od­dychaj
prze­cież ci wolno 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 16 listopada 2017, 19:14

do my

siedzę przy pros­tokątnym stole
i tak po pros­tu
myślę sobie
że, kiedy wrócę do domu
to przes­tanę pi­sać wiersze
krótko mówiąc
przes­tanę się streszczać
ale po chwi­li uświada­miam sobie
że ja prze­cież nie mam domu 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 8 października 2017, 17:06

* * *

Py­tasz czy na ten bal mas­ko­wy
założę ub­ra­nie z wa­zelin
czy z po­zoru
Nie mam pojęcia Szer lo­ku
ale wiem na pew­no
że w mo­men­cie kiedy będę zmuszo­na wybierać
wte­dy
so­bie wy­pożyczę
kos­tium z metafory 

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 27 sierpnia 2017, 17:51

Jes­tem tyl­ko jed­nym z wielu pus­tych ciał, z które­go dusza uciekła, gdzieś da­leko szu­kając sen­su swo­jego is­tnienia. Z pus­tką w oczach przedzieram się przez gęstwinę ulic uciekając przed każdą kroplą deszczu, która mogłaby zmyć obojętność mej twarzy, odsłaniając tak bar­dzo prze­raźliwą pustkę. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 6 lipca 2017, 15:30

* * *

Przestrzeń
westchnień

Otchłań
knowań

Lirycznie
toksyczni
kochankowie
bez po-wiek 

fraszka
zebrała 5 fiszek • 11 czerwca 2017, 12:41

Cień realności

Jes­tem w krop­ce
a tu ko­lej­ne linki
Kom­pu­ter się wie­sza
a ja czar­no widzę
Wir­tual­ny mój ob­raz
stanął pod ścianą
Po­woli za­nikam
załóż różowe Google 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 8 maja 2017, 22:51

wady zrodzone

ty­le te­raz kapliczek
że umiemy się mod­lić o by­le co

ty­le te­raz rzeczy
że nie umiemy siebie dojrzeć

Pa­nie czy Ty ob­chodzisz świat
czy my Ciebie dookoła.... 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 4 maja 2017, 22:49

Letni pejzaż Ani

Niekiedy umierają kwiaty
w środ­ku lata
na przym­rużonej po­wiece obłoku
słońce tańczy

W kwiecis­tej suk­ni snu
jas­kra­wa kobieta
anioł
w pończochach siwych
jak pokuta

Pięknie jej w loczkach
ko­loro­wych wstążkach
szko­da że nie zdążyła
wsta­wić jedynki

Brud­na kuchnia węglowa
czajnik
po­kuta gotowa
i w palnik... 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 21 kwietnia 2017, 09:38

Biel wyz­nacza szlak,
dla dusz od­chodzących w dal,
cichnących jak wiatr. 

haiku
zebrał 18 fiszek • 9 lutego 2017, 23:35
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Vergil

Użytkownicy
B C D
Aktywność

12 stycznia 2018, 08:47onejka sko­men­to­wał tek­st anioły zwiały, pióra zos­tały po­zamiata­ne kiedyś [...]

11 stycznia 2018, 23:07yestem sko­men­to­wał tek­st anioły zwiały, pióra zos­tały po­zamiata­ne kiedyś [...]

11 stycznia 2018, 21:16IKON sko­men­to­wał tek­st daj Bo­gu swój czas [...]

11 stycznia 2018, 21:16IKON sko­men­to­wał tek­st Pusty grób Je­zusa pot­ra­fi [...]

11 stycznia 2018, 20:53CiepłaWoda do­dał no­wy tek­st anioły zwiały, pióra zos­tały po­zamiata­ne kiedyś [...]

27 grudnia 2017, 21:46la da­me sko­men­to­wał tek­st c(zło)wiek pros­to(padły)

27 grudnia 2017, 12:05fyrfle sko­men­to­wał tek­st Gdy spot­kasz człowieka, ustąp mu [...]

27 grudnia 2017, 09:07onejka sko­men­to­wał tek­st Gdy spot­kasz człowieka, ustąp mu [...]

27 grudnia 2017, 08:56Naja sko­men­to­wał tek­st Gdy spot­kasz człowieka, ustąp mu [...]

27 grudnia 2017, 00:11CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Brak ocze­kiwań...brak roz­cza­rowań!