Przypomnienia warte

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 5774 tek­sty.

Myśli

Stałam na przys­tanku. Miałam w pla­nach wy­jazd do X. Wpat­ry­wałam się w rozkład jaz­dy auto­busów. Pat­rzyłam to na rozkład, to na ze­garek. Wychwy­tywałam naj­korzys­tniej­sze połącze­nie auto­buso­we. Miałam mieć niedługo auto­bus. Od­sunęłam się [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 8 sierpnia 2018, 23:01

Nigdy nie wysłano

Przed na­mi morza, oceany do przepłynięcia.
Bar­dzo sil­ne i wy­sokie wiat­ry, które będą ośle­piać nasze zmęczo­ne podróżą oczy. Może na chwilę stra­cimy nadzieję.
Życie na­bie­rze sza­rych ko­lorów. Wte­dy za­damy so­bie py­tanie, czy war­to. Ale w głębi ser­ca się nie pod­da­my. Będziemy się szu­kać.
Od­naj­dziemy się. W końcu się od­naj­dziemy Kochanie.
Proszę tyl­ko nie zwątpij w siebie, we mnie. W Nas. 

list
zebrał 4 fiszki • 16 lutego 2018, 23:21

Kolejny list, którego nigdy nie otrzymasz..

Wi­taj. Znów Słowa nachodzą mi na kartkę.

Chcę abyś wie­dział ,że mi­mo og­ro­mu miłości która Cię darzę, szczęścia , które­go miałam pod dos­tatkiem przy Twoim bo­ku, nie pot­ra­fię żyć z tak wiel­kim bagażem [...] — czytaj całość

list
zebrał 2 fiszki • 20 czerwca 2018, 23:31

Pan z pieskiem / Piesek z panem

Stałam pew­ne­go ra­zu na przys­tanku auto­buso­wym. Przechodził obok mnie pan z pies­kiem, ta­kim małym kun­delkiem. Pos­ta­nowiłam wniknąć w ich umysły. I oto, co piesek myślał o swym pa­nu. Za­mar­twiał się, czy renta [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 4 sierpnia 2018, 16:44

* * *

Stoisz i patrzysz
Na wprost mnie
Widzę zawachanie
W Twoich oczach
Jest coś i przy­ciąga moją uwagę
Mil­czysz
Po­wiedz to co chcesz
Nie to co po­winieneś
Naj­ważniej­sze to być szcze­rym
Wo­bec siebie i być zgodnym
Z sumieniem

Gładzisz mój policzek
"Tak będzie le­piej"
Nap­rawdę? Myślę
Że możemy spróbo­wać
'Wiesz... Nie możemy żyć bez siebie"
W Twoich oczach po­jawiają się iskierki
I strach co odpowiem
"Zde­cydo­wanie po­doba mi się ta myśl" 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 2 sierpnia 2018, 09:16

Ob­raz bez ram, łat­wiej zwinąć. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 29 lipca 2018, 14:38

Słoneczni­ki Van Gogha - (k)olej­ny obraz. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 29 lipca 2018, 15:32

Złote ra­my - ob­raz nędzy i rozpaczy. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 29 lipca 2018, 17:25

Pus­ta ra­ma - ob­raz gra­niczący ze sztuką. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 29 lipca 2018, 17:31

Słysząc słowo ra­ma, ob­raz sam się nasuwa. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 29 lipca 2018, 17:51
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
L M N
Aktywność

wczoraj, 19:09M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 18:51M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 10:40M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 10:32M44G sko­men­to­wał tek­st Czasami war­to nie myśleć [...]

wczoraj, 10:03zofija sko­men­to­wał tek­st Czasami war­to nie myśleć [...]

przedwczoraj, 16:38M44G do­dał no­wy tek­st Czasami war­to nie myśleć [...]

przedwczoraj, 16:30M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

13 sierpnia 2018, 16:25M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

12 sierpnia 2018, 12:41M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

12 sierpnia 2018, 12:37M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2