Przypomnienia warte

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 5785 tek­stów.

Bez ciebie... trud­niej będzie mi tra­fić do piekła. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 21 września 2017, 22:25

Do Pana

Sza­now­ny Pa­nie ..
To były wspa­niałe wa­kac­je, ciężko zap­ra­cowa­ne, ale jakże cudowne..
Pi­sałam kiedyś, że mam ochotę uciec da­leko i wszys­tko zos­ta­wić.. Dokład­nie tak zro­biłam..
Byłam tam gdzie chciałam się udać, a także tam [...] — czytaj całość

list
zebrał 1 fiszkę • 18 sierpnia 2017, 13:52

Do Pana J

Pa­nie J
Myśla­mi wra­cam do słońca, wo­dy i godzin­nych rozmów..
Do pros­tych po­siłków i nieśmiałych spojrzeń
Wie pan jak sma­kuje szczęście?
Przy­pomi­na trochę na­leśni­ki, które ro­bi się tyl­ko używając wi­del­ca..
Jeśli chce pan, żeby [...] — czytaj całość

list
zebrał 1 fiszkę • 20 sierpnia 2017, 23:51

Do Pana J

Pa­nie J
Zno­wu wszys­tko jest in­ne.. Ma Pan też ta­kie wrażenie, że pow­ro­ty do rzeczy­wis­tości są o wiele cięższe niż może nam się wy­dawać?
Tak bar­dzo nie chciałabym zos­tać sama.
Tyl­ko ze swoim myśla­mi, ale boję się, że tak zno­wu będzie...
Bra­kuje mi aniel­skiej cierpliwości
I złote­go charakteru
Wte­dy może byłoby wszys­tko inaczej.. 

list
zebrał 2 fiszki • 21 sierpnia 2017, 20:02

Do Pana J

Pa­nie J 
Kiedy byłam mała uwiel­białam baj­ki o miłości, te­raz nie do końca w nie wierzę..
Jed­nak wierzę w spoj­rze­nia, które po­wodują mo­tyle w brzuchu i rumieniec..
Nie wiem czym to jest spo­wodo­wane, ci [...] — czytaj całość

list
zebrał 2 fiszki • 2 września 2017, 21:42

Do Pana J

Pa­nie J
Tak bra­kuje mi słońca..
Mor­skiego po­wiet­rza i ciepłego pias­ku..
Ludzi, którzy sta­li się moją drugą rodziną ..
Zas­ta­nawiam się czym są wspomnienia..
Bo na­wet te dob­re cza­sami bolą..Bo­li to, że już jest ko­niec i to co piękne tak szyb­ko minęło..
Tęsknię za tym cza­sem , bo to był piękny czas..
A jak pan żyje w to wrześniowe popołudnie? 

list
zebrał 2 fiszki • 4 września 2017, 15:57

Gdy­by życie mogłoby przeis­toczyć się w śmierć za po­mocą pstryk­nięcia palców, myślę so­bie że mało by nas tu­taj zos­tało. Wie Pan prze­cież sam jak kiedyś to było. Ludzie widzieli sens, słali uśmiech [...] — czytaj całość

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 12 sierpnia 2017, 17:39

Przy­jaźń ma smak bez­pie­czeństwa. Dop­ra­wia ją wspar­cie a pod­pieka szczerość.

De­dyko­wane: Mo­jej Ani. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 2 sierpnia 2017, 16:28

W gru­pie ludzi zaw­sze znaj­dzie się nieto­perz, gotów spierać się, że reszta jest do góry nogami. 

aforyzm
zebrał 10 fiszek • 28 lipca 2017, 23:58

Naj­większą zdol­nością człowieka jest stworzyć swój kos­mos* na Ziemi. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 21 lipca 2017, 11:19
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

piórem2

Użytkownicy
L M N
Aktywność

wczoraj, 17:06M44G sko­men­to­wał tek­st Kure#@ki sen o wiośnie

wczoraj, 16:16$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st Kure#@ki sen o wiośnie

wczoraj, 15:17M44G do­dał no­wy tek­st Kure#@ki sen o wiośnie

wczoraj, 00:06M44G do­dał no­wy tek­st Gdzie ten ko­niec zaszedł? [...]

przedwczoraj, 23:50M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

przedwczoraj, 22:31PearlSoul25 sko­men­to­wał tek­st Czasami się żyje,żyje się [...]

przedwczoraj, 22:29M44G sko­men­to­wał tek­st Czasami się żyje,żyje się [...]

przedwczoraj, 22:26PearlSoul25 sko­men­to­wał tek­st Czasami się żyje,żyje się [...]

przedwczoraj, 16:47M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

22 września 2017, 21:33M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2