Przypomnienia warte

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 5769 tek­stów.

Wiatroszept

Star­sze małżeństwo sie­działo na przys­tanku. On zmęczo­ny życiem i scho­rowa­ny, ona wspierająca go w cho­robie i opiekuńcza. Po­nad­to obo­je w so­bie za­kocha­ni, jak­by na­dal mieli po kil­ka­naście lat. Mężczyz­na zniedołężniały, nie dający [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 5 marca 2018, 18:28

Na Wa­len­tynki naj­lep­szy hu­mor, od­ro­bina dys­tansu, łez­ka w oku i mały całus.
Odtwórz  

myśl
zebrała 7 fiszek • 13 lutego 2018, 17:52

Naj­straszniej­sze pot­wo­ry kryją się nie w ciem­ności, a w ludziach. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 25 listopada 2017, 20:46

Na­miętność dzika,
ro­zum połyka. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 13 listopada 2017, 21:36

Do Pana J

Pa­nie J 
Ludzie mi mówią, że jes­tem go­towa na miłość..
Ludzie mi mówią, że szczęście jest blisko..
A ja tworzę swo­je szczęście..
Zaczęłam ro­bić to co kocham.
Tak wielu ludzi pow­tarzało zaw­sze : Rób to co kochasz, jed­nak ja nig­dy nie wie­działam co tak nap­rawdę kocham..
Te­raz już wiem i jes­tem szczęśliwa...
I da­lej nie wiem czy ludzie mówią prawdę czy po pros­tu kłamią..
A pan jest gotowy? 

list
zebrał 3 fiszki • 7 października 2017, 22:37

Bez ciebie... trud­niej będzie mi tra­fić do piekła. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 21 września 2017, 22:25

Do Pana

Sza­now­ny Pa­nie ..
To były wspa­niałe wa­kac­je, ciężko zap­ra­cowa­ne, ale jakże cudowne..
Pi­sałam kiedyś, że mam ochotę uciec da­leko i wszys­tko zos­ta­wić.. Dokład­nie tak zro­biłam..
Byłam tam gdzie chciałam się udać, a także tam [...] — czytaj całość

list
zebrał 1 fiszkę • 18 sierpnia 2017, 13:52

Do Pana J

Pa­nie J
Myśla­mi wra­cam do słońca, wo­dy i godzin­nych rozmów..
Do pros­tych po­siłków i nieśmiałych spojrzeń
Wie pan jak sma­kuje szczęście?
Przy­pomi­na trochę na­leśni­ki, które ro­bi się tyl­ko używając wi­del­ca..
Jeśli chce pan, żeby [...] — czytaj całość

list
zebrał 1 fiszkę • 20 sierpnia 2017, 23:51

Do Pana J

Pa­nie J
Zno­wu wszys­tko jest in­ne.. Ma Pan też ta­kie wrażenie, że pow­ro­ty do rzeczy­wis­tości są o wiele cięższe niż może nam się wy­dawać?
Tak bar­dzo nie chciałabym zos­tać sama.
Tyl­ko ze swoim myśla­mi, ale boję się, że tak zno­wu będzie...
Bra­kuje mi aniel­skiej cierpliwości
I złote­go charakteru
Wte­dy może byłoby wszys­tko inaczej.. 

list
zebrał 2 fiszki • 21 sierpnia 2017, 20:02

Do Pana J

Pa­nie J 
Kiedy byłam mała uwiel­białam baj­ki o miłości, te­raz nie do końca w nie wierzę..
Jed­nak wierzę w spoj­rze­nia, które po­wodują mo­tyle w brzuchu i rumieniec..
Nie wiem czym to jest spo­wodo­wane, ci [...] — czytaj całość

list
zebrał 2 fiszki • 2 września 2017, 21:42
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

chrupcia

Użytkownicy
L M N
Aktywność

15 marca 2018, 22:03M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

15 marca 2018, 20:03M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

15 marca 2018, 19:43M44G wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

14 marca 2018, 22:37M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

13 marca 2018, 21:06M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

12 marca 2018, 21:19M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

12 marca 2018, 20:59M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

12 marca 2018, 20:52M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

11 marca 2018, 20:35M44G do­dał no­wy tek­st List: Lus­tro na trze­cim [...]

10 marca 2018, 22:44M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2