Przyjaźń.

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 511 tek­stów.

mam czte­ry przy­jaciółki z naj­wyższej półki
jed­na jest oparciem
na drugą lu­bię patrzeć
trze­cia uważnie słucha
przy czwar­tej cza­sem wybucham
wszys­tkie przyłóż do rany
mo­je czte­ry ściany... 

myśl dnia z 24 kwietnia 2017 roku
zebrała 47 fiszek • 23 kwietnia 2017, 01:36

drzewo

ta miłość nig­dy nie była częścią nieba
zły duch
w ser­cu pięknem
prze­ras­tającym boga

ot­worzyłem dłonie
dotąd zam­knięte w modlitwie
nie proszę już o nic
cze­go nie pot­ra­fię odwzajemnić

na krzyżu
de­for­mującym i roz­ry­wającym
wras­tającym w ciało
drze­wie życia

- zak­witło ranami
piekących pocałunków
wśród jasnozielonych
ju­daszo­wych serc

zam­knięte w szep­tach pragnienie
unicestwienia 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 8 kwietnia 2017, 11:55

Nie ma wier­niej­szej przy­jaźni nad taką, gdy zdej­mu­jesz ciężar grzechu z mo­wy, uczyn­ku i naj­cichszych myśli bliźniego, żeby oczyszczo­ny mógł dostąpić zaszczy­tu nieba, nad­sta­wiasz kar­ku - żeby mógł ci go przetrącić, zbierasz ka­mienie spod je­go odnóży i po­dajesz , żeby mógł ni­mi w ciebie rzu­cać. Nie ma wier­niej­szej przy­jaźni, gdy zda­je ci się, że wiesz wszys­tko o człowieku. 

aforyzm
zebrał 72 fiszki • 15 kwietnia 2014, 00:30

Na­wet na cien­kiej ni­ci da się zbu­dować potężny most przyjaźni. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 22 września 2016, 22:18

Przy­jaźń nie wstydzi się poszar­pa­nych krawędzi blizn. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 23 września 2016, 17:47

Cza­sami przy­jaciel by­wa za­led­wie po­myślnym cieniem, stojącym w każdych zam­kniętych drzwiach. 

aforyzm
zebrał 38 fiszek • 18 sierpnia 2016, 20:56

W każdym przy­jacielu drze­mie Brutus. 

aforyzm
zebrał 16 fiszek • 7 listopada 2015, 10:41

PRZYJAŹŃ

Po­rozu­mienie dusz...
I juz. 

fraszka
zebrała 31 fiszek • 19 września 2015, 00:19

Nie poz­nałeś dob­rze człowieka, sko­ro uważasz, że masz wielu przyjaciół... 

myśl
zebrała 27 fiszek • 5 maja 2014, 20:15

Ak­ceptac­ja siebie i in­nych rodzi przy­jaźnie, także ważne zaufanie...

Krys­ty­na Sz. 21.03.2014r. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 17 marca 2015, 20:20
Pozostałe zeszyty
 • Cytaty. – Myśli, które przychodzą gro­madą, to motłoch. Dob­re myśli po­jawiają się w małym gro­nie. Ge­nial­ne myśli przychodzą sa­me.

 • Dotknęło mnie.  – I mo­je ka­mien­ne ser­ce. ;) 

 • Głębia wyjątkowości. – Każda myśl ma głębie. Zmierz ją.

 • Gra słów. – Nie sztuką w słowa zag­rać, kun­sztem z ni­mi wyg­rać.

 • Haiku. – ;) 

 • Inteligencja ponadczasowa. – Być in­te­ligen­tnym, to bar­dzo męczące.

 • Jesiennie. – O szy­by deszcz dzwo­ni, deszcz dzwo­ni je­sien­ny i pluszcze jed­na­ki, miaro­wy, niez­mien­ny.

 • Marzenia. – Marze­nia ból za­dały, marze­nia się zes­tarzały.

 • Miłość. – Miłość cier­pli­wa jest, łas­ka­wa jest. Miłość nie zaz­drości, nie szu­ka pok­las­ku, nie uno­si się pychą; nie jest bez­wstyd­na, nie szu­ka swe­go, nie uno­si się gniewem, nie pa­mięta złego; nie cie­szy się z nies­pra­wied­li­wości, lecz współwe­se­li się z prawdą.

 • My, kobiety. – Nig­dy nie można oz­naczyć z pew­nością, gdzie się w ko­biecie anioł kończy, a diabeł poczy­na.

 • Myśli. – Każda myśl ma swoją war­tość.

 • Nadzieja. – Marze­nie o czymś niep­raw­do­po­dob­nym ma swoją nazwę. Na­zy­wa­my je nadzieją.

 • Napiszcie coś sami. – Pla­giaty itp.

 • Nieobliczalność matematyczna. – Te­mu, kto nie zna ma­tema­tyki, trud­no spos­trzec głębo­kie piękno przy­rody.

 • Piękno nieskomplikowane. – Gdy ktoś zaczy­na żyć co­raz głębiej, wewnątrz siebie sa­mego, żyje też prościej na zewnątrz. Nies­te­ty, pros­te życie nie zaw­sze niesie ze sobą głębię.

 • Prawdy życia. – Te cieka­we.

 • Ta inna płeć. – To my rodzi­my mężczyzn o moc­nych dłoniach nie z uśmie­chu lecz z bólu i ziemi...

 • Tak... po prostu. – Ważne słowa.

 • Wiersze. – Poez­ja - wzrusze­nie i po­wiew, który w trzech krop­kach mie­szka za prze­cin­kiem.

 • Wiosennie. – Gdzie kwit­nie kwiat- mu­si być wios­na, a gdzie jest wios­na - wszys­tko wkrótce zak­witnie.

 • Zabawne doskonałości. – Dos­ko­nałość osiąga się nie wte­dy, kiedy nie można już nic do­dać, ale kiedy nie można nic ująć.

 • Zimowo. – Śnieg jest tak cichy, miękki i zim­ny, jak obojętność ludzi.

 • Życie. – W życiu bo­wiem is­tnieją rzeczy, o które war­to wal­czyć do sa­mego końca.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

krysta

Użytkownicy
K L M
Aktywność

przedwczoraj, 08:22kati75 sko­men­to­wał tek­st Starsi ludzie od­chodzą, młod­szym [...]

przedwczoraj, 08:18kati75 sko­men­to­wał tek­st Tyle w życiu przeszliśmy [...]

przedwczoraj, 03:58LiaMort sko­men­to­wał tek­st Tyle w życiu przeszliśmy [...]

18 marca 2019, 22:21yestem sko­men­to­wał tek­st Tyle w życiu przeszliśmy [...]

16 marca 2019, 14:00LiaMort do­dał no­wy tek­st Tyle w życiu przeszliśmy [...]

16 marca 2019, 13:42LiaMort sko­men­to­wał tek­st Starsi ludzie od­chodzą, młod­szym [...]

15 marca 2019, 19:19yestem sko­men­to­wał tek­st Starsi ludzie od­chodzą, młod­szym [...]

15 marca 2019, 15:23LiaMort do­dał no­wy tek­st Starsi ludzie od­chodzą, młod­szym [...]

12 marca 2019, 23:24yestem sko­men­to­wał tek­st Ciężko poukładać siebie w [...]

12 marca 2019, 22:11LiaMort sko­men­to­wał tek­st Ciężko poukładać siebie w [...]