Przyjaźń, miłość nie jedno ma imię

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 10 tek­stów.

A gdy już dzwo­ny żałob­ne umil­kną, a wszys­cy za­pomną o tobie,
nie czynów twych wiel­kość, lecz miłość ka­mień od­su­nie przy grobie... 

aforyzm dnia z 2 stycznia 2011 roku
zebrał 228 fiszek • 1 listopada 2010, 08:02

Gdy jes­teś za­kocha­ny, to na­wet gdy znaj­dziesz czte­rolis­tną ko­niczynkę ba­wisz się w „kocha, nie kocha”… 

myśl
zebrała 40 fiszek • 19 stycznia 2010, 20:13

Praw­dzi­wa miłość to nieko­nie­cznie ta­ka, która trwa wie­cznie, lecz ta­ka, o której się nig­dy nie zapomina. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 11 lutego 2010, 09:51

Nie jes­tem Twoim idealem.. i włas­nie za to mnie kochasz 

myśl
zebrała 26 fiszek • 11 lutego 2010, 11:03

Masz tak piękne oczy, że gdy do mnie mówisz widzę tyl­ko je, reszta jest nieważna. 

myśl
zebrała 32 fiszki • 11 lutego 2010, 21:39

Przy to­bie na­wet bra­my piekieł wy­dają się atrakcyjne. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 5 lutego 2010, 20:12

Na­piszę ty­siąc słów, że mnie nie ob­chodzisz, a na ko­niec kur­sywą
i naj­mniej­szą czcionką na­piszę, jak dob­rze umiem kłamać. 

myśl
zebrała 154 fiszki • 26 grudnia 2009, 19:32

- Wiesz, że lu­bię Two­je usta?
- Dlaczego?
- Sma­kują słodyczą nadziei. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 25 grudnia 2009, 00:14

Ile ra­zy można zaufac, ile ra­zy można byc skrzyw­dzo­nym przez tą samą osobę... ty­le ra­zy ile ra­zy wma­wiamy so­bie, że jed­nak jest inaczej... 

myśl
zebrała 8 fiszek • 14 sierpnia 2009, 22:47

Myślałam,że jes­teśmy przyjaciółmi...
Ale Ty te­raz nie odzy­wasz się do mnie ani słowem...
Praw­dzi­wy przy­jaciel nie postępu­je tak jak Ty!!!
Dlacze­go za­wodzi­my się na naj­bliższych nam osobach...? 

myśl
zebrała 15 fiszek • 13 sierpnia 2009, 12:17
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

EVA610

Użytkownicy
A B C
Aktywność