Przebywajcie z tymi, od których możecie się czegoś nauczyć ...

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 183 tek­sty.

Naj­dziw­niej­sze jest to, że egoiści są otocze­ni ludźmi a al­truiści nie mają nikogo. 

aforyzm dnia z 9 stycznia 2009 roku
zebrał 101 fiszek

Uczu­cia, przy­jaźń dla egoistów jak chus­teczka do no­sa, sięgają po nie tyl­ko wte­dy, gdy ich potrzebują. 

myśl
zebrała 104 fiszki • 19 stycznia 2012, 09:59

W reuma­tyzm i praw­dziwą miłość wie­rzy się do­piero wte­dy, gdy jest się przez nie nawiedzonym. 

cytat
zebrał 5 fiszek

Zdarzają się sy­tuac­je, w których być rozsądnym znaczy być tchórzem. 

cytat
zebrał 7 fiszek

Głupiec, który oce­nia in­nych ludzi, pot­ra­fi naj­wyżej wczuć się w ich położenie, ale nig­dy w ich sposób myśle­nia i odczucia. 

cytat
zebrał 7 fiszek

Szczęście na­leży dzielić, by je mnożyć. 

cytat
zebrał 9 fiszek

Nie można wy­magać praw­domówności od ko­biet tak długo, jak długo się je wycho­wuje w prze­kona­niu, że naj­szczyt­niej­szym ich ce­lem życia jest po­dobać się. 

cytat
zebrał 12 fiszek

Naj­większą roz­koszą nie jest sam seks, ale pas­ja, która mu to­warzyszy. Wte­dy seks tyl­ko uzu­pełnia ta­niec miłości, lecz nig­dy nie jest is­totą sprawy. 

cytat
zebrał 47 fiszek

Cier­pienie rodzi się wte­dy, kiedy ocze­kuje­my, że in­ni będą nas kochać tak jak so­bie to wy­myśli­liśmy, a nie tak jak po­win­na ob­ja­wiać się miłość. 

cytat
zebrał 73 fiszki

Zaw­sze kiedy ro­bię pla­ny na przyszłość, zas­ka­kuje mnie teraźniejszość. 

cytat
zebrał 94 fiszki
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Paulo Coelho

Użytkownicy
O P Q
Aktywność