proza i (z) my

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 27 tek­stów.

Gdy nie ma się lus­tra, pi­je się do innych.

win­ni ludzie. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 14 stycznia 2019, 19:27

Nie za­suszaj ko­lorów lata
zos­taw w pamięci
bar­wy tęczy skąpa­ne w słońcu
i ma­ki czer­wienią mieniące

Odtwórz  

aforyzm
zebrał 10 fiszek • 8 sierpnia 2018, 05:26

Ze­gar, pra­wa ręka czasu. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 29 maja 2018, 04:49

Do pana J

Dro­gi Pa­nie J
Wa­liz­ka już od pra­wie dwóch miesięcy stoi w po­koju i ja­koś nie za­powiada się, żebym ją scho­wała. Ludzie się trochę dzi­wią i py­tają czy gdzieś się wy­bieram.. czy wy­jeżdżam..
A [...] — czytaj całość

list
zebrał 5 fiszek • 12 lutego 2018, 18:56

Przy od­po­wied­nich oso­bach war­to się za­pom­nieć, żeby zapamiętać.. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 24 sierpnia 2017, 22:37

no­gi - or­ga­ny ścigania 

myśl dnia z 22 maja 2017 roku
zebrała 19 fiszek • 16 maja 2017, 20:12

Praw­dziwą sztuką każde­go cza­rodzieja pióra po­win­na być umiejętność prze­nosze­nia każde­go ob­serwa­tora* w niez­na­ne mu miej­sca, bądź te wy­ciągnięte ze snu by mogły tu i te­raz ziścić się tak bez­tros­ko bez po­wodu na [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 3 fiszki • 13 kwietnia 2017, 00:07

Na­miętność le­ci, przy­jem­ność bieg­nie, rozsądek idzie. Nic dziw­ne­go, że przy­bywa zaw­sze spóźniony. 

cytat dnia z 25 października 2016 roku
zebrał 34 fiszki

Lis­to­pad jest z od­wróco­nych spoj­rzeń. Deszczem, co wra­ca os­tatnim po­ciągiem, wróblem tulącym się do zim­nej szy­by. Lis­to­pad jest nauką puszcza­nia dłoni, po­zos­ta­wiania ciepła na niez­na­nym płaszczu. Jak zmęczo­ny do­zor­ca, przy­siada przy fur­tkach zmok­niętych domów, i przet­rząsa kie­sze­nie w poszu­kiwa­niu klucza.
Jak dob­rze, że będzie lis­to­pad. Ty­le jest zim­na do opowiedzenia... 

myśl
zebrała 36 fiszek • 23 października 2015, 19:12

Tyl­ko z człowiekiem, który jest dla ciebie wszys­tkim możesz w życiu pro­wadzić długie i pas­jo­nujące roz­mo­wy o niczym. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 8 września 2016, 21:08
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

aforystokrata

Użytkownicy
F G H
Aktywność

15 marca 2019, 19:44yestem sko­men­to­wał tek­st Słońce mo­je

15 marca 2019, 10:36carolyna sko­men­to­wał tek­st Słońce mo­je

14 marca 2019, 11:06giulietka do­dał no­wy tek­st Słońce mo­je

11 marca 2019, 06:17giulietka sko­men­to­wał tek­st Wiersze bez­sennej no­cy

8 lutego 2019, 07:44giulietka sko­men­to­wał tek­st Serafin wie­czorów

8 lutego 2019, 07:40giulietka sko­men­to­wał tek­st co można dać ko­muś [...]

8 lutego 2019, 07:36giulietka sko­men­to­wał tek­st przyjdźcie, przyjdźcie

8 lutego 2019, 07:35giulietka sko­men­to­wał tek­st poświęcenia

8 lutego 2019, 07:32giulietka sko­men­to­wał tek­st Światowy Dzień Wal­ki z [...]

8 lutego 2019, 07:30giulietka sko­men­to­wał tek­st Lista obec­ności z przy­tułku [...]