Prawdy życia.

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 218 tek­stów.

Są w nas ta­kie cienie, którym boimy się na­dać kształtu. 

aforyzm
zebrał 7 fiszek • 19 maja 2018, 17:39

To nie słowa ra­nią, a cisza, której próbu­jesz na­dać sens.
Ku pa­mięci tych, którzy za­mil­kli. Bra­kuje mi Was tutaj. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 19 maja 2018, 23:08

Naj­gor­sze, co możesz zro­bić dla sa­mego siebie, to dorosnąć. 

aforyzm
zebrał 8 fiszek • 11 maja 2018, 00:00

Nie od­da­laj­my się od siebie, kiedyś może być za da­leko na powrót. 

aforyzm
zebrał 7 fiszek • 23 kwietnia 2018, 22:58

I choćby wszys­cy jeździ­li windą, nikt nie przes­ta­nie narze­kać na schody. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 8 kwietnia 2018, 13:37

Pa­radok­salnie; na dnie łat­wiej doświad­czyć nieba. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 23 listopada 2017, 19:46

Człowiek jest wo­dos­pa­dem niedos­ko­nałości, ale i te­matem rzeką. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 19 sierpnia 2017, 21:50

Wszys­tko, co o To­bie po­wiedzą może być prawdą, jeśli tyl­ko w to uwierzysz. 

aforyzm
zebrał 8 fiszek • 20 sierpnia 2017, 12:40

Im więcej słów odej­muję so­bie od ust,
tym bar­dziej jes­tem syta. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 6 sierpnia 2017, 23:01

Nie na­leży od ludzi wy­magać więcej niż są w sta­nie dać.

In­spi­rac­ja eyesOFsoul 

myśl
zebrała 15 fiszek • 31 lipca 2017, 22:33
Pozostałe zeszyty
 • Cytaty. – Myśli, które przychodzą gro­madą, to motłoch. Dob­re myśli po­jawiają się w małym gro­nie. Ge­nial­ne myśli przychodzą sa­me.

 • Dotknęło mnie.  – I mo­je ka­mien­ne ser­ce. ;) 

 • Głębia wyjątkowości. – Każda myśl ma głębie. Zmierz ją.

 • Gra słów. – Nie sztuką w słowa zag­rać, kun­sztem z ni­mi wyg­rać.

 • Haiku. – ;) 

 • Inteligencja ponadczasowa. – Być in­te­ligen­tnym, to bar­dzo męczące.

 • Jesiennie. – O szy­by deszcz dzwo­ni, deszcz dzwo­ni je­sien­ny i pluszcze jed­na­ki, miaro­wy, niez­mien­ny.

 • Marzenia. – Marze­nia ból za­dały, marze­nia się zes­tarzały.

 • Miłość. – Miłość cier­pli­wa jest, łas­ka­wa jest. Miłość nie zaz­drości, nie szu­ka pok­las­ku, nie uno­si się pychą; nie jest bez­wstyd­na, nie szu­ka swe­go, nie uno­si się gniewem, nie pa­mięta złego; nie cie­szy się z nies­pra­wied­li­wości, lecz współwe­se­li się z prawdą.

 • My, kobiety. – Nig­dy nie można oz­naczyć z pew­nością, gdzie się w ko­biecie anioł kończy, a diabeł poczy­na.

 • Myśli. – Każda myśl ma swoją war­tość.

 • Nadzieja. – Marze­nie o czymś niep­raw­do­po­dob­nym ma swoją nazwę. Na­zy­wa­my je nadzieją.

 • Napiszcie coś sami. – Pla­giaty itp.

 • Nieobliczalność matematyczna. – Te­mu, kto nie zna ma­tema­tyki, trud­no spos­trzec głębo­kie piękno przy­rody.

 • Piękno nieskomplikowane. – Gdy ktoś zaczy­na żyć co­raz głębiej, wewnątrz siebie sa­mego, żyje też prościej na zewnątrz. Nies­te­ty, pros­te życie nie zaw­sze niesie ze sobą głębię.

 • Przyjaźń. – Nie skar­by są przy­ja­ciółmi, ale przy­ja­ciel skar­bem

 • Ta inna płeć. – To my rodzi­my mężczyzn o moc­nych dłoniach nie z uśmie­chu lecz z bólu i ziemi...

 • Tak... po prostu. – Ważne słowa.

 • Wiersze. – Poez­ja - wzrusze­nie i po­wiew, który w trzech krop­kach mie­szka za prze­cin­kiem.

 • Wiosennie. – Gdzie kwit­nie kwiat- mu­si być wios­na, a gdzie jest wios­na - wszys­tko wkrótce zak­witnie.

 • Zabawne doskonałości. – Dos­ko­nałość osiąga się nie wte­dy, kiedy nie można już nic do­dać, ale kiedy nie można nic ująć.

 • Zimowo. – Śnieg jest tak cichy, miękki i zim­ny, jak obojętność ludzi.

 • Życie. – W życiu bo­wiem is­tnieją rzeczy, o które war­to wal­czyć do sa­mego końca.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Naja

Użytkownicy
K L M
Aktywność

wczoraj, 17:48yestem sko­men­to­wał tek­st Życie to chwi­la, która [...]

wczoraj, 15:13LiaMort sko­men­to­wał tek­st Siebie dzier­gam ze słów [...]

wczoraj, 10:25kati75 sko­men­to­wał tek­st Siebie dzier­gam ze słów [...]

wczoraj, 07:31carolyna sko­men­to­wał tek­st Siebie dzier­gam ze słów [...]

przedwczoraj, 23:08LiaMort sko­men­to­wał tek­st Życie to chwi­la, która [...]

przedwczoraj, 20:09yestem sko­men­to­wał tek­st Życie to chwi­la, która [...]

przedwczoraj, 20:03yestem sko­men­to­wał tek­st Siebie dzier­gam ze słów [...]

przedwczoraj, 18:48LiaMort sko­men­to­wał tek­st Życie to chwi­la, która [...]

przedwczoraj, 18:47LiaMort sko­men­to­wał tek­st Siebie dzier­gam ze słów [...]

przedwczoraj, 17:13yestem sko­men­to­wał tek­st Siebie dzier­gam ze słów [...]