Pozostała nam już tylko osobowość..

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 17 tek­stów.

Może się zdarzyć, że urodziłaś się bez skrzy­deł, ale naj­ważniej­sze, żebyś nie przeszkadzała im wyrosnąć. 

cytat dnia z 14 kwietnia 2010 roku
zebrał 204 fiszki

Wciąż is­tnieje, ale to już chy­ba nie jest życie. 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 26 marca 2014, 15:46

Tak trud­no wy­baczyć, tak łat­wo nienawidzić. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 22 marca 2014, 16:06

Tyl­ko dzięki niekon­sekwen­cji ludzkość przet­rwała jeszcze na świecie. 

cytat dnia z 22 marca 2014 roku
zebrał 34 fiszki

Nad­chodzi czas, kiedy będzie trze­ba wyb­rać między tym co dob­re, a tym co łatwe. 

cytat dnia z 5 lipca 2013 roku
zebrał 219 fiszek

Pat­rząc na ciem­ność lub śmierć boimy się niez­na­nego - nicze­go więcej. 

cytat dnia z 7 grudnia 2009 roku
zebrał 272 fiszki

Obojętność i lek­ce­ważenie często wyrządzają więcej krzywd niż jaw­na niechęć. 

cytat dnia z 20 września 2010 roku
zebrał 283 fiszki

To, że two­ja wrażli­wość uczu­ciowa mieści się w łyżeczce do her­ba­ty nie świad­czy o tym, że wszys­cy są tak upośledzeni. 

cytat dnia z 28 czerwca 2010 roku
zebrał 426 fiszek

Człowiek pot­rze­buje jed­ne­go - ko­goś do kocha­nia. Jeśli mu te­go nie dasz, daj mu cho­ciaż nadzieję. A jeśli nie możesz dać nadziei, daj coś do roboty. 

cytat
zebrał 35 fiszek

Umar­liśmy już daw­no, a tyl­ko nie chce­my się do te­go przyznać. 

cytat
zebrał 45 fiszek
Pozostałe zeszyty

Użytkownik prowadzi wyłącznie jeden zeszyt — ten, który właśnie przeglądasz.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
S T U
Aktywność

3 czerwca 2014, 15:44ThinkerorDreamer do­dał no­wy tek­st Lecz łzy nie oz­naczają [...]

25 kwietnia 2014, 16:11ThinkerorDreamer sko­men­to­wał tek­st Mówisz , ze kochasz [...]