pięknych słów kilka

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 405 tek­stów.

Często pro­simy ... wróć, za późno o ... zostań. 

aforyzm
zebrał 58 fiszek • 19 grudnia 2015, 17:33

Nie mu­sisz być Bo­giem aby po­daro­wać ko­muś niebo...

Odtwórz  

aforyzm
zebrał 49 fiszek • 24 lutego 2016, 20:57

Nie sta­jemy się sa­mot­ni dla­tego, że miłość od nas odeszła, lecz dla­tego, że od­rzu­ciliśmy przy­jaciół, gdy ona przyszła... 

aforyzm
zebrał 37 fiszek • 18 maja 2016, 10:12

Mówią, że po­dob­no naj­więcej przy­jaciół od­chodzi od nas w nie­szczęściu... ja zaw­sze miałem od­wrot­nie, naj­więcej ich tra­ciłem w szczęściu... przez zazdrość. 

aforyzm
zebrał 30 fiszek • 24 maja 2016, 12:44

W de­gus­tacji szczęścia miło jest mieć wspólnika. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 2 stycznia 2016, 00:22

nie po to jest się głupim żeby o tym wiedzieć 

myśl
zebrała 10 fiszek • 19 grudnia 2015, 20:30

Miłość to dwie sa­mot­ne, niewi­doczne kres­ki, które w pew­nym mo­men­cie spo­tykają się, a później ja­kiś czas pną się obok siebie w górę, by na ko­niec się dot­knąć i stać się sercem... 

aforyzm
zebrał 64 fiszki • 25 października 2015, 08:00

Cza­sem dłużej płonie znicz na cmen­tarzu niż ludzka miłość za życia ... 

aforyzm
zebrał 62 fiszki • 31 października 2015, 18:07

Na­wet, gdy opadną wszys­tkie liście, gałęzie nie przes­taną obej­mo­wać ... 

aforyzm
zebrał 53 fiszki • 17 listopada 2015, 11:13

Na dwoje

W swo­jej twarzy
od­kry­wam zmar­szczkę
two­jego uśmie­chu

oburęcznie pro­wadzi­my nóż
dzieląc cier­pienie
ze słabości

oczy
łza­wiące z nad­miaru nieba
oni są wszędzie
z niepo­koju uchy­lone drzwi
i nie opuszczą aż do śmier­ci

chmu­ry nocą
zrzu­cają swo­je cienie

gdy złota sa­mot­ność
przedziera się
przez czar­ne serce 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 23 lipca 2015, 12:51
Pozostałe zeszyty

Użytkownik prowadzi wyłącznie jeden zeszyt — ten, który właśnie przeglądasz.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
L M N
Aktywność

2 czerwca 2016, 15:35maria_anna sko­men­to­wał tek­st Nie sta­jemy się sa­mot­ni [...]

2 czerwca 2016, 15:34maria_anna sko­men­to­wał tek­st Czasem człowiek nie jest [...]

2 czerwca 2016, 12:40krysta sko­men­to­wał tek­st Wierzę w miłość, bo [...]

2 czerwca 2016, 11:05Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Wierzę w miłość, bo [...]

2 czerwca 2016, 10:46maria_anna sko­men­to­wał tek­st Wierzę w miłość, bo [...]

2 czerwca 2016, 09:52Niusza sko­men­to­wał tek­st Wierzę w miłość, bo [...]

2 czerwca 2016, 09:04Badylek sko­men­to­wał tek­st Wierzę w miłość, bo [...]

27 lutego 2016, 04:02motylek96 sko­men­to­wał tek­st Luty się kończy, nic [...]

26 lutego 2016, 21:01lazurowa sko­men­to­wał tek­st Luty się kończy, nic [...]

6 lutego 2016, 17:33fyrfle sko­men­to­wał tek­st brak zro­zumienia niczym wen­flon z [...]