Piękno nieskomplikowane.

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 372 tek­sty.

Przyt­ra­fiłeś mi się jak deszcz w naj­ciep­lej­szym dniu la­ta... i wciąż nie mogę o to­bie zapomnieć. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 22 października 2016, 21:31

Tęskno­ta zwy­cięża tyl­ko przez chwilę. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 31 stycznia 2016, 23:57

Dzięki Tobie
mo­je us­ta zas­ma­kowały dob­ro­ci, oczy uśmie­chu, a dusza nieba.
L. 

myśl
zebrała 32 fiszki • 12 stycznia 2016, 22:18

Cza­sami tęsknię za własną de­likat­nością, na którą zbyt szor­stki jest ten świat.
Pa­da śnieg.

insp. 

myśl
zebrała 34 fiszki • 13 grudnia 2015, 09:31

***

Smak słod­kich po­całunków szyb­ko się rozmyję
ale og­nia roz­pa­lone­go w Ser­cu tak łat­wo nie uga­sisz ...ღ

Kocha­ne­mu N ღ

10.06.2015
Malusia_035


Jeżeli już używasz mo­jej myśli po­daj auto­ra :) poz­dra­wiam i dzięku­je za uwagę ! :) 

myśl
zebrała 23 fiszki • 11 czerwca 2015, 09:02

Obec­ność ukocha­nej oso­by spra­wia, że roz­sma­kowu­jemy się w życiu.
Trze­ba tyl­ko uważać, żeby się życiem nie zachłysnąć. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 19 maja 2015, 18:35

Żad­na poez­ja tak nie zachwy­ca, jak ta, którą można od­kryć, a nie tyl­ko przeczytać. 

aforyzm
zebrał 25 fiszek • 19 kwietnia 2015, 01:00

Świt bar­wi nasze zmysły różaną wo­nią rodzące­go się światła. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 7 marca 2015, 06:38

Bądź zaw­sze tak daleko
bym dot­knąwszy serca
do­sięgnął cię ręką 

myśl
zebrała 17 fiszek • 20 lutego 2015, 08:43

Jeśli sa­mot­ność jest pouczająca,
to niektórzy z nas są najmądrzej­szy­mi is­to­tat­mi na ziemi,
ucząc się wciąż z lek­tu­ry pustki... 

myśl
zebrała 20 fiszek • 14 lutego 2015, 11:34
Pozostałe zeszyty
 • Cytaty. – Myśli, które przychodzą gro­madą, to motłoch. Dob­re myśli po­jawiają się w małym gro­nie. Ge­nial­ne myśli przychodzą sa­me.

 • Dotknęło mnie.  – I mo­je ka­mien­ne ser­ce. ;) 

 • Głębia wyjątkowości. – Każda myśl ma głębie. Zmierz ją.

 • Gra słów. – Nie sztuką w słowa zag­rać, kun­sztem z ni­mi wyg­rać.

 • Haiku. – ;) 

 • Inteligencja ponadczasowa. – Być in­te­ligen­tnym, to bar­dzo męczące.

 • Jesiennie. – O szy­by deszcz dzwo­ni, deszcz dzwo­ni je­sien­ny i pluszcze jed­na­ki, miaro­wy, niez­mien­ny.

 • Marzenia. – Marze­nia ból za­dały, marze­nia się zes­tarzały.

 • Miłość. – Miłość cier­pli­wa jest, łas­ka­wa jest. Miłość nie zaz­drości, nie szu­ka pok­las­ku, nie uno­si się pychą; nie jest bez­wstyd­na, nie szu­ka swe­go, nie uno­si się gniewem, nie pa­mięta złego; nie cie­szy się z nies­pra­wied­li­wości, lecz współwe­se­li się z prawdą.

 • My, kobiety. – Nig­dy nie można oz­naczyć z pew­nością, gdzie się w ko­biecie anioł kończy, a diabeł poczy­na.

 • Myśli. – Każda myśl ma swoją war­tość.

 • Nadzieja. – Marze­nie o czymś niep­raw­do­po­dob­nym ma swoją nazwę. Na­zy­wa­my je nadzieją.

 • Napiszcie coś sami. – Pla­giaty itp.

 • Nieobliczalność matematyczna. – Te­mu, kto nie zna ma­tema­tyki, trud­no spos­trzec głębo­kie piękno przy­rody.

 • Prawdy życia. – Te cieka­we.

 • Przyjaźń. – Nie skar­by są przy­ja­ciółmi, ale przy­ja­ciel skar­bem

 • Ta inna płeć. – To my rodzi­my mężczyzn o moc­nych dłoniach nie z uśmie­chu lecz z bólu i ziemi...

 • Tak... po prostu. – Ważne słowa.

 • Wiersze. – Poez­ja - wzrusze­nie i po­wiew, który w trzech krop­kach mie­szka za prze­cin­kiem.

 • Wiosennie. – Gdzie kwit­nie kwiat- mu­si być wios­na, a gdzie jest wios­na - wszys­tko wkrótce zak­witnie.

 • Zabawne doskonałości. – Dos­ko­nałość osiąga się nie wte­dy, kiedy nie można już nic do­dać, ale kiedy nie można nic ująć.

 • Zimowo. – Śnieg jest tak cichy, miękki i zim­ny, jak obojętność ludzi.

 • Życie. – W życiu bo­wiem is­tnieją rzeczy, o które war­to wal­czyć do sa­mego końca.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

zapalka

Użytkownicy
K L M
Aktywność

przedwczoraj, 08:22kati75 sko­men­to­wał tek­st Starsi ludzie od­chodzą, młod­szym [...]

przedwczoraj, 08:18kati75 sko­men­to­wał tek­st Tyle w życiu przeszliśmy [...]

przedwczoraj, 03:58LiaMort sko­men­to­wał tek­st Tyle w życiu przeszliśmy [...]

18 marca 2019, 22:21yestem sko­men­to­wał tek­st Tyle w życiu przeszliśmy [...]

16 marca 2019, 14:00LiaMort do­dał no­wy tek­st Tyle w życiu przeszliśmy [...]

16 marca 2019, 13:42LiaMort sko­men­to­wał tek­st Starsi ludzie od­chodzą, młod­szym [...]

15 marca 2019, 19:19yestem sko­men­to­wał tek­st Starsi ludzie od­chodzą, młod­szym [...]

15 marca 2019, 15:23LiaMort do­dał no­wy tek­st Starsi ludzie od­chodzą, młod­szym [...]

12 marca 2019, 23:24yestem sko­men­to­wał tek­st Ciężko poukładać siebie w [...]

12 marca 2019, 22:11LiaMort sko­men­to­wał tek­st Ciężko poukładać siebie w [...]