Pan Snów

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 30 tek­stów.

Na­wet naj­cu­dow­niej­sza, wyk­reowa­na is­to­ta jest je­dynie bla­dym cieniem naj­podlej­sze­go człowieka.


Mag­da­lena Świer­czek, Pan Snów 

myśl
zebrała 3 fiszki • 20 lutego 2015, 16:23

— Mog­li zab­rać ci wszys­tko, łącznie z całym światem. Obed­rzeć ze wszys­tkiego, co po­daro­wało ci życie, jak zwierzę z fut­ra, które chro­niło je od zim­na. Ale to niewiele. Zab­ra­li ci naj­mniej, ile [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 34 fiszki • 2 maja 2014, 00:26

— Co ro­bisz? — spy­tałem. Stanąłem za nim i spoj­rzałem w lus­tro. Uj­rzałem tyl­ko swo­je od­bi­cie.
— Marzę.
— O czym?
— O tym, co widzę w lustrze.
— Prze­cież cię w nim nie ma — stwier­dziłem logicznie.
— No właśnie.
Spoj­rzałem kry­tycznie w je­go otępiałe oczy.
— Jes­teś jak ak­tor na pla­nie strasznej szmi­ry – mruknąłem z naganą.
— Wszys­cy ni­mi jesteśmy.Mag­da­lena Świer­czek, Pan Snów 

myśl
zebrała 13 fiszek • 8 maja 2014, 08:12

Pod twoją skórą pełza zło. Nie chcę mieć z nim nic wspólne­go. Białe jak śnieg, bez ko­loru ani naz­wy, tak jest wiel­kie. Ośle­pia i ka­leczy wzrok. Uda­je jas­ność i w su­mie... Cze­mu go z nią nie po­mylić? Prawda?Mag­da­lena Świer­czek, Pan Snów 

myśl
zebrała 24 fiszki • 6 maja 2014, 00:02

Nie wyt­rzy­mał. Uśmie­chnął się pas­kudnie. W ogóle to do niego nie pa­sowało. Ruj­nuję go, po­myślałem zno­wu. Ka­lam je­go piękną duszę i wyłazi spod niej to, co właśnie się do mnie uśmiecha.
— Chciałbym cię niena­widzić - wycedził.
— Ach, ja niena­widzę się wręcz dos­ko­nale. Mogę cię nauczyć.


Mag­da­lena Świer­czek, Pan Snów 

myśl
zebrała 7 fiszek • 26 kwietnia 2014, 18:01

Uśmie­chnąłem się lek­ko, łagod­nie, ale pew­nie. Tak uśmie­chają się do siebie ludzie, gdy kończy się świat. Kiedy zmie­rza ku nim og­romna fa­la lub gi­gan­tyczna ko­meta. (...) Widziałem to mi­liony ra­zy. Mają wtedy [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 3 fiszki • 30 października 2014, 07:50

Ten świat umiera z bra­ku miłości. Wszys­cy wal­czą tyl­ko o miłość. Ty jes­teś miłością. Nie mu­sisz walczyć.Mag­da­lena Świer­czek, Pan Snów 

myśl
zebrała 2 fiszki • 29 października 2014, 09:13

Elh'clle mas­shet'a nhre eap ree­khe. (porze­kadło wampirze)
Kto kocha praw­dzi­wie, nie kłamie.Mag­da­lena Świer­czek, Pan Snów 

myśl
zebrała 3 fiszki • 21 października 2014, 21:23

Tak, jest coś ta­kiego jak słuszny gniew. Gniew to nie grzech, Seth. Grzechem jest poz­wo­lić gnić w so­bie te­mu, co po­win­no z nim ujść.


Mag­da­lena Świer­czek, Pan Snów 

myśl
zebrała 3 fiszki • 3 września 2014, 13:42

Cier­pisz przez dy­lemat jeża. Chcesz być blis­ko mnie, ale im bar­dziej się zbliżasz, tym głębiej wbi­jamy w siebie nawza­jem kol­ce. Jeśli po­dej­dziesz jeszcze bliżej, mo­je kol­ce prze­biją ci płuca i ser­ce. Jeżeli się od­su­niesz lub zniknę, krwo­tok z ran cię za­bije. Mu­sisz iść tam, dokąd ja zmierzam.Mag­da­lena Świer­czek, Pan Snów 

myśl
zebrała 3 fiszki • 14 lipca 2014, 20:42
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

c21h23no5enazet

Użytkownicy
B C D
Aktywność

25 stycznia 2016, 11:57c21h23no5enazet do­dał no­wy tek­st skąd się biorą dzieci

11 maja 2015, 11:29c21h23no5enazet do­dał no­wy tek­st do ob­rze­zanej

20 lutego 2015, 16:23c21h23no5enazet do­dał no­wy tek­st Nawet naj­cu­dow­niej­sza, wyk­reowa­na is­to­ta [...]

29 stycznia 2015, 09:33c21h23no5enazet sko­men­to­wał tek­st Taniec Smoków: Do­piero na­miętny, pełen [...]

28 stycznia 2015, 19:29klara klaudi sko­men­to­wał tek­st Taniec Smoków: Do­piero na­miętny, pełen [...]

28 stycznia 2015, 19:06c21h23no5enazet do­dał no­wy tek­st Taniec Smoków: Do­piero na­miętny, pełen [...]

6 stycznia 2015, 17:55LiaMort sko­men­to­wał tek­st W pi­saniu wyob­raźnia jest [...]

6 stycznia 2015, 17:55scorpion sko­men­to­wał tek­st W pi­saniu wyob­raźnia jest [...]

6 stycznia 2015, 17:53scorpion sko­men­to­wał tek­st W pi­saniu wyob­raźnia jest [...]

6 stycznia 2015, 17:37LiaMort sko­men­to­wał tek­st W pi­saniu wyob­raźnia jest [...]