pamiętliwy nonsens

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 9 tek­stów.

Dupa talerz talerz dupa talerz

Od­dajcie mi tamtą Wisłę
jej brzeg sym­pa­tią ociekły
fon­tannę dot­kniętą namysłem
spoj­rzeń ciepłych

Przywróćcie mi tam­to lato
hu­mor w nas śmie­chem ćwierkał
i nie wstyd że głupkowato
w ka­lam­bu­ry grać czy berka

Niech czas raz to jeszcze odtańczy
niech dworzec owocem [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 12 fiszek • 25 czerwca 2013, 02:10

"Cytaty.info..."

Jest ta­kie jed­no miejsce,
Szczególne w tym świecie.
I nie mów, że pew­nie głupie,
Bo umie­szczo­ne w necie.

Tu­taj się - mniej lub bardziej,
Ano­nimo­wi ludzie spotykają.
Lecz wszys­cy jedną wspólną
I szczególną cechę posiadają.

Dzielą się myśla­mi swymi,
Szczęściem, wątpliwościami.
Czasem [...] — czytaj całość

fraszka dnia z 1 lutego 2013 roku
zebrała 70 fiszek • 18 lutego 2011, 01:26

Kiedyś prze­cież zaw­sze nad­chodzi ko­niec...Każdy z nas kiedyś z te­go por­ta­lu znik­nie, tak po pros­tu za­pom­ni. Po­zos­taną tyl­ko nieliczni.
Może kiedyś ktoś jeszcze wspom­ni np. o:
Pa­ni eyesOF­soul i będzie roz­myślał, czy na­pisała w [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 26 fiszek • 1 września 2009, 03:48

Pa­nieńskie paradoksy:
Nie każda młoda pan­na sta­je się panną młodą,
a i sta­ra pan­na może stać się panną młodą. 

myśl
zebrała 60 fiszek • 25 listopada 2010, 18:10

Ra­tuje mnie "pier­wszy sto­pień do piekła"...


in­spi­rowa­ne eyesOFsoul 

myśl
zebrała 32 fiszki • 22 listopada 2010, 19:40

Mam w zwycza­ju ig­no­rować oso­by nies­pełna ro­zumu, póki nie grożą mi śmiercią...


*z de­dykacją dla Kasi;) 

myśl
zebrała 45 fiszek • 25 września 2010, 12:56

Od­po­wiadając EOS...

By­cie szczęśli­wym jest łat­we - wys­tar­czy chcieć...

Ale jest haczyk...
Chcieć muszą obo­je - w tym sa­mym miej­scu; w tym sa­mym czasie. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 10 września 2010, 01:54

#eyesOF­soul Dla Ciebie

Życzę Ci byś nie za­pomi­nała o so­bie nig­dy i o naj­bliższych. Do­ceniaj so­bie każdy dzień, bodź się ra­no i po­mysł - "dos­tałam od lo­su ko­leiny dzień-muszę go jak najlepiej [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 33 fiszki • 11 maja 2010, 11:10

PIOSENKA O MAŁŻEŃSTWIE KTÓRE NIGDY SIĘ NIE ZDARZYŁO

Szósty miesiąc z dwu­nas­tu braci
a za ok­nem sza­ry poemat,
w czar­nej ka­wie czas zatapiamy,
które­go cza­sem nie ma.

Deszcz na szy­bach ma­luje smutek,
wiatr w ko­minie za­tańczył z nocą,
Mleczną Drogą jedzie dorożka
sa­ma nie wiedząc dokąd.

Bo przecież [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 21 fiszek • 23 czerwca 2010, 02:02
Pozostałe zeszyty
 • alles – Prze­pisałam, prze­pisuję, będę prze­pisy­wać.

 • coś dłuższego – Tyl­ko to, co opo­wie­dziane, jest je­dyną możliwą wie­cznością. Żyje­my tym, co opo­wie­dziane. Dla­tego co­raz ciężej żyć. ~Wiesław Myśliw­ski (Trak­tat o łus­ka­niu fa­soli)

 • cry – ...

 • cytaty – Autor przez duże A 

 • Do poprawy – Dob­re, a z błędem.

 • dodane "K" – 12.2016

 • EoS – By nie za­pom­nieć.

 • I am – Za­bij mnie za łzy, w których uto­pię swoją auto­biog­ra­fię.

 • inne – Skla­syfi­kowa­ne inaczej.

 • labirynt – Jeśli mo­ja poez­ja ma ja­kiś cel, to jest nim oca­lenie ludzi od pos­trze­gania i czu­cia w og­ra­niczo­ny sposób. ~Jim Mor­ri­son

 • ostatni list – Jes­tem tyl­ko białym wier­szem pełnym czar­nych li­ter. ~Skor 

 • projekt eyesOFsoul – (za­pisa­ne, opub­li­kowa­ne)

 • stróż w przedziale – Czy­li Anioł i spółka.

 • the best – Naj­lep­szy sposób na to, aby nie dać łopo­tać sobą jak chorągwią - być wiat­rem. ~Radziem © 

 • wrócę tu – Roz­myślam...

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Sierjoża

Użytkownicy
D E F
Aktywność

wczoraj, 22:01zatopiony.wrak. sko­men­to­wał tek­st Zuzka

wczoraj, 21:44yestem sko­men­to­wał tek­st *** (weź ze sobą [...]

wczoraj, 21:42yestem sko­men­to­wał tek­st grzeszny

wczoraj, 21:35yestem sko­men­to­wał tek­st Zuzka

wczoraj, 21:29yestem sko­men­to­wał tek­st Żyjemy w biegu. O [...]

wczoraj, 21:19eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Żyjemy w biegu. O [...]

wczoraj, 21:18eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st *** (weź ze sobą [...]

wczoraj, 21:18eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st grzeszny

wczoraj, 21:17eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st grzeszny

wczoraj, 21:16eyesOFsoul do­dał no­wy tek­st Zuzka