Oscar Wilde

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 39 tek­stów.

Po­waga to je­dyna ucie­czka dla płyt­kich umysłów. 

cytat
zebrał 7 fiszek

Współczes­ne ko­biety ro­zumieją wszys­tko z wyjątkiem włas­ne­go męża. 

cytat
zebrał 9 fiszek

Obo­wiązek to coś, cze­go ocze­kuje­my od innych. 

cytat
zebrał 11 fiszek

Nie można ufać ko­biecie, która przyz­na­je się do swo­jego wieku. Jeżeli mówi coś ta­kiego, go­towa po­wie­dzieć każde głupstwo. 

cytat
zebrał 14 fiszek

Człowiek, który umie żyć w har­mo­nii z sa­mym sobą, jest szczęśliwy. 

cytat
zebrał 17 fiszek

Je­dyną różnicą między kap­ry­sem a wie­czną miłością jest to, że kap­rys trwa trochę dłużej. 

cytat
zebrał 22 fiszki

Młodzi chcą być wier­ni i nie są. Starzy chcą być niewier­ni i nie mogą. 

cytat
zebrał 23 fiszki

Za późno przyz­na­jemy, że je­dyną rzeczą, której nie żałuje­my, to nasze błędy. 

cytat dnia z 15 września 2016 roku
zebrał 34 fiszki

Jest bar­dzo przy­jem­nie być ocze­kiwa­nym - i nie przybyć. 

cytat
zebrał 24 fiszki

Nie grzeszą ci, którzy grzeszą z miłości. 

cytat
zebrał 28 fiszek
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
J K L
Aktywność