optimum

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 17 tek­stów.

Sza­ro cichnie świat,
sęki chwil gaszą oczy,
bliz­na­mi czasu. 

haiku
zebrał 10 fiszek • 5 października 2017, 19:19

Po chwili uśpienia

Z ducha­mi wal­czyć nie jest łatwo,
Zna­mieniem są wie­cznie kłującym,
Od­czu­wa to wciąż i dusza i ciało,
Myśli tłoczą się w mar­szu be­zowoc­nym.

Głosów zliczyć nie sposób za dnia,
W noc wi­dać już tyl­ko szepty,
Aż [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 29 sierpnia 2012, 03:03

Irytuje mnie

Iry­tuje mnie tchórzos­two myśli,
brak gra­nic i mostów.
Do sza­leństwa doprowadza,
szy­der­cze spoj­rze­nie i czer­wień pieśni.

Iry­tuje po­zor­na jed­ność poglądów,
wiel­ka rodzi­na sprzecznej ugody,
na­kaz kom­pro­misów od lat,
wpi­sany w życzli­wości protokół.

Szar­pie me ner­wy słowo – braterstwo,
Chóral­nie wy­niesione na ba­rykadzie ideałów.
Wy­niszcza ciche przyz­wo­lenie niegodziwości,
Skąpa­ne w ko­lory­cie sza­rej codzienności.

Kto jed­nak krzyk­nie – dość,
nim świat znów pchnął na no­we tory.
Kto wspom­ni tam­ten pur­purą odziany świt,
Nim znów przyj­dzie przyszłość o przeszłości urodzie. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 11 czerwca 2012, 00:16

Nurt

Zbyt długo spoglądałem na diamen­to­we łoże,
Wzrok mętny - w źre­nicach tańczy ni­cość,
Myśl, jak zaw­sze zrodzo­na o zbyt późnej porze,
Wspo­mina wczo­raj­szą tkliwość.

Sączy jed­nostaj­ne dźwięki,
W połowie ur­wa­ne pytania,
Czy to już [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 9 fiszek • 22 kwietnia 2013, 21:59

Déjà vu - optyka

miłość moja

Odtwórz
og­niem bólem wiatrem
rzeczy­wis­tością obok wciąż żywy
do­tykam two­jej twarzy

niep­roszo­ne trzy­mam w dłoni
dwa ser­ca bez aryt­mii siebie
uto­pione w myślach - tak kruche

za­miast te­go mógłbym wiedzieć
jak nie wzbudzać
płonących kro­pel deszczu

tam biegu­ny uciekają głębo­ko w zmierzch
zderzają w podróży sen­nym splotem
drżącą ziemią planów Boga
wyszep­tując two­je imię

od zaw­sze
tak mi drogie
 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 13 września 2017, 23:35

Ciało

„To praw­da, mam ciało
i nie pot­ra­fię od niego uciec”
A. Sextonwchodzę w siebie, gdzie czekam,
uni­kam lub skąd ciągle uciekam

przed bra­kiem imienia, spot­ka­niem
z dłońmi i kształtem za bar­dzo ludzkim.

wchodzę w sen z ka­wałkiem skóry
nie wiedząc jak się to ro­bi, po czymś
co przy­pomi­nało mnie. 

wiersz dnia z 12 września 2017 roku
zebrał 36 fiszek • 17 lutego 2014, 19:34

god­ność wśród ludzi, ma dłonie przebaczenia
i sa­mot­ność zrozumienia 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 8 września 2017, 23:40

Zwykły obraz bez poezji

Jan Kowalski
je ogórkową
w ta­lerzu na­wet je­go odbicie
nie pływa
za­bielo­na rzeczywistość
z której wys­ta­je wołowa kość

Od­sta­wia miskę
z wy­padającą łyżką
na tap­cza­nie siada
kawa
telewizor
nie pa­li papierosa

Żona wra­ca z torbami
w po­nury dzień
Jan Kowalski
stał się blady
jak za­tar­ty w pa­mięci sen... 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 9 września 2017, 09:40

Staczając się ma­my ciągle pod górkę... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 7 września 2017, 09:38

* * *

Py­tasz czy na ten bal mas­ko­wy
założę ub­ra­nie z wa­zelin
czy z po­zoru
Nie mam pojęcia Szer lo­ku
ale wiem na pew­no
że w mo­men­cie kiedy będę zmuszo­na wybierać
wte­dy
so­bie wy­pożyczę
kos­tium z metafory 

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 27 sierpnia 2017, 17:51
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

natalia(__ups

Użytkownicy
M N O
Aktywność

29 czerwca 2018, 16:37cyt.adela sko­men­to­wał tek­st W lus­trze naj­pierw przegląda [...]

29 czerwca 2018, 16:37cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Najczęstszy błąd w wy­razie [...]

29 czerwca 2018, 16:34cyt.adela sko­men­to­wał tek­st U mędrca wątpli­wości budzą [...]

29 czerwca 2018, 16:31cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie mu­si [...]

15 listopada 2017, 14:54fyrfle sko­men­to­wał tek­st exodus

23 października 2017, 23:08fyrfle sko­men­to­wał tek­st exodus

23 października 2017, 09:18onejka sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie mu­si [...]

22 października 2017, 19:11nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Dziadek do orzechów... ... kiedyś [...]

22 października 2017, 18:59nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Pokażę Ci jak duży [...]

22 października 2017, 18:33nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie mu­si [...]