Opowiadania

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 7 tek­stów.

Fandia

Zda­wałoby się, że nie po­ruszyłam się ani o mi­limetr, a mo­je ciało po­zos­tało w miej­scu, w którym os­tatnio byłam, czy­li w leśnej gęstwi­nie. Lecz… było to tyl­ko myl­ne złudze­nie. Nic nie pamiętam [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 24 czerwca 2010, 15:56

Fandia II

- Gi­na… - zaczęłam.
- Na pew­no mu­si coś załat­wić, sko­ro go jeszcze nie ma… w końcu to nie pier­wszy raz… - mówiła jak­by do siebie, jed­nocześnie od­po­wiadając mi na py­tanie, które [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 25 czerwca 2010, 19:13

Antek

Dzi­siaj ro­le się od­wróciły. To ja zaw­sze sie­działam sku­lona w ko­cu, wpat­rzo­na w twarz bab­ci, którą oświet­lały ciepłe og­ni­ki z ko­min­ka. Re­jes­tro­wałam każdy jej ruch i nasłuchi­wałam każde­go wy­razu. Sku­piona na jej [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 4 fiszki • 7 stycznia 2012, 14:49

Panienka

*

9 I 2011

Gdy­byś tu był, wie­działbyś jak się czuję. Zno­wu jes­tem roz­ko­jarzo­na, a to wszys­tko przez niego. Nie ro­zumiem czy wy fa­ceci nap­rawdę jes­teście aż tak nieroz­garnięci? Prze­cież dziew­czy­nie nie wys­tar­czy posłany [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 3 fiszki • 17 sierpnia 2012, 22:09

Panienka II

- Tak, jedną z ko­loni bry­tyj­skich jest Ka­nada. – Zaczęłam. Cały czas uważnie mnie ob­serwo­wał. Naj­wy­raźniej ta­ka od­po­wiedź mu nie wys­tar­czyła. – Jest jeszcze Aus­tra­lia – do­dałam – No­wa Ze­lan­dia, In­die… - [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 5 fiszek • 18 sierpnia 2012, 22:37

Jeszcze się spotkamy

Kiedyś myślałam, że do­rosłość mnie nie dogoni
– przyszła szyb­ciej niż myślałam.


Mówi się, że człowiek nie wy­biera miłości, ale ona je­go. Nag­le wpa­da w życie i ro­bi za­mie­sza­nie. Kiedyś w to [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 11 fiszek • 6 stycznia 2013, 19:14

Dopóki jesteś I

„Trze­ba być trochę po­dob­nym, aby się zro­zumieć,
i trochę się różnić, aby się kochać.”
- P. Ge­ral­dy –
Siedzę w zatłoczo­nym po­mie­szcze­niu i co chwilę spoglądam na ze­garek. Dziewiąta trzydzieści dwie. Spóźnia się. Jak [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 10 fiszek • 16 stycznia 2013, 21:33
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

czarna_owca

Użytkownicy
S T U
Aktywność

18 sierpnia 2017, 17:15fyrfle sko­men­to­wał tek­st To nie ma znacze­nia [...]

18 sierpnia 2017, 16:45Whitename sko­men­to­wał tek­st To nie ma znacze­nia [...]

18 sierpnia 2017, 15:57.Rodia sko­men­to­wał tek­st To nie ma znacze­nia [...]

18 sierpnia 2017, 02:41MyArczi sko­men­to­wał tek­st To nie ma znacze­nia [...]

29 maja 2016, 21:00Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Przyjaźń jest jak związek. [...] 

29 maja 2016, 13:52teee sko­men­to­wał tek­st Przyjaźń jest jak związek. [...] 

29 maja 2016, 11:11M44G sko­men­to­wał tek­st Przyjaźń jest jak związek. [...] 

29 maja 2016, 11:08Niusza sko­men­to­wał tek­st Przyjaźń jest jak związek. [...] 

17 kwietnia 2016, 23:37marchand de som­meil sko­men­to­wał tek­st Wyobraźnia ma potężną moc. [...]