opowiadania

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 43 tek­sty.

Przyciąganie

Był deszcz, jest słońce. Pot­worne, upal­ne słońce, które spa­la każdy od­kry­ty cen­ty­metr ciała na wiór. Czuję się trochę, jak świeżo ścięte drze­wo wrzu­cone do og­nia. Zaw­sze się ze mnie śmiano, że wyglądam [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 6 fiszek • 15 września 2013, 10:29

z dala od jej pordzewiałych wrót snu

Gu­bisz mnie w la­biryn­cie li­nii pa­pilar­nych. Cho­wasz pod paz­nokciami i nieuważnie strącasz gdzieś po drodze.
Łzy wiszą na su­ficie, zas­ty­gając niczym mar­twe anioły. Cienie na ścianach pus­tki drą os­tatnie ka­wałki jas­ności, w [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 14 fiszek • 24 stycznia 2013, 21:10

Gdzie byłaś, gdy kolejny dzień umierał na moich oczach?

Tej no­cy wdychałem tyl­ko suche po­wiet­rze, za­miast Two­jego za­pachu. To­piłem się sa­mot­nie w pościeli, zaplątałem w po­duszkę, gu­biąc przy tym od­dech. Wiatr świszczał i, dos­tając się do wnętrza po­koju, zry­wał po kawałku [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 9 fiszek • 6 czerwca 2012, 19:04

Nie istniejąc.

- Nie is­tniejesz… - cichy szept prze­toczył się po je­go języ­ku, by po chwi­li za­tonąć bezdźwięcznie w taf­li zim­ne­go lus­tra. – Nie is­tniejesz. – powtórzył pew­niej, jak­by sta­rając się uwie­rzyć we własne [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 10 fiszek • 28 kwietnia 2012, 00:32

Z piórem unurzanym w omenie...

Na­rodziłem się ze zna­mieniem po­piołów, ze szczątek wyrzu­conych z gwiazd... Czy po­kochałabyś człowieka-pot­wo­ra...? Czy zro­zumiałabyś piękno bes­tii? W mym wnętrzu krąży zat­ru­ty nek­tar, szkarłat­na ciecz, którą poi się nieza­winione człowie­czeństwo...
Cza­sem owocuje [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 12 fiszek • 15 marca 2012, 00:13

Tekst zawiera wyrazy wulgarne

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

opowiadanie • 19 marca 2012, 15:13

Truskawki.

Uderzałem pal­cem w przyb­rudzoną szybę.
„Ha­lo, jest tam ktoś?”
Nie mogłem do niej dosięgnąć.
Gwiaz­dy też były zbyt wysoko.
Ale cza­sem mi o nich opowiadali.
Słuchałem przejęty.
Po­dob­no niektóre spa­dają na ziemie -
tak rodzą się Anioły.
To ta­kie stworzenia, [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 16 fiszek • 9 marca 2012, 00:10

Brzeg jeziora

Te­go wie­czo­ru długo pa­dał deszcz. Łódki bu­jały się tar­ga­ne wiat­rem niczym pa­piero­we za­baw­ki. Sie­dzieliśmy we trójkę w na­miocie jedząc ka­nap­ki i cze­kając na pop­rawę po­gody. Uwiel­bialiśmy prze­siady­wać nad je­ziorem przy og­nisku do [...] — czytaj całość

opowiadanie • 2 lipca 2011, 16:24

Jak kamień w wodę

Mówią: - Ma ser­ce z ka­mienia. Nie pot­ra­fi kochać. - Nikt jed­nak nie przy­puszcza, że jest jak ka­mień. Ciągle prze­suwa­na. Po­pycha­na z kąta w kąt. Wta­pia się w tłum nic niez­naczących ludzi. [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 4 fiszki • 23 czerwca 2011, 00:04

Gorzko

Wszel­kie po­wiąza­nia między auto­rami nies­te­ty jest przypadkowe.

Siedzę i piję kawę... trochę gorzka. Zbyt mało mle­ka, na­wet przy tych trzech łyżeczkach cuk­ru. Dziś piję z kub­ka. Znów nie wy­ciągam łyżeczki. Nig­dy nie bałam [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 19 czerwca 2011, 07:07
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

eyesOFsoul

Użytkownicy
L M N
Aktywność

21 marca 2018, 09:00Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Gardenia

18 marca 2018, 22:44yestem sko­men­to­wał tek­st Gardenia

18 marca 2018, 20:45Naja sko­men­to­wał tek­st Gardenia

18 marca 2018, 16:46Papużka sko­men­to­wał tek­st Gardenia

18 marca 2018, 09:24motylek96 sko­men­to­wał tek­st Nic op­ty­mis­tyczne­go, choć wios­na [...]

18 marca 2018, 09:18motylek96 sko­men­to­wał tek­st Nieraz myślę, że nies­pełnione [...]

18 marca 2018, 09:13motylek96 do­dał no­wy tek­st Gardenia

15 marca 2018, 13:42Cris sko­men­to­wał tek­st Nic op­ty­mis­tyczne­go, choć wios­na [...]

13 marca 2018, 10:02Naja sko­men­to­wał tek­st Nic op­ty­mis­tyczne­go, choć wios­na [...]

13 marca 2018, 09:59Naja sko­men­to­wał tek­st Nieraz myślę, że nies­pełnione [...]