Oddajmy się refleksji

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 9 tek­stów.

Nie chcę spo­koju tyl­ko zro­zumienia, ale sko­ro mnie nie ro­zumiesz, to cho­ciaż daj mi spokój. 

aforyzm dnia z 25 stycznia 2011 roku
zebrał 244 fiszki • 27 marca 2010, 15:12

Cza­sem naj­gorzej jest pos­ta­wić kropkę. Na­dużywa­my wte­dy prze­cinków chcąc przedłużyć to, co w rzeczy­wis­tości już daw­no po­win­no mieć swój koniec. 

aforyzm dnia z 10 stycznia 2011 roku
zebrał 258 fiszek • 1 października 2010, 07:52

Wysłuchaj co ma do po­wie­dze­nia głupiec. Być może masz do po­wie­dze­nia to samo. 

aforyzm dnia z 16 października 2010 roku
zebrał 298 fiszek • 7 września 2010, 20:50

Je­dyny powód dla które­go chciałem po­zos­tać gwiazdą, jest ta­ki, że na­wet gdy będę spa­dał, będę w sta­nie spełnić jed­no z twoich marzeń. 

aforyzm dnia z 14 stycznia 2011 roku
zebrał 297 fiszek • 3 października 2010, 12:14

A naj­gor­sze, gdy nie masz od­wa­gi am­pu­tować cze­goś, co już daw­no umarło. 

aforyzm dnia z 2 lutego 2012 roku
zebrał 288 fiszek • 24 października 2009, 17:51

Życie to wy­magający prze­ciw­nik, kiedy masz naj­lep­sze kar­ty na ręce zaczy­na grać z tobą w szachy. 

myśl
zebrała 44 fiszki • 22 lipca 2010, 19:34

na­pisała sms- a:
" Dob­ra­noc mój słod­ki mi­siu! :*** "
i wcisnęła przy­cisk od­po­wiadający op­cji:wyślij do wielu ... 

myśl
zebrała 26 fiszek • 2 marca 2010, 22:49

Co to za zwy­cięstwo, które nie jest ku­pione bólem, zmęcze­niem i walką ze swym wnętrzem? 

myśl
zebrała 28 fiszek • 1 stycznia 2010, 21:27

Życze­nia do gwiazd to jed­ne z nielicznych mo­mentów sa­molub­ność których nie mu­simy się wstydzić. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 13 sierpnia 2009, 21:14
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

agusskaa

Użytkownicy
A B C
Aktywność