Nie rozumiem...

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 64 tek­sty.

kiedy podświado­mość zaczy­na wychodzić spod podłogi.. to znak aby zacząć wszys­tko układać, tak jak być powinno. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 16 maja 2016, 21:15

noc przy­nosi śpiącym, tyl­ko te sny, których nie może zatrzymać.. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 20 maja 2016, 00:56

Pot­rze­bować cze­goś, to jak nie wys­tar­czać.. dla­tego ot­rzy­mać coś, nieraz prze­ras­ta nasze wyobrażenie. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 15 maja 2016, 17:30

Podróżowa­nie bez ce­lu nie ma końca, a cel jest końcem na początku podróży. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 17 stycznia 2016, 02:02

Le­piej jest cze­kać, spodziewając się rzeczy nieosiągal­nych na­wet, niż mieć wiedzę, że się po­siada nikły za­led­wie cień daw­nych pragnień. 

cytat dnia z 13 listopada 2012 roku
zebrał 44 fiszki

Ale czy może być większa tor­tu­ra niż nagłe uświado­mienie so­bie, że ta nadzieja była tyl­ko złudze­niem pod­nieco­nych zmysłów? 

cytat
zebrał 31 fiszek

Jeśli nie będzie dob­rze, to na pew­no będzie inaczej, co nie znaczy, że gorzej. 

myśl
zebrała 50 fiszek • 19 sierpnia 2015, 18:00

I dłonie mil­czą, gdy słowo w nas umiera. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 24 sierpnia 2015, 20:57

w po­ran­nym słońcu
wie­rzba co­raz piękniejsza
rosną kocięta
 

haiku dnia z 18 marca 2015 roku
zebrał 24 fiszki • 17 marca 2015, 07:57

Choć każdy no­wy dzień przychodzi ze wscho­du, to jed­nak naj­większe nadzieje wiążemy z zachodem. 

aforyzm dnia z 14 marca 2015 roku
zebrał 19 fiszek • 1 czerwca 2012, 22:05
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

igebski

Użytkownicy
C D E
Aktywność

19 sierpnia 2016, 11:42Naja sko­men­to­wał tek­st Dnia 19.08. Kończę z [...]

19 sierpnia 2016, 08:50fyrfle sko­men­to­wał tek­st Dnia 19.08. Kończę z [...]

10 sierpnia 2016, 23:51Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st Niestety... ale na­jis­totniej­sze są te [...]

10 sierpnia 2016, 19:40kszyszunia sko­men­to­wał tek­st Niestety... ale na­jis­totniej­sze są te [...]

9 sierpnia 2016, 18:06Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st Niestety... ale na­jis­totniej­sze są te [...]

9 sierpnia 2016, 18:05Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st Nie wy­lewaj z ust [...]

9 sierpnia 2016, 09:53kszyszunia sko­men­to­wał tek­st Niestety... ale na­jis­totniej­sze są te [...]

9 sierpnia 2016, 02:53Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st Wolny świat, wol­ny człowiek, [...]

9 sierpnia 2016, 02:48Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st Nie wy­lewaj z ust [...]

8 sierpnia 2016, 23:41Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st Najlepsze co nas może [...]