Nieobliczalność matematyczna.

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 66 tek­stów.

fraszka geometryczna

ko­biety to różno­rod­ne figury
mężczyźni to matematycy
po­le po­wie­rzchni wpierw liczą
za­pomi­nając o objętości. 

fraszka
zebrała 9 fiszek • 27 września 2015, 12:40

ze­ro lgnie do liczb 

aforyzm
zebrał 9 fiszek • 14 kwietnia 2015, 08:33

Su­ma wszys­tkich błędów jest różnicą rzeczy właściwych. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 4 lutego 2015, 18:15

W su­mie nie ma różni­cy, jeśli się mnoży dzieląc. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 10 listopada 2014, 16:45

Całość ma in­ny wy­miar, kiedy się z nią mierzysz. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 8 kwietnia 2014, 17:38

Ma­tema­tycy mają tą es­te­tyczną ocenę swoich myśli - pełną wy­kutych stwier­dzeń, dwor­skich ma­nier i ele­gan­ckich ka­mieni, nieco non­sza­lan­cko zas­to­sowa­nych w sen­sie po­za sobą. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 23 marca 2014, 17:55

Licze­nie na wy­niki, na­wet w Świecie ma­tema­tyki, bez ciężkiej pra­cy mi­ja się z celem. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 4 lutego 2014, 01:09

Każdy ma ja­kiś ilo­raz in­te­ligen­cji, niektórzy po pros­tu ujemny. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 7 stycznia 2014, 17:21

Wiel­ka to umiejętność pod­nieść kłam­stwo do potęgi praw­dy,
nie będąc ma­tema­tykiem, a tyl­ko poetą. 

myśl
zebrała 90 fiszek • 30 stycznia 2013, 10:15

Na swoją li­nię ob­ro­ny można przyjąć nieskończoność... 

myśl
zebrała 19 fiszek • 25 września 2012, 06:41
Pozostałe zeszyty
 • Cytaty. – Myśli, które przychodzą gro­madą, to motłoch. Dob­re myśli po­jawiają się w małym gro­nie. Ge­nial­ne myśli przychodzą sa­me.

 • Dotknęło mnie.  – I mo­je ka­mien­ne ser­ce. ;) 

 • Głębia wyjątkowości. – Każda myśl ma głębie. Zmierz ją.

 • Gra słów. – Nie sztuką w słowa zag­rać, kun­sztem z ni­mi wyg­rać.

 • Haiku. – ;) 

 • Inteligencja ponadczasowa. – Być in­te­ligen­tnym, to bar­dzo męczące.

 • Jesiennie. – O szy­by deszcz dzwo­ni, deszcz dzwo­ni je­sien­ny i pluszcze jed­na­ki, miaro­wy, niez­mien­ny.

 • Marzenia. – Marze­nia ból za­dały, marze­nia się zes­tarzały.

 • Miłość. – Miłość cier­pli­wa jest, łas­ka­wa jest. Miłość nie zaz­drości, nie szu­ka pok­las­ku, nie uno­si się pychą; nie jest bez­wstyd­na, nie szu­ka swe­go, nie uno­si się gniewem, nie pa­mięta złego; nie cie­szy się z nies­pra­wied­li­wości, lecz współwe­se­li się z prawdą.

 • My, kobiety. – Nig­dy nie można oz­naczyć z pew­nością, gdzie się w ko­biecie anioł kończy, a diabeł poczy­na.

 • Myśli. – Każda myśl ma swoją war­tość.

 • Nadzieja. – Marze­nie o czymś niep­raw­do­po­dob­nym ma swoją nazwę. Na­zy­wa­my je nadzieją.

 • Napiszcie coś sami. – Pla­giaty itp.

 • Piękno nieskomplikowane. – Gdy ktoś zaczy­na żyć co­raz głębiej, wewnątrz siebie sa­mego, żyje też prościej na zewnątrz. Nies­te­ty, pros­te życie nie zaw­sze niesie ze sobą głębię.

 • Prawdy życia. – Te cieka­we.

 • Przyjaźń. – Nie skar­by są przy­ja­ciółmi, ale przy­ja­ciel skar­bem

 • Ta inna płeć. – To my rodzi­my mężczyzn o moc­nych dłoniach nie z uśmie­chu lecz z bólu i ziemi...

 • Tak... po prostu. – Ważne słowa.

 • Wiersze. – Poez­ja - wzrusze­nie i po­wiew, który w trzech krop­kach mie­szka za prze­cin­kiem.

 • Wiosennie. – Gdzie kwit­nie kwiat- mu­si być wios­na, a gdzie jest wios­na - wszys­tko wkrótce zak­witnie.

 • Zabawne doskonałości. – Dos­ko­nałość osiąga się nie wte­dy, kiedy nie można już nic do­dać, ale kiedy nie można nic ująć.

 • Zimowo. – Śnieg jest tak cichy, miękki i zim­ny, jak obojętność ludzi.

 • Życie. – W życiu bo­wiem is­tnieją rzeczy, o które war­to wal­czyć do sa­mego końca.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

sprajtka

Użytkownicy
K L M
Aktywność

11 grudnia 2018, 17:13silvershadow sko­men­to­wał tek­st Niektóre dni są do [...]

10 grudnia 2018, 20:56yestem sko­men­to­wał tek­st Niektóre dni są do [...]

10 grudnia 2018, 20:47LiaMort sko­men­to­wał tek­st Niektóre dni są do [...]

10 grudnia 2018, 20:36yestem sko­men­to­wał tek­st Niektóre dni są do [...]

10 grudnia 2018, 19:54LiaMort sko­men­to­wał tek­st Niektóre dni są do [...]

10 grudnia 2018, 19:34yestem sko­men­to­wał tek­st Niektóre dni są do [...]

10 grudnia 2018, 17:33LiaMort do­dał no­wy tek­st Niektóre dni są do [...]

21 listopada 2018, 20:29LiaMort sko­men­to­wał tek­st Upijam się życiem za­nurzo­nymw [...]

21 listopada 2018, 08:15onejka sko­men­to­wał tek­st Upijam się życiem za­nurzo­nymw [...]

21 listopada 2018, 08:15onejka sko­men­to­wał tek­st Do wszys­tkiego można się [...]