niebanalne....

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 116 tek­stów.

Wi­taj­cie! Udało się w końcu nag­rać de­mową płytę zes­połowi który wy­konu­je mo­je tek­sty, po­niżej link do jed­ne­go z ut­worów pt "Trum­na nie ma kie­sze­ni" które­go tek­st nieg­dyś już tu­taj za­mie­szczałem. PS: Wy­baczcie, że wrzu­cam to w dziale myśli, ale nie bar­dzo wie­działem gdzie;)

Odtwórz  

myśl dnia z 18 sierpnia 2016 roku
zebrała 15 fiszek • 17 sierpnia 2016, 14:25

Szczęśli­wym jest człowiek, który z przeszłości swej pa­mięta to tyl­ko, co dało mu za­dowo­lenie. Nie­szczęśli­wym zaś ten, co no­si w pa­mięci wyłącznie nieszczęścia. 

cytat dnia z 26 czerwca 2016 roku
zebrał 21 fiszek

Jest wiele po­wodów by iść, a wys­tar­czy je­den aby stanąć. 

myśl dnia z 7 lutego 2016 roku
zebrała 66 fiszek • 6 lutego 2016, 11:20

Lu­bimy mówić do tych, którzy ro­zumieją bez słów. 

myśl dnia z 18 stycznia 2016 roku
zebrała 37 fiszek • 17 stycznia 2016, 08:04

Mi­nuta jest war­ta ty­le, ile jej poświęcisz czasu. 

myśl dnia z 26 lutego 2015 roku
zebrała 37 fiszek • 25 lutego 2015, 13:57

Sa­mot­ność jest tą częścią ludzkiego życia w której nadzieja pisze wier­sze... niedokończone. 

aforyzm
zebrał 47 fiszek • 26 stycznia 2015, 19:28

Wy­mysł od do­mysłu różni się tym,
że jed­no nie spraw­dza się na zewnątrz, a dru­gie nie po­win­no opuszczać środka. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 11 lipca 2014, 19:00

Nie obiecuj ko­biecie nieba, jeśli nie jes­teś w sta­nie naj­pierw stworzyć jej bez­pie­cznej przys­ta­ni na ziemi. 

myśl dnia z 19 marca 2014 roku
zebrała 447 fiszek • 4 sierpnia 2010, 08:58

Uważaj, nie wiesz, która szan­sa jest ostatnią. 

myśl dnia z 30 listopada 2013 roku
zebrała 202 fiszki • 21 maja 2010, 08:21

Jest ta­ki rodzaj pus­tki, której nie można zde­finiować, ani niczym wypełnić. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 30 listopada 2013, 02:32
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

insideout

Użytkownicy
R S T
Aktywność

12 czerwca 2017, 18:35Indygoo sko­men­to­wał tek­st Wszystko na wy­rost czy­li [...]

12 czerwca 2017, 15:01fyrfle sko­men­to­wał tek­st Wszystko na wy­rost czy­li [...]

12 czerwca 2017, 01:32Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Wszystko na wy­rost czy­li [...]

10 czerwca 2017, 14:02natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Pogoda... daje się od­kryć...