niebanalne....

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 114 tek­stów.

-nie oszczędzaj cza­su, słów i ser­ca na oso­bach, które kochasz.
Bo na­wet jeśli Miłość trwa wie­cznie - to nie ro­bi te­go życie.. 

myśl
zebrała 33 fiszki • 31 sierpnia 2009, 17:03

Wi­taj­cie! Udało się w końcu nag­rać de­mową płytę zes­połowi który wy­konu­je mo­je tek­sty, po­niżej link do jed­ne­go z ut­worów pt "Trum­na nie ma kie­sze­ni" które­go tek­st nieg­dyś już tu­taj za­mie­szczałem. PS: Wy­baczcie, że wrzu­cam to w dziale myśli, ale nie bar­dzo wie­działem gdzie;)

Odtwórz  

myśl dnia z 18 sierpnia 2016 roku
zebrała 15 fiszek • 17 sierpnia 2016, 16:25

Szczęśli­wym jest człowiek, który z przeszłości swej pa­mięta to tyl­ko, co dało mu za­dowo­lenie. Nie­szczęśli­wym zaś ten, co no­si w pa­mięci wyłącznie nieszczęścia. 

cytat dnia z 26 czerwca 2016 roku
zebrał 21 fiszek

Lu­bimy mówić do tych, którzy ro­zumieją bez słów. 

myśl dnia z 18 stycznia 2016 roku
zebrała 37 fiszek • 17 stycznia 2016, 09:04

Sa­mot­ność jest tą częścią ludzkiego życia w której nadzieja pisze wier­sze... niedokończone. 

aforyzm
zebrał 47 fiszek • 26 stycznia 2015, 20:28

Wy­mysł od do­mysłu różni się tym,
że jed­no nie spraw­dza się na zewnątrz, a dru­gie nie po­win­no opuszczać środka. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 11 lipca 2014, 21:00

Nie obiecuj ko­biecie nieba, jeśli nie jes­teś w sta­nie naj­pierw stworzyć jej bez­pie­cznej przys­ta­ni na ziemi. 

myśl dnia z 19 marca 2014 roku
zebrała 447 fiszek • 4 sierpnia 2010, 10:58

Uważaj, nie wiesz, która szan­sa jest ostatnią. 

myśl dnia z 30 listopada 2013 roku
zebrała 202 fiszki • 21 maja 2010, 10:21

Jest ta­ki rodzaj pus­tki, której nie można zde­finiować, ani niczym wypełnić. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 30 listopada 2013, 03:32

Połowa ludzi na świecie nie ma co jeść, ani w co się ub­rać. Dru­ga połowa nie ma po co żyć. 

myśl dnia z 19 listopada 2013 roku
zebrała 103 fiszki • 4 sierpnia 2010, 12:10
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Kacperek

Użytkownicy
R S T
Aktywność

wczoraj, 17:06kati75 sko­men­to­wał tek­st Tyle słów pa­da z [...]

wczoraj, 14:07yestem sko­men­to­wał tek­st Tyle słów pa­da z [...]

wczoraj, 11:41marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Tyle słów pa­da z [...]

12 czerwca 2019, 19:22sprajtka wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

12 czerwca 2019, 00:25yestem sko­men­to­wał tek­st Każde mo­je tak ,to [...]

11 czerwca 2019, 22:30kati75 sko­men­to­wał tek­st Każde mo­je tak ,to [...]

11 czerwca 2019, 16:06sprajtka sko­men­to­wał tek­st Dobre uczyn­ki są łat­wiej­sze [...]

11 czerwca 2019, 10:15zatopiony.wrak. sko­men­to­wał tek­st Każde mo­je tak ,to [...]

10 czerwca 2019, 21:55sprajtka sko­men­to­wał tek­st Nocnik

10 czerwca 2019, 21:54sprajtka sko­men­to­wał tek­st Mar mur