niebanalne....

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 117 tek­stów.

-nie oszczędzaj cza­su, słów i ser­ca na oso­bach, które kochasz.
Bo na­wet jeśli Miłość trwa wie­cznie - to nie ro­bi te­go życie.. 

myśl
zebrała 33 fiszki • 31 sierpnia 2009, 15:03

Wi­taj­cie! Udało się w końcu nag­rać de­mową płytę zes­połowi który wy­konu­je mo­je tek­sty, po­niżej link do jed­ne­go z ut­worów pt "Trum­na nie ma kie­sze­ni" które­go tek­st nieg­dyś już tu­taj za­mie­szczałem. PS: Wy­baczcie, że wrzu­cam to w dziale myśli, ale nie bar­dzo wie­działem gdzie;)

Odtwórz  

myśl dnia z 18 sierpnia 2016 roku
zebrała 15 fiszek • 17 sierpnia 2016, 14:25

Szczęśli­wym jest człowiek, który z przeszłości swej pa­mięta to tyl­ko, co dało mu za­dowo­lenie. Nie­szczęśli­wym zaś ten, co no­si w pa­mięci wyłącznie nieszczęścia. 

cytat dnia z 26 czerwca 2016 roku
zebrał 21 fiszek

Jest wiele po­wodów by iść, a wys­tar­czy je­den aby stanąć. 

myśl dnia z 7 lutego 2016 roku
zebrała 66 fiszek • 6 lutego 2016, 11:20

Lu­bimy mówić do tych, którzy ro­zumieją bez słów. 

myśl dnia z 18 stycznia 2016 roku
zebrała 37 fiszek • 17 stycznia 2016, 08:04

Mi­nuta jest war­ta ty­le, ile jej poświęcisz czasu. 

myśl dnia z 26 lutego 2015 roku
zebrała 37 fiszek • 25 lutego 2015, 13:57

Sa­mot­ność jest tą częścią ludzkiego życia w której nadzieja pisze wier­sze... niedokończone. 

aforyzm
zebrał 47 fiszek • 26 stycznia 2015, 19:28

Wy­mysł od do­mysłu różni się tym,
że jed­no nie spraw­dza się na zewnątrz, a dru­gie nie po­win­no opuszczać środka. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 11 lipca 2014, 19:00

Nie obiecuj ko­biecie nieba, jeśli nie jes­teś w sta­nie naj­pierw stworzyć jej bez­pie­cznej przys­ta­ni na ziemi. 

myśl dnia z 19 marca 2014 roku
zebrała 447 fiszek • 4 sierpnia 2010, 08:58

Uważaj, nie wiesz, która szan­sa jest ostatnią. 

myśl dnia z 30 listopada 2013 roku
zebrała 202 fiszki • 21 maja 2010, 08:21
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

TeczowaOna

Użytkownicy
R S T
Aktywność

16 stycznia 2018, 21:35sprajtka sko­men­to­wał tek­st Zegar przes­ta­je ty­kać gdy [...]

15 stycznia 2018, 19:03onejka sko­men­to­wał tek­st Zegar przes­ta­je ty­kać gdy [...]

15 stycznia 2018, 18:42yestem sko­men­to­wał tek­st Zegar przes­ta­je ty­kać gdy [...]

15 stycznia 2018, 12:29IKON sko­men­to­wał tek­st Zegar przes­ta­je ty­kać gdy [...]

15 stycznia 2018, 11:18fyrfle sko­men­to­wał tek­st Zegar przes­ta­je ty­kać gdy [...]

15 stycznia 2018, 10:30sprajtka do­dał no­wy tek­st Zegar przes­ta­je ty­kać gdy [...]

23 grudnia 2017, 09:21sprajtka sko­men­to­wał tek­st W spa ni ale...  

22 grudnia 2017, 10:27yestem sko­men­to­wał tek­st W spa ni ale...  

22 grudnia 2017, 08:30sprajtka sko­men­to­wał tek­st czwartek, 21.12.2017 Wiel­ki­mi kro­kami [...]

22 grudnia 2017, 08:29sprajtka sko­men­to­wał tek­st c(zło)wiek pros­to(padły)