Napiszcie coś sami.

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 12 tek­stów.

"I ch**" – po­myślałam, bo myślę raczej zwięźle. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 13 kwietnia 2016, 00:25

I wios­na by tak nie sma­kowała, gdy­by przed­tem zi­my nie było. 

myśl • 31 marca 2016, 02:44

Po­zory często mylą, łat­wo zmy­lić drogę, a naj­lep­szy przy­jaciel sta­je się naj­większym wrogiem. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 12 marca 2016, 20:22

"Kłam­stwo ma krótkie no­gi. Za to bar­dzo zgrabne!"
Lesław Nowara 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 20 stycznia 2016, 16:17

" Im bar­dziej w życiu ma się pod górkę, tym piękniej­sze będą później widoki." 

myśl
zebrała 3 fiszki • 14 stycznia 2016, 14:22

Książki to są naj­lepsi twoi przy­jaciele,
Nie wyśmieją, nie zdradzą, a nauczą wiele. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 13 stycznia 2016, 20:02

Dro­gi Mikołaju
Proszę cię o szczupłą syl­wetkę i gru­by portfel.
Tyl­ko błagam nie po­zamieniaj te­go jak w zeszłym roku. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 5 grudnia 2015, 14:28

* * *

Nic nas już te­raz nie łączy,
Oprócz kar­tki pa­pieru i łez.
Lecz wrócę, by ciebie zobaczyć,
Wrócę, bo kocham cię ! 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 5 grudnia 2015, 14:23

* * *

Myślałam o to­bie przez cały czas,
Lecz te­raz ser­ce zab­rał mi inny.
Pragnę cię spot­kać os­tatni raz
I po­wie­dzieć : ' nie ty jes­teś win­ny ! ' 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 4 grudnia 2015, 17:44

Czuję się ta­ka nie do stłucze­nia, za­nim nie spoj­rzysz mi w oczy
Ja­kimś spo­sobem dos­trze­gasz prawdę tak jak cząsteczki światła. Isabelle 

myśl
zebrała 2 fiszki • 24 listopada 2015, 21:00
Pozostałe zeszyty
 • Cytaty. – Myśli, które przychodzą gro­madą, to motłoch. Dob­re myśli po­jawiają się w małym gro­nie. Ge­nial­ne myśli przychodzą sa­me.

 • Dotknęło mnie.  – I mo­je ka­mien­ne ser­ce. ;) 

 • Głębia wyjątkowości. – Każda myśl ma głębie. Zmierz ją.

 • Gra słów. – Nie sztuką w słowa zag­rać, kun­sztem z ni­mi wyg­rać.

 • Haiku. – ;) 

 • Inteligencja ponadczasowa. – Być in­te­ligen­tnym, to bar­dzo męczące.

 • Jesiennie. – O szy­by deszcz dzwo­ni, deszcz dzwo­ni je­sien­ny i pluszcze jed­na­ki, miaro­wy, niez­mien­ny.

 • Marzenia. – Marze­nia ból za­dały, marze­nia się zes­tarzały.

 • Miłość. – Miłość cier­pli­wa jest, łas­ka­wa jest. Miłość nie zaz­drości, nie szu­ka pok­las­ku, nie uno­si się pychą; nie jest bez­wstyd­na, nie szu­ka swe­go, nie uno­si się gniewem, nie pa­mięta złego; nie cie­szy się z nies­pra­wied­li­wości, lecz współwe­se­li się z prawdą.

 • My, kobiety. – Nig­dy nie można oz­naczyć z pew­nością, gdzie się w ko­biecie anioł kończy, a diabeł poczy­na.

 • Myśli. – Każda myśl ma swoją war­tość.

 • Nadzieja. – Marze­nie o czymś niep­raw­do­po­dob­nym ma swoją nazwę. Na­zy­wa­my je nadzieją.

 • Nieobliczalność matematyczna. – Te­mu, kto nie zna ma­tema­tyki, trud­no spos­trzec głębo­kie piękno przy­rody.

 • Piękno nieskomplikowane. – Gdy ktoś zaczy­na żyć co­raz głębiej, wewnątrz siebie sa­mego, żyje też prościej na zewnątrz. Nies­te­ty, pros­te życie nie zaw­sze niesie ze sobą głębię.

 • Prawdy życia. – Te cieka­we.

 • Przyjaźń. – Nie skar­by są przy­ja­ciółmi, ale przy­ja­ciel skar­bem

 • Ta inna płeć. – To my rodzi­my mężczyzn o moc­nych dłoniach nie z uśmie­chu lecz z bólu i ziemi...

 • Tak... po prostu. – Ważne słowa.

 • Wiersze. – Poez­ja - wzrusze­nie i po­wiew, który w trzech krop­kach mie­szka za prze­cin­kiem.

 • Wiosennie. – Gdzie kwit­nie kwiat- mu­si być wios­na, a gdzie jest wios­na - wszys­tko wkrótce zak­witnie.

 • Zabawne doskonałości. – Dos­ko­nałość osiąga się nie wte­dy, kiedy nie można już nic do­dać, ale kiedy nie można nic ująć.

 • Zimowo. – Śnieg jest tak cichy, miękki i zim­ny, jak obojętność ludzi.

 • Życie. – W życiu bo­wiem is­tnieją rzeczy, o które war­to wal­czyć do sa­mego końca.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
K L M
Aktywność

dzisiaj, 19:18LiaMort do­dał no­wy tek­st Życie nie pieści z [...]

18 maja 2019, 09:21yestem sko­men­to­wał tek­st Gdy życie zbyt świeże [...]

17 maja 2019, 22:29LiaMort sko­men­to­wał tek­st Gdy życie zbyt świeże [...]

17 maja 2019, 20:53yestem sko­men­to­wał tek­st Gdy życie zbyt świeże [...]

16 maja 2019, 15:41sprajtka sko­men­to­wał tek­st Gdy życie zbyt świeże [...]

16 maja 2019, 00:03LiaMort do­dał no­wy tek­st Gdy życie zbyt świeże [...]

15 maja 2019, 12:48kirke13 sko­men­to­wał tek­st I miłość jest mar­twa, [...]

15 maja 2019, 00:00yestem sko­men­to­wał tek­st I miłość jest mar­twa, [...]

14 maja 2019, 23:34LiaMort do­dał no­wy tek­st I miłość jest mar­twa, [...]

30 kwietnia 2019, 22:48yestem sko­men­to­wał tek­st Oświeconych ciężko zga­sić.