ღ wzruszające.. lekkie.. ulotne.. ღ

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 1336 tek­stów.

* * *

"Mów tyl­ko wte­dy kiedy wiesz, że słowa będą lep­sze od milczenia."

nie wiń siebie,
od­chodze­nie już ta­kie jest,
każde słowo za­mieni w ciszę

od­chodzi­my od zmysłów cze­kając na słowa
można też odejść od słowa na zawsze 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 29 czerwca 2017, 22:28

Obcy ktoś

spójrz mi w oczy
aż do głębi

od wzruszeń niepowysychały

lecz ser­cem ja już nie ten sam

jak­bym siebie się wyrzekł
z całej duszy

śniłem
że sa­mot­nie szliście

przez cmen­tarny las

jak mgły sine
pośród wy­marłych gwiazd

ktoś płakał po kimś

ka­mienie łza­mi kruszył 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 10 lipca 2017, 13:10

rozstaj.

odpłyniemy ciemną rzeką
daleko
by żad­na z twych dłoni nas nie dosięgła
w tym chłodzie nie zag­rze­jemy już miejsca
bez­pie­cznie znów nab­rać powietrza

pro­siłam o czar­nej północy
pomocy
bo wy­pełniły mnie nies­po­koj­ne skrzydła
i obi­jały stu­kotem o klatkę piersiową
zam­knięte bez­dechem, niemową

osłaniały wątłe pal­ce, płomienie
milczeniem
lecz wód twych niepokój się kłóci
z gorącym ser­ca kamieniem

dry­fuję po to­bie na tratwie
jest łatwiej
nie trze­ba uciekać daleko
a tyl­ko zasłaniać przed rzeką
płonąc delikatnie

na ho­ryzon­cie wodospad
mi został 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 7 lipca 2017, 00:05

* * *

Wygwizdowo
W opuszczo­nej wsi pod lasem
gdzieś na krańcu świata
chy­li się... zmur­szały płot
strzechą kry­ta chata.
Sta­ra stud­nia pus­tką zionie
z put­nią na łancuchu
cza­sem... wiatr nia zakołysze
a czer­pak? Bez ruchu.
Ktoś za­pom­niał go odłożyć
nieg­dyś z niego pito.
W zarośniętym [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 9 fiszek • 7 lipca 2017, 22:57

Nie...

Ten rękaw po­wiewający na wietrze
To tyl­ko niemłodość.
Te fałdy porzu­cone na prześcierad­le po przes­pa­nej no­cy
I resztki snu leżące na poduszce
To tyl­ko niemiłość.
Nierówno przes­pa­ne po­ran­ki i nierówno wy­palo­ne pa­piero­sy gdzieś po­między wczorajszą [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 9 lipca 2017, 11:37

Można być nigdzie, zarazem wszędzie, a czucie przeszywać szczęściem.

Chciałbym być łagod­nym wiatrem,
który mus­ka po krańce za­pach włosów Twoich,
gdy zbyt od­ległe, zbyt zim­ne i szorstkie,
są bez­radne kon­tu­ry dłoni.

Mógłbym wte­dy czułym podmuchem,
ot­rzeć się o ciepło skroni,
i po­wiek przym­kniętych zasłonę,
na ust sma­ku rysować [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 9 fiszek • 9 lipca 2017, 18:51

ofiarowanie

gdy­bym mogła przychy­lić ci nieba
wyp­rosto­wać dro­gi zbyt kręte
pousu­wać ka­mienie i ciernie
na wszys­tkich życiowych matniach

to i tak nie byłoby więcej
niż dziś
gdy cię zos­ta­wiam jak pisklę
pod skrzydłami białego ołtarza
i mogę już tyl­ko patrzeć

jak za­tapiasz się cały z ufnością
w ra­mionach dob­re­go Boga
jak śnieżno­biała hostia
wtu­lona w dłonie Światła

Syn­ko­wi w dniu Pier­wszej Ko­munii Świętej 11.06.2017 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 12 czerwca 2017, 12:10

zasypiać szkoda

niebo pięknie ob­sy­pane brokatem
oświet­la drogę
tą samą przejdę
wspom­nieniami dot­le­nię serce

wes­tchnienie ulgą
na us­tach uśmiech
na rzęsach rosa

w sen cię prze­niosę na czas aż
skow­ronka tryl
obudzi


Krys­ty­na A.Sz.15.06.2017r. 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 16 czerwca 2017, 22:14

łzom na przekór

jeśli bar­dzo tęsknisz
znaczy pięknie było
nie smuć
ot­rzyj łzy

wspo­minając z uśmie­chem wróć
do mi­nionych chwil


Krys­ty­na A.Sz. 19.02.2017r. 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 20 lutego 2017, 14:11

wypełniasz serce

jed­nym od­dechem wchłonęłaś
z każdym przełknięciem
tęskny szept serca

z zam­knięty­mi oczami
choć minęły lata

na końcu świata
poznasz
na pewno

gdzie/ś/ jesteś


Krys­ty­na A.Sz.22.11.2016r. 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 21 lutego 2017, 19:46
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Cris

Użytkownicy
L M N
Aktywność

16 października 2017, 21:19Malusia_035 do­dał no­wy tek­st *** nies­kończo­ne szczęście...  

12 października 2017, 17:10yestem sko­men­to­wał tek­st ***

11 października 2017, 21:31Malusia_035 do­dał no­wy tek­st ***

10 października 2017, 21:36yestem sko­men­to­wał tek­st *** ser­ca bi­cie

10 października 2017, 09:57Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st za późno na słowa [...]

10 października 2017, 09:56Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Helios II 

10 października 2017, 09:53Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st - zrób to! - nie [...]

10 października 2017, 09:51Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st list w bu­tonier­ce