ღ wzruszające.. lekkie.. ulotne.. ღ

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 1364 tek­sty.

''Rdza niszczy żelazo, a kłamstwo duszę.'' ~~~ Antoni Czechow

życzę wam sa­mych prawd
choć niektóre bolą
niestety

z cza­sem dos­trze­gamy ich zalety
wówczas gniew precz
i jak po burzy słońce
tak po gniewie radość
uwalnia
koi duszę a

wokół wszys­tko na no­wo przy­biera barw tęczy
chwy­ta za serce
za praw­dy wdzięcz/ni/y


Krys­ty­na A.Sz. 08.01.2018r.

wiersz
zebrał 8 fiszek • 8 stycznia 2018, 21:01

Recuérdame

stoimy - każdy w swoim oknie
ot­wartym na ob­cy świat

świeca ka­pie wos­kiem i światłem
gdy codzien­ne Zdrowaś
skrzydła aniołów trąca

połyka­my łzy
za­miast opłakać żałobą
ser­ce wmarznięte w nas

i pa­mięć zbladłą

lecz tak jak noc
którą świt odbarwia
mu­zyka brzmieniem strun się rozwiewa

a są pieśni
których nikt nie powtórzy 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 5 stycznia 2018, 09:46

nie mogę się przełamać

ob­rus is­krzy się w bieli jak niedocze­kany śnieg
świece ro­nią łzy woskiem

czas jak­by stanął w miejscu
i aż trud­no uwie­rzyć
że to już nasza kolej

a we mnie pełno jest
nak­ry­tych pus­tych miejsc
dla tych z który­mi już więcej nie usiądę przy stole 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 18 grudnia 2017, 07:26

* * *

Poeci piszą, że mają duszę srebrną
I że stworzył ją Bóg.
A ja to mam tyl­ko włosy srebrne
I stworzyły je czas i stres.

Poeci piszą, że myślą i czują sercem
I ta­kimi ich uczy­nił Święty Duch.
Ja [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 10 fiszek • 19 grudnia 2017, 17:55

Niepewność wstydliwa

Nie owiewaj dni niepamięcią
Zos­ta­wiając ser­ce stroskane
Jak­by dzień słońcem martwym
Żarzyć miał się jedynie
Choć we mnie od­rodze­nie -
Płomieniem tra­wiącym niedoskonałość
Mi­nionych dni
Spoj­rze­niem w błękit tak jaśniejący
Od­najdu­je wstyd
Że wciąż za mało ufam
I trwać w codzien­ności
Cier­pli­wie nie potrafię
Strażni­cy zas­tygli z niedowierzania
Jak zachłan­nie wciąż potrzebuje
Pew­ności - sta­le wątpiąc
Kiedy poz­wo­lisz uwie­rzyć
Że wie­cznie to znaczy bez końca
Byłeś jes­teś i będziesz
Wy­bawieniem ... 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 20 listopada 2017, 10:58

przesilenie jesienne

do­gasające astry
fiole­tem ma­mią nas w nocy
i nieśmier­telne wrzosy
kładą się miękko pod drzwiami

a potem
długo długo
jest zima

a może zbyt późna jesień

a my za pier­wszym śniegiem
wy­pat­ru­jemy oczy
i częściej niż na grypę
z tęsknoty
tu umieramy 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 21 listopada 2017, 07:46

Nie czas

Przy­jaciel szepnął
jeszcze nie czas

mo­je ra­miona poczekają
i choć w naszych łzach
ty­le od­bi­tych gwiazd
one w wie­czności przetrwają.

Nie czas kochany
nie czas
nie sta­niesz się pustką
dla tylu.

Ja żyje w tobie
ty w nas
a to jest nasza siłą.

Strażnik tak cicho zam­knął drzwi
zos­ta­wił to in­nej warcie.

Bo nie czas jeszcze 
na te dni
by słońce zgasło nagle.

Więc przy­jacielu dro­gi mój
choć tęsknie tak za tobą
nie po­ra jeszcze złożyć broń

pamietaj

jes­tem obok. 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 21 listopada 2017, 17:43

odmieniajmy tutaj od teraz

Odtwórz

Jes­teśmy tu obok siebie
z ka­wałkiem włas­nych żyć
i z bi­ciem włas­ne­go serca
co w no­wy dzień po­maga iść

by uśmiech dać drugiemu
dob­re­go słowa moc
niech nie królu­je przemoc
ni zniewag słow­nych mrok

gdzie ho­nor kieru­je sercem
a dob­roć nadzieje [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 21 listopada 2017, 19:18

Montmartre

nie na­malu­je słowem tych słońc
które na go­tyc­kich dachach
zalśniły blas­kiem swo­jego zachodu

świeca na fortepianie
- pra­wie modlitwa

za ok­nem Paryż
dalekość
mgła

a nad wszys­tko co święte
zew­sząd czu­je przy sobie
aniołów lot

bo niebo wie­czor­nych nabożeństw
pełne chmur i skrzydeł 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 22 listopada 2017, 07:28

***

W moim ser­cu
nag­le zab­rakło muzyki
sta­ra płyta prze­tarła się
fałszy­wym brzmieniem
twoich słów
ser­ce pa­mięta każdy ból
ran za­danych niezliczone
ban­daże krwawią
nie wróci daw­na radość
ani zaufanie
ob­leczo­ne cierpieniem
sa­mot­ność naj­większą karą
a stra­ta naj­bo­leśniej­szą porażką. 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 22 listopada 2017, 08:56
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

kati75

Użytkownicy
L M N
Aktywność

14 marca 2018, 00:38Thé vert sko­men­to­wał tek­st ***

13 marca 2018, 21:09yestem sko­men­to­wał tek­st ***

13 marca 2018, 13:20Smurf007 sko­men­to­wał tek­st ***

13 marca 2018, 09:52carolyna sko­men­to­wał tek­st ***

13 marca 2018, 09:35kati75 sko­men­to­wał tek­st ***