Najlepsze ze wszystkich!

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 34 tek­sty.

* * *

Jak kos­tka lodu
Rozpływasz się
w moich dłoniach
Pod wpływem ciepła

Prze­ciekasz przez palce
Już nie będąc w swej postaci
W której tra­fiłaś w mo­je dłonie
Krop­la po krop­li cię mniej

Próbu­je cię zatrzymać
Za­cis­kam palce
Top­niejesz mi w oczach
Co­raz Ciebie mniej

Masz pra­wo zmienić
stan skupienia
Ale mo­je dłonie są nieszczelne
Wy­mykasz się i spadasz
Krop­la po krop­li w dół
Tracę Cię wol­no z oczu 

erotyk
zebrał 25 fiszek • 10 października 2015, 09:22

Deszcz i czułki

Pa­da zmęczo­ny deszcz
do­tyka szyb opuszkami
układa się na ziemi

Czu­jesz jej za­pach ?

Deszcz też czuje
dla­tego plącze
ra­dość i rozrzewnienie

Za­padasz w melancholię?

On też zapada
byś poczuł
swoją istotę 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 19 listopada 2015, 11:48

Choćby do chmur

zacząłem które­goś dnia tęsknić
za niebem daw­nych wieczorów

wspiąłem się więc na dach
lecz w świateł bezkresie
jest świąty­nia gwiazd

gdzie wzbić się może tyl­ko ptak
gdzie tyl­ko anioł
al­bo krzyk

a ja szedłem śla­dami ludzi
wolno
smutno
jak się chodzi za pogrzebem

w milczeniu
zamyśleniu
prze­baczyłem mnie dawnemu
tamtemu

że dot­rzeć chciałem
choćby do chmur 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 8 stycznia 2019, 09:40

Mrużę oczy na jesień...

i zas­ty­gam niema
na krawędzi no­cy i dnia
gdy snu­jesz się mgłami po bezdrożach
śniąc trawy
błogo wtu­lone w mleczną biel

tyl­ko ty pot­ra­fisz oz­naczyć niebo
klucza­mi głośnych pożegnań 
i jak pa­lec boży
który przy­gar­bił słońce, wodzić na po­kusze­nie    [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 16 października 2018, 19:17

To tylko słowa

Gdy­bym mógł musnąć kryształy słów, 
niewyszeptanych, 
wprost z Twoich ust,

zdjąłbym z Ciebie cieżar ciszy,
ges­tem palców płynących powoli
po miękkim lus­trze, do­tykiem bez rysy.

Słyszysz?

Jak noc spi­ja z owo­cu dnia krop­le słodyczy, 
w ciem­ności ga­si pragnienie, 
u źródła odkrywanej [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 13 fiszek • 30 września 2018, 14:14

konwalia

mo­wili mi że ta­kie łzy
to tyl­ko ze szczęścia
nie chciałam więc py­tać
jak wygląda smutek

czys­te jak płótno
a jed­nak brudną pa­mięcią nie sięgam
od kiedy miłość umiera ostatnia
nig­dy nie byłam pierwsza

kon­wa­lie przekwitły
te­raz już nic na ser­ce nie działa
za­pach pew­nych osób
w oczy szczy­pie rosą

i znów wśród ludzi idę
całkiem sama 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 23 września 2018, 18:52

odchodzę

 Odchodzenie
wca­le nie zwiększa odległości
między nami
gdy noszę cię w sercu
niczym pieczęć mi­nionych dni.

Te chwi­le co daw­no za nami
układam jak skar­by dro­gie mi
w szka­tułce naszych wspomnień.

I choć zat­rzas­kuję jej wieko
i nie chce już patrzeć [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 10 fiszek • 23 listopada 2017, 20:57

a na końcu jest rozpacz

chciałam go nieść
twój i mój
zro­biłabym wszys­tko

aby ból rozłożyć
na dwa sny

cho­ciaż
dwa zacho­dy słońca

dziś wiem
że za słabe mam ramiona
i zbyt często nie sprawdzam
czy oddycham

bo prze­cież bez ciężaru
życie jest zbyt lekkie

by móc przetrwać 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 23 września 2016, 22:16

lek

mówisz
małości
tkwią we mnie jak kol­ce
- klam­ki za które szar­piesz
ot­wierając mnie
we wszys­tkie stro­ny

nau­czo­na widzieć w was ból
który kocham
proszę ra­tuj
ra­tuj bez­sku­tecznie
otaczaj jak da­lekie koło
na morzu so­li
bądź klatką uwal­niającą krzyk myśli
cho­robą życia

tyl­ko zam­knij oczy

który­mi pat­rzę w siebie
- w twoich dłoniach nieudol­ny ry­sunek
bo widziałeś już wiele
bez­lud­nych planet 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 6 stycznia 2017, 12:50

w zamian

zachód słońca
tro­je se­niorów na ław­ce prze­de mną
żeg­na­my nasze gwiazdy

niekiedy ma­my świado­mość chwili
z którą jes­teśmy już bar­dziej po dru­giej stronie

dob­roć powraca
ja­ko pat­rzące niewin­nie kamienie
la­winą przyk­ry-wające kur­czący się oddech

- os­tatni raz
bo zat­rzasnęły się dłonie
zbyt długo cze­kając na echo
podarowanego
lata 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 21 stycznia 2017, 15:04
Pozostałe zeszyty
  • Corazon – wier­sze tkli­we prze­pełnione miłością

  • Lśnienie – Wier­sze ,które ujęły moją duszę swoim pięknem

  • Myśli  – Cy­taty coś war­te z prze­kazem,al­bo ta­kie co za­padają w pa­mięci

  • Opowieści – Opo­wiada­nia pi­sane ser­cem z lek­kością i z war­tościowym prze­kazem ta­kie ,które zat­rzy­mują.

  • tristesse – wier­sze smut­ne ,tkli­we wzruszające pi­sane ser­cem

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
J K L
Aktywność

16 stycznia 2019, 13:03kati75 sko­men­to­wał tek­st Smutne to cza­sy kiedy [...]

16 stycznia 2019, 12:50kati75 sko­men­to­wał tek­st bo nie każdy jest [...]

15 stycznia 2019, 09:48kati75 sko­men­to­wał tek­st Nikt nie jest na [...]

15 stycznia 2019, 08:39kati75 sko­men­to­wał tek­st Czasem anioł nas opuszcza [...]

14 stycznia 2019, 19:14yestem sko­men­to­wał tek­st Czasem anioł nas opuszcza [...]

14 stycznia 2019, 18:34Fallina sko­men­to­wał tek­st Czasem anioł nas opuszcza [...]

14 stycznia 2019, 13:19kati75 sko­men­to­wał tek­st Czasem anioł nas opuszcza [...]

14 stycznia 2019, 13:16Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Czasem anioł nas opuszcza [...]

14 stycznia 2019, 12:57kati75 sko­men­to­wał tek­st Jak kos­tka lo­du Rozpływasz się [...]