Najfajniejsze

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 16 tek­stów.

Lu­bię mówić o niczym. Jest to je­dyna rzecz, na której się znam. 

cytat dnia z 13 sierpnia 2012 roku
zebrał 129 fiszek

Dro­ga do praw­dy wyb­ru­kowa­na jest paradoksami. 

cytat dnia z 5 czerwca 2014 roku
zebrał 140 fiszek

W życiu chodzi o to, by być trochę niemożliwym. 

cytat dnia z 9 listopada 2013 roku
zebrał 153 fiszki

Po­wiedz mi, kto są twoi przy­jaciele, a po­wiem ci, kim jes­teś. Od tej za­sady his­to­ria zna je­den wyjątek: Ju­dasz, które­go zna­jomościom nie można nic zarzucić. 

cytat dnia z 26 października 2014 roku
zebrał 78 fiszek

– Dlacze­go wszys­cy tu­taj są tak szczęśli­wi, a ja nie?
– Dla­tego, że nau­czy­li się widzieć dob­ro i piękno wszędzie – od­rzekł Mistrz.
– Dlacze­go więc ja nie widzę wszędzie dob­ra i piękna?
– Dla­tego, że nie możesz widzieć na zewnątrz siebie te­go, cze­go nie widzisz w sobie. 

cytat dnia z 13 listopada 2016 roku
zebrał 96 fiszek

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

cytat dnia z 10 lipca 2010 roku

For­tu­na to nies­tała dziwka. 

cytat
zebrał 8 fiszek

Człowiek osiągnął suk­ces, jeżeli wsta­je ra­no i kładzie się spać w no­cy, a po­między tym ro­bi to, co chce robić. 

cytat
zebrał 24 fiszki

Człowiek z no­wymi po­mysłami jest wa­riatem, dopóki nie od­niesie sukcesu. 

cytat dnia z 30 marca 2013 roku
zebrał 92 fiszki

Nie po­doba mi się wy­niosłość, nie po­dobają mi się ludzie, którzy sta­wiają siebie wyżej od in­nych. Mam ochotę dać im rub­la i po­wie­dzieć: jak się do­wiesz, ile jes­teś wart, to wrócisz i od­dasz resztę. 

cytat dnia z 21 marca 2015 roku
zebrał 47 fiszek
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
J K L
Aktywność