Najbliższe sercu

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 118 tek­stów.

Czas jest szyb­szy od nas. A chce­my jeszcze na­cie­szyć się sobą. A my chce­my jeszcze urodzić się na nowo. 

myśl
zebrała 57 fiszek • 5 grudnia 2011, 17:20

Miłość można zmie­rzyć od­ległością dusz. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 22 grudnia 2014, 12:41

Głup­cy zaw­sze po­pełniają te sa­me błędy. Ludzie mądrzy, ciągle inne. 

aforyzm
zebrał 41 fiszek • 4 grudnia 2013, 15:10

Miłość nie po­lega na spa­niu w tym sa­mym łóżku, lecz na dziele­niu tych sa­mych snów. 

myśl
zebrała 83 fiszki • 21 grudnia 2013, 16:05

Pielęgnując piękno wie­czo­ru, sta­jemy się ra­dością poranka... 

aforyzm
zebrał 105 fiszek • 18 września 2013, 11:08

W li­niach pa­pilar­nych za­pisa­na jest nasza wrażli­wość, dla­tego do­tyk tak często ma de­likat­ność skrzy­deł motyla… 

aforyzm
zebrał 78 fiszek • 23 września 2013, 19:10

Naj­da­lej od siebie jes­teśmy wte­dy, gdy dzieli nas obojętność… nie odległość. 

aforyzm
zebrał 105 fiszek • 12 października 2013, 07:06

Młodość to ciągłe od­kry­wanie we wszys­tkim wios­ny, gdy in­ni smucą się jesienią...

Agnieszce. 

aforyzm
zebrał 89 fiszek • 12 listopada 2013, 16:49

Życie to ciągła nauka pływa­nia, lecz i tak zaw­sze to­niemy w oceanie ukocha­nych ramion… 

aforyzm
zebrał 93 fiszki • 20 listopada 2013, 19:09

Dys­tans - cza­sem trud­niej go złapać niż przebiec. 

aforyzm dnia z 28 listopada 2013 roku
zebrał 168 fiszek • 4 kwietnia 2012, 08:04
Pozostałe zeszyty

Użytkownik prowadzi wyłącznie jeden zeszyt — ten, który właśnie przeglądasz.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

m.M

Użytkownicy
F G H
Aktywność