( = N.A.J = )

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 33 tek­sty.

(...) Przy­jaciele, gdy się ich ma, życie by­wa łat­wiej­sze. Jed­nak po tych la­tach egzys­ten­cji "po­za światem", w duchu non­konfor­mizmu, po­za ko­lek­tywny­mi za­leżnościami społeczeństwa, spo­tyka się ko­goś, kto wy­daje się ob­ja­wieniem, zap­rzecze­niem tra­gedii upad­ku te­go świata i ten ktoś za­wodzi, wte­dy ciężko uwie­rzyć po­now­nie w ludzi, w siebie i w sen­sowność wszel­kich działań... 

aforyzm
zebrał 36 fiszek • 10 maja 2011, 00:22

Są w naszych głowach myśli tak ciężkie, że niekiedy łamią kark... 

aforyzm dnia z 11 lipca 2013 roku
zebrał 170 fiszek • 10 maja 2011, 14:05

Ta­ki Poeta a za­biła go pro­za życia.. 

aforyzm
zebrał 88 fiszek • 15 maja 2011, 21:23

Gdy des­pe­rac­ja dochodzi do głosu, zagłusza pielęgno­wany rozsądek i cichą in­tuicję. Wyg­ry­wa pra­wo dżun­gli, a os­tatnie słowo ma ten, kto najgłośniej krzyczy. 

aforyzm dnia z 24 listopada 2012 roku
zebrał 130 fiszek • 21 maja 2011, 18:01

Kiedy ro­zum z ser­cem ro­bią rachu­nek su­mienia w przed­sion­kach duszy toczą się walki. 

aforyzm dnia z 1 czerwca 2011 roku
zebrał 196 fiszek • 30 maja 2011, 08:46

Ileż trze­ba mieć siły i sa­moza­par­cia by pow­strzy­mać łzy pros­to spod serca. 

aforyzm
zebrał 171 fiszek • 5 czerwca 2011, 19:01

Niektórzy nie zajdą wy­soko, na­wet gdy­by im skrzydła do du­py przykleić. 

aforyzm
zebrał 42 fiszki • 18 czerwca 2011, 23:13

Umiała się do­gadać je­dynie z ty­mi, którzy ro­zumieli ją całko­wicie.

____
Myśl z mo­jego sta­rego konta. 

aforyzm
zebrał 70 fiszek • 27 czerwca 2011, 14:05

Puść wodze fan­tazji, a roz­piep­rzysz się o rzeczywistość. 

aforyzm
zebrał 189 fiszek • 9 lipca 2011, 16:21

Nie lu­bią nas za wa­dy, niena­widzą za zalety. 

aforyzm
zebrał 79 fiszek • 9 lipca 2011, 22:40
Pozostałe zeszyty

Użytkownik prowadzi wyłącznie jeden zeszyt — ten, który właśnie przeglądasz.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Mari92

Użytkownicy
H I J
Aktywność