Myśli zwykłej dziewczyny .

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 63 tek­sty.

I kiedy nag­le is­tnienie ważne dla ciebie gaśnie ... po­zos­ta­jesz z pus­tką i poczu­ciem, że zbyt wielu słów nie wy­powie­działaś... zbyt wiele chwil nie wy­korzys­tałaś.... A prze­cież mogłaś ... I tyl­ko myśle­nie, że kiedyś, że następnym ra­zem .... Odeb­rało ci okazję ...
[*] Nie zdążyłam ci po­wie­dzieć tak wielu rzeczy .. Wy­bacz .. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 11 listopada 2013, 23:00

Wciąż była za­kocha­na, może na­wet jeszcze bar­dziej. Mi­mo że wszys­tko pog­rze­bała, ser­ce nie umiało zre­zyg­no­wać z uczu­cia i uk­ryło je głębo­ko. Wbrew so­bie była ska­zana na to, by kochać już na zawsze. 

cytat
zebrał 9 fiszek

Gdy nie mam siły mówić o uczu­ciach, za­mykam się w so­bie i nie wpuszczam ni­kogo. Każde­mu wma­wiam, że nie ma biletu. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 16 lutego 2013, 18:54

Odej­dziesz tam gdzie już nie bolą dni,
Odpłyniesz rzeką łez w najsłod­sze sny.. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 15 lutego 2013, 22:21

Znasz ten mo­ment? Kiedy mu­sisz coś prze­myśleć, ale boisz się, że zdasz so­bie sprawę z końca.. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 15 lutego 2013, 21:23

Brak mo­tywac­ji do­bija. Ze­ro planów. Z dnia na dzień żałuje każdej swo­jej de­cyz­ji. Męczy mnie ten cały natłok wsze­lakich prob­lemów. I brak wspar­cia spra­wia, że tracę wiarę w siebie, w to, że zno­wu na­dejdą słoneczne dni. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 21 lutego 2013, 20:29

Bądź znów , pot­rze­buję Cię ...Two­jego do­tyku,po­całunków,za­pachu.Twoich sil­nych ra­mion ,w których czuję się tak bezpieczna... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 22 lutego 2013, 08:10

Gdy leżąc na wznak wypłaczesz już swe oczy, łzy wy­pełnią two­je uszy, dając na­mias­tkę gro­bowej ciszy. 

aforyzm
zebrał 8 fiszek • 23 stycznia 2013, 16:50

Py­tasz jak to jest się za­wieść na oso­bie która jest dla ciebie ważna ?
Czu­je się wte­dy pus­tkę w so­bie tak jak­by już nic nie miało sen­su. Przes­ta­jesz wie­rzyć w ja­kiekol­wiek słowa wy­powiada­ne do ciebie ,tra­cisz chęci do życia, po pros­tu wszys­tko tra­ci sens i na­biera sza­rych barw. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 31 stycznia 2013, 19:52

Nie skończył się twój świat na­wet wte­dy, gdy leżysz na sa­mym dnie…twój świat może się skończyć tyl­ko wte­dy, gdy stra­cisz nadzieję, że możesz się pod­nieść i zacząć żyć inaczej. 

aforyzm
zebrał 83 fiszki • 3 lutego 2013, 18:21
Pozostałe zeszyty

Użytkownik prowadzi wyłącznie jeden zeszyt — ten, który właśnie przeglądasz.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Seneka 18

Użytkownicy
S T U
Aktywność