Myśli bezcenne

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 1547 tek­stów.

Nie można być blis­ko in­nych, kiedy jest się da­leko od siebie.

Amelia 

myśl
zebrała 4 fiszki • wczoraj, 09:46

Naj­bar­dziej do­ceniamy te słowa, które chcieli­byśmy za­pamiętać. I tych ludzi, po których zos­tały nam tyl­ko wspomnienia. 

myśl
zebrała 4 fiszki • wczoraj, 19:09

ro­zum szu­ka przyczy­ny, dusza intencji 

myśl
zebrała 5 fiszek • wczoraj, 11:04

Jed­ni ra­tują ko­goś przed śmier­cią. In­ni przed życiem. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 30 czerwca 2018, 09:45

Praw­dziwą sztuką nie jest ak­cepto­wanie te­go co zro­zumiałe, ale ak­cepto­wanie mi­mo zro­zumienia i podążanie dalej. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 31 maja 2018, 10:29

człowiek po­kor­ny nie mu­si się chwalić
on wie ile jest wart 

myśl
zebrała 6 fiszek • 3 lutego 2018, 14:17

Trud­ny cha­rak­ter to cza­sem ce­na za błys­kotli­wy umysł.

Odtwórz  

myśl
zebrała 12 fiszek • 27 lutego 2018, 14:36

Praw­dziwą sztuką jest, nau­czyć się tak żyć, by było wy­god­nie we włas­nej skórze 

myśl
zebrała 6 fiszek • 21 kwietnia 2018, 15:38

Zap­ragnęło ser­ce cu­du, a ro­zum główku­je jak te­mu sprostać. 

aforyzm
zebrał 8 fiszek • 21 maja 2018, 19:53

Dochodząc do głosu często się głuchnie... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 7 grudnia 2017, 18:12
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

sprajtka

Użytkownicy
M N O
Aktywność

wczoraj, 19:52Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

wczoraj, 19:51Naja wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

15 lipca 2018, 23:34Naja sko­men­to­wał tek­st Doceńmy

15 lipca 2018, 23:28Naja sko­men­to­wał tek­st Są głowy wiel­kie, są [...]

15 lipca 2018, 20:08Naja sko­men­to­wał tek­st Samobójstwa są na dar­mo; [...]

15 lipca 2018, 20:04Naja sko­men­to­wał tek­st Do pus­tych głów sku­tecznie [...]

15 lipca 2018, 19:58Naja sko­men­to­wał tek­st Jest dop­rawdy wiel­kim bałwochwal­stwem [...]

15 lipca 2018, 19:57Naja sko­men­to­wał tek­st Do pus­tych głów sku­tecznie [...]

15 lipca 2018, 19:56Naja sko­men­to­wał tek­st Do pus­tych głów sku­tecznie [...]

15 lipca 2018, 19:51Naja sko­men­to­wał tek­st Jest dop­rawdy wiel­kim bałwochwal­stwem [...]