Myśli.

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 6135 tek­stów.

Jeśli two­je kro­ki nie zbliżają cię do ce­lu ; zmień kierunek. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 3 lutego 2019, 12:27

Myśliw­ski nierząd: dzi­kie strze­lanie do zwierząt. 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 20 stycznia 2019, 18:26

Wiara w dob­ro - to przesłanie i niech nim pozostanie...

Krys­ty­na A. Sz. 19.01.2019r. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 20 stycznia 2019, 22:23

Każdy ma swoją mowę, każdy jej in­ter­pre­tację. Kon­sekwen­cje by­wają jeszcze bar­dziej nieprzewidywalne. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 16 stycznia 2019, 22:13

Jeśli miałbym być w " niebie " ra­zem z ty­mi, którzy sieją niena­wiść do WOŚP to zde­cydo­wanie wyb­rałbym by­cie w " piek­le " z ty­mi, którzy WOŚP wspierają... 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 11 stycznia 2019, 14:38

praw­dzi­wa wiara nie jest kwes­tią nadziei, a powątpiewa­nia w pewność 

myśl
zebrała 7 fiszek • 7 stycznia 2019, 21:25

Nie kocha ten co dla swo­jej miłości
nie jest w sta­nie poświęcić sa­mego siebie! 

myśl
zebrała 8 fiszek • 22 listopada 2018, 09:58

człowiek pot­ra­fi być tak zwyczaj­ny, że aż niezwykły 

myśl
zebrała 7 fiszek • 11 listopada 2018, 17:33

... wielu wo­li sa­mot­ność, którą może wy­pełnić, niżli pustkę...


Krys­ty­na A.Sz. 13.10.2018r. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 13 października 2018, 15:33

co krok dep­czę mi­liony istnień
od­bieram pożywienie głodnym
zat­ru­wam im po­wiet­rze
wy­pijam wodę
i niszczę wszys­tko wokół
mor­duję by zna­leźć dla siebie miejsce
bezczelnie
bezmyślnie
al­bo z premedytacją
na śmierć

oszu­kuję swo­je sumienie
nie jem futer
nie ubieram się w mięso
nie używam dezodorantów
oszczędzam wodę
cuchnę hipokryzją
 

myśl
zebrała 12 fiszek • 7 października 2018, 10:23
Pozostałe zeszyty
 • Cytaty. – Myśli, które przychodzą gro­madą, to motłoch. Dob­re myśli po­jawiają się w małym gro­nie. Ge­nial­ne myśli przychodzą sa­me.

 • Dotknęło mnie.  – I mo­je ka­mien­ne ser­ce. ;) 

 • Głębia wyjątkowości. – Każda myśl ma głębie. Zmierz ją.

 • Gra słów. – Nie sztuką w słowa zag­rać, kun­sztem z ni­mi wyg­rać.

 • Haiku. – ;) 

 • Inteligencja ponadczasowa. – Być in­te­ligen­tnym, to bar­dzo męczące.

 • Jesiennie. – O szy­by deszcz dzwo­ni, deszcz dzwo­ni je­sien­ny i pluszcze jed­na­ki, miaro­wy, niez­mien­ny.

 • Marzenia. – Marze­nia ból za­dały, marze­nia się zes­tarzały.

 • Miłość. – Miłość cier­pli­wa jest, łas­ka­wa jest. Miłość nie zaz­drości, nie szu­ka pok­las­ku, nie uno­si się pychą; nie jest bez­wstyd­na, nie szu­ka swe­go, nie uno­si się gniewem, nie pa­mięta złego; nie cie­szy się z nies­pra­wied­li­wości, lecz współwe­se­li się z prawdą.

 • My, kobiety. – Nig­dy nie można oz­naczyć z pew­nością, gdzie się w ko­biecie anioł kończy, a diabeł poczy­na.

 • Nadzieja. – Marze­nie o czymś niep­raw­do­po­dob­nym ma swoją nazwę. Na­zy­wa­my je nadzieją.

 • Napiszcie coś sami. – Pla­giaty itp.

 • Nieobliczalność matematyczna. – Te­mu, kto nie zna ma­tema­tyki, trud­no spos­trzec głębo­kie piękno przy­rody.

 • Piękno nieskomplikowane. – Gdy ktoś zaczy­na żyć co­raz głębiej, wewnątrz siebie sa­mego, żyje też prościej na zewnątrz. Nies­te­ty, pros­te życie nie zaw­sze niesie ze sobą głębię.

 • Prawdy życia. – Te cieka­we.

 • Przyjaźń. – Nie skar­by są przy­ja­ciółmi, ale przy­ja­ciel skar­bem

 • Ta inna płeć. – To my rodzi­my mężczyzn o moc­nych dłoniach nie z uśmie­chu lecz z bólu i ziemi...

 • Tak... po prostu. – Ważne słowa.

 • Wiersze. – Poez­ja - wzrusze­nie i po­wiew, który w trzech krop­kach mie­szka za prze­cin­kiem.

 • Wiosennie. – Gdzie kwit­nie kwiat- mu­si być wios­na, a gdzie jest wios­na - wszys­tko wkrótce zak­witnie.

 • Zabawne doskonałości. – Dos­ko­nałość osiąga się nie wte­dy, kiedy nie można już nic do­dać, ale kiedy nie można nic ująć.

 • Zimowo. – Śnieg jest tak cichy, miękki i zim­ny, jak obojętność ludzi.

 • Życie. – W życiu bo­wiem is­tnieją rzeczy, o które war­to wal­czyć do sa­mego końca.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

yestem

Użytkownicy
K L M
Aktywność

16 kwietnia 2019, 20:05fyrfle sko­men­to­wał tek­st Nie dość, że cię [...]

16 kwietnia 2019, 19:59yestem sko­men­to­wał tek­st Nie dość, że cię [...]

16 kwietnia 2019, 19:02LiaMort do­dał no­wy tek­st Nie dość, że cię [...]

12 kwietnia 2019, 17:40yestem sko­men­to­wał tek­st Życie ciężko od­ku­pić, gdy [...]

11 kwietnia 2019, 21:07LiaMort do­dał no­wy tek­st Życie ciężko od­ku­pić, gdy [...]

8 kwietnia 2019, 14:40LiaMort sko­men­to­wał tek­st Czasami ciężko się zmieścić [...]

8 kwietnia 2019, 13:47yestem sko­men­to­wał tek­st Czasami ciężko się zmieścić [...]

8 kwietnia 2019, 10:33silvershadow sko­men­to­wał tek­st Czasami ciężko się zmieścić [...]

8 kwietnia 2019, 10:24LiaMort do­dał no­wy tek­st Czasami ciężko się zmieścić [...]

4 kwietnia 2019, 14:46LiaMort sko­men­to­wał tek­st Ludzie nie chcą być [...]