Myśli.

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 6272 tek­sty.

Ja­kim trze­ba być człowiekiem, żeby wy­ciągnąć ko­goś z czyśćca, zab­rać do ra­ju by na końcu uczy­nić mu pieklo. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 8 stycznia 2018, 05:42

Choć tęsknisz, świado­mość że ktoś jest, na­wet jeśli da­leko, a cze­ka choćby na SMS, sta­wia na nogi...

Krys­ty­na A.Sz. 07.01.2018r. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 7 stycznia 2018, 01:41

Up­rzedze­nia pot­ra­fią być tak głębo­kie, że zak­ryć mogą całego człowieka. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 6 stycznia 2018, 11:43

człowiek swych łez się wstydzi
płaczu ryb - nikt nie widzi
 

myśl
zebrała 10 fiszek • 8 grudnia 2017, 00:05

ser­ce - nie diament
im twar­dsze, tym mniej warte
 

myśl
zebrała 16 fiszek • 25 listopada 2017, 18:15

Każdy krzyż skro­jony jest na miarę dźwi­gających go ramion. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 20 października 2017, 08:43

Biję się tyl­ko w pierś, gdy nie mam sił bić się dłużej myślami... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 17 października 2017, 08:51

Ob­co­wanie z ideałem sięga dna. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 14 października 2017, 23:58

... wycho­waw­ca sięgający po dys­cyplinę sam siebie os­karża, sam się przyz­na­je... przyz­na­je, że jest na ba­kier z pe­dago­giką... że jest do ba­ni ja­ko wychowawca... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 11 października 2017, 12:12

Cza­sem człowiek, tak się za­pamięta w swoim za­pamięta­niu, że aż się pogubi. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 11 października 2017, 13:53
Pozostałe zeszyty
 • Cytaty. – Myśli, które przychodzą gro­madą, to motłoch. Dob­re myśli po­jawiają się w małym gro­nie. Ge­nial­ne myśli przychodzą sa­me.

 • Dotknęło mnie.  – I mo­je ka­mien­ne ser­ce. ;) 

 • Głębia wyjątkowości. – Każda myśl ma głębie. Zmierz ją.

 • Gra słów. – Nie sztuką w słowa zag­rać, kun­sztem z ni­mi wyg­rać.

 • Haiku. – ;) 

 • Inteligencja ponadczasowa. – Być in­te­ligen­tnym, to bar­dzo męczące.

 • Jesiennie. – O szy­by deszcz dzwo­ni, deszcz dzwo­ni je­sien­ny i pluszcze jed­na­ki, miaro­wy, niez­mien­ny.

 • Marzenia. – Marze­nia ból za­dały, marze­nia się zes­tarzały.

 • Miłość. – Miłość cier­pli­wa jest, łas­ka­wa jest. Miłość nie zaz­drości, nie szu­ka pok­las­ku, nie uno­si się pychą; nie jest bez­wstyd­na, nie szu­ka swe­go, nie uno­si się gniewem, nie pa­mięta złego; nie cie­szy się z nies­pra­wied­li­wości, lecz współwe­se­li się z prawdą.

 • My, kobiety. – Nig­dy nie można oz­naczyć z pew­nością, gdzie się w ko­biecie anioł kończy, a diabeł poczy­na.

 • Nadzieja. – Marze­nie o czymś niep­raw­do­po­dob­nym ma swoją nazwę. Na­zy­wa­my je nadzieją.

 • Napiszcie coś sami. – Pla­giaty itp.

 • Nieobliczalność matematyczna. – Te­mu, kto nie zna ma­tema­tyki, trud­no spos­trzec głębo­kie piękno przy­rody.

 • Piękno nieskomplikowane. – Gdy ktoś zaczy­na żyć co­raz głębiej, wewnątrz siebie sa­mego, żyje też prościej na zewnątrz. Nies­te­ty, pros­te życie nie zaw­sze niesie ze sobą głębię.

 • Prawdy życia. – Te cieka­we.

 • Przyjaźń. – Nie skar­by są przy­ja­ciółmi, ale przy­ja­ciel skar­bem

 • Ta inna płeć. – To my rodzi­my mężczyzn o moc­nych dłoniach nie z uśmie­chu lecz z bólu i ziemi...

 • Tak... po prostu. – Ważne słowa.

 • Wiersze. – Poez­ja - wzrusze­nie i po­wiew, który w trzech krop­kach mie­szka za prze­cin­kiem.

 • Wiosennie. – Gdzie kwit­nie kwiat- mu­si być wios­na, a gdzie jest wios­na - wszys­tko wkrótce zak­witnie.

 • Zabawne doskonałości. – Dos­ko­nałość osiąga się nie wte­dy, kiedy nie można już nic do­dać, ale kiedy nie można nic ująć.

 • Zimowo. – Śnieg jest tak cichy, miękki i zim­ny, jak obojętność ludzi.

 • Życie. – W życiu bo­wiem is­tnieją rzeczy, o które war­to wal­czyć do sa­mego końca.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

onejka

Użytkownicy
K L M
Aktywność

wczoraj, 16:23yestem sko­men­to­wał tek­st Bez butów ciężko się [...]

wczoraj, 10:00LiaMort sko­men­to­wał tek­st Bez butów ciężko się [...]

wczoraj, 06:36yestem sko­men­to­wał tek­st Bez butów ciężko się [...]

wczoraj, 00:34Naja sko­men­to­wał tek­st Bez butów ciężko się [...]

przedwczoraj, 23:54LiaMort sko­men­to­wał tek­st Bez butów ciężko się [...]

przedwczoraj, 23:16yestem sko­men­to­wał tek­st Bez butów ciężko się [...]

przedwczoraj, 22:47LiaMort sko­men­to­wał tek­st Bez butów ciężko się [...]

przedwczoraj, 20:49yestem sko­men­to­wał tek­st Bez butów ciężko się [...]

14 marca 2018, 13:59fyrfle sko­men­to­wał tek­st Bez butów ciężko się [...]

14 marca 2018, 09:47LiaMort sko­men­to­wał tek­st Pomiędzy na­mi niebo,o które [...]