Myśli

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 200 tek­stów.

* * *

Szor­stkie pal­ce strachu ry­sują skórę
w idealną geomet­rię ciała. Zażyłość pomiędzy
ciałem a duszą tnie kra­job­raz w górskie fałdy,
ucie­czki do­liną rzeki.

Pier­wsza, czys­ta noc. Odłam­ki wie­czo­ru leżą obok łóżka.
Jest ich wiele, ale nie ka­leczą nieśmiałej [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • przedwczoraj, 09:23

Gdy życie po­rachu­je ci kości, rachu­nek na­bija się sam.

spłaty czas. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 4 marca 2019, 10:00

***

nie pot­ra­fię odejść od ludzi którzy daw­no odeszli
nie umiem mil­czeć o tych co za­mil­kli bo tak chcieli
nie mogę za­pom­nieć sta­ruszki płaczącej że o wszys­tkim zapomina

głupi odźwierny
przyt­rzy­muję ot­warte drzwi za tymi
którzy umiera­li oknami

mówię że prze­cież poezja 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 4 marca 2019, 13:29

Miłość to sztu­ka niemie­szcząca się w ramach.

ciężko oko zawiesić. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 14 lutego 2019, 22:31

"Szan­taż emoc­jo­nal­ny to potężna for­ma ma­nipu­lac­ji, po­legająca na tym, iż na­si blis­cy grożą nam - bez­pośred­nio czy pośred­nio - że nas ukarzą, jeśli nie zro­bimy te­go, cze­go so­bie życzą. U podłoża każde­go szan­tażu tkwi jed­na pod­sta­wowa groźba, którą można wy­razić na wiele spo­sobów, na przykład tak: Jeśli nie będziesz zacho­wywał się tak, jak chcę, to będziesz cierpiał."

Su­san For­ward (z książki Szan­taż emocjonalny) 

myśl
zebrała 3 fiszki • 12 lutego 2019, 09:19

szata szyje człowieka

po szyje
nie wys­taję

zagłuszyłem własną mowę
cho­wając pod ko­lejną koszulą
za plecami
ob­ga­dane

wy­powiadając się
jak wy­powie­dze­nie o pracę

wyp­ra­sowałem mamonę
a ona mnie wydaje

po­wiesiłem na wieszaku
a spadłem

nie cze­kam na zakładanie
że coś mi się jeszcze przyda

ze mnie

nie [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 6 fiszek • 11 lutego 2019, 20:18

***

następna stacja
wy­siadasz znienacka
i idziesz przed siebie
sam
zer­kam zza tafli
przys­tanki odliczam
raz po raz mijam
ciebie
jak dni ulotne
czy no­ce krótkie,
bo wskazówka gna
teraz
dzierżę w pamięci
do życia chęci
bi­let twój w kieszeni
mam 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 6 lutego 2019, 20:08

Wy­pat­ru­jemy jut­ra nies­kończo­nego dziś. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 28 stycznia 2019, 12:26

Tak kruchy płatek,
w piękno bieli nie zmienia,
kryształ istnienia. 

haiku
zebrał 5 fiszek • 5 grudnia 2018, 20:39

Ciem­ność jest cieniem światła. 

aforyzm
zebrał 21 fiszek • 30 sierpnia 2012, 21:05
Pozostałe zeszyty
  • Corazon – wier­sze tkli­we prze­pełnione miłością

  • Lśnienie – Wier­sze ,które ujęły moją duszę swoim pięknem

  • Najlepsze ze wszystkich! – W nich od­najdu­je siebie

  • Opowieści – Opo­wiada­nia pi­sane ser­cem z lek­kością i z war­tościowym prze­kazem ta­kie ,które zat­rzy­mują.

  • tristesse – wier­sze smut­ne ,tkli­we wzruszające pi­sane ser­cem

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
J K L
Aktywność

wczoraj, 16:27Badylek sko­men­to­wał tek­st Jeśli ktoś chce Cię [...]

wczoraj, 16:13yestem sko­men­to­wał tek­st Dotyk*

wczoraj, 16:12yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli ktoś chce Cię [...]

wczoraj, 16:08Badylek sko­men­to­wał tek­st Jeśli ktoś chce Cię [...]

wczoraj, 15:59yestem sko­men­to­wał tek­st Miłość wy­maga wielu wyrzeczeń [...]

wczoraj, 15:57yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli ktoś chce Cię [...]

wczoraj, 13:06carolyna sko­men­to­wał tek­st Dotyk*

wczoraj, 11:32kati75 do­dał no­wy tek­st Dotyk*

wczoraj, 10:36kati75 sko­men­to­wał tek­st Miłość wy­maga wielu wyrzeczeń [...]

wczoraj, 10:35kati75 sko­men­to­wał tek­st *